Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Organizácia

Postavenie riaditeľa školy a školského zariadenia

V článku sa zameriame na postavenie riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení. Vysvetlíme ako sú menovaní do funkcie riaditeľa školy, resp. riaditeľa školského zariadenia a aké majú povinnosti v systéme riadenia školy, resp. v systéme riade...

Školský úrad

Obce a mestá plnia úlohy aj v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Pre výkon takýchto činností vznikol v rámci zákona o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990 Zb.) inštitút tzv. spoločného obecného úradu. Ten môže plniť úlohy, ktoré zákon obciam ...

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

Príspevok je venovaný problematike uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach. Cieľom je poukázať na zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce.

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (2.)

Manažmentu škôl a školských zariadení sme v prvej časti článku poskytli základné informácie o zásadách vedenia registratúry, o právach a povinnostiach, ktoré majú ako pôvodcovia registratúry. V pokračovaní článku chceme poskytnúť poznatky z aplika...

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (1.)

V článku chceme upozorniť školy a školské zariadenia na ich povinnosť zabezpečiť správu registratúry, upriamiť ich pozornosť na zásady vedenia registratúry a na práva a povinnosti pôvodcu registratúry, ktorými školy a školské zariadenia sú zo záko...

Niektoré kompetencie obce ako zriaďovateľa vo vzťahu k riaditeľa školy

Kompetencie zriaďovateľa voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, ako aj povinnosti riaditeľa voči zriaďovateľovi, sú vymedzené príslušnými právnymi predpismi. Ich nedostatočná znalosť, nedodržiavanie, resp. ignorovanie môže vážne naruši...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály