Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Organizácia

Školský úrad

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 11/2015 Ročník: 2015

Obce a mestá plnia úlohy aj v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Pre výkon takýchto činností vznikol v rámci zákona o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990 Zb.) inštitút tzv. spoločného obecného úradu. Ten môže plniť úlohy, ktoré zákon obciam zveruje podľa individuálnych potrieb a dohôd obcí, ktoré sa na zriadení spoločného obecného úradu dohodnú. Môže ísť o rôzny obsah úloh, ktoré majú zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy, ale predmetom dohody môže byť aj výkon originálnych kompetencií. Aj pri existencii spoločného obecného úradu sa zachováva samostatnosť, autonómnosť a zodpovednosť obce za rozhodovanie. Spoločný obecný úrad môže plniť aj úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Príspevky v diskusii: 0

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 8 - 9/2014 Ročník: 2014

Príspevok je venovaný problematike uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach. Cieľom je poukázať na zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce.

Príspevky v diskusii: 0

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (2.)

Manažmentu škôl a školských zariadení sme v prvej časti článku poskytli základné informácie o zásadách vedenia registratúry, o právach a povinnostiach, ktoré majú ako pôvodcovia registratúry. V pokračovaní článku chceme poskytnúť poznatky z aplikačnej praxe, pomôcť riaditeľom škôl a školských zariadení s tvorbou registratúrneho poriadku a upozorniť ich na nedostatky, ktoré kontrolné orgány zisťujú pri kontrole zabezpečenia správy registratúry a pri kontrole dodržiavania registratúrneho poriadku.

Príspevky v diskusii: 0

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (1.)

V článku chceme upozorniť školy a školské zariadenia na ich povinnosť zabezpečiť správu registratúry, upriamiť ich pozornosť na zásady vedenia registratúry a na práva a povinnosti pôvodcu registratúry, ktorými školy a školské zariadenia sú zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevky v diskusii: 0

Niektoré kompetencie obce ako zriaďovateľa vo vzťahu k riaditeľa školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Ján Miklóssy Vydanie: 9/2013 Ročník: 2013

Kompetencie zriaďovateľa voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, ako aj povinnosti riaditeľa voči zriaďovateľovi, sú vymedzené príslušnými právnymi predpismi. Ich nedostatočná znalosť, nedodržiavanie, resp. ignorovanie môže vážne narušiť vzťahy medzi uvedenými subjektmi a viesť okrem porušovania legislatívy aj k narušeniu procesu riadenia škôl a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk