Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Vytvorenie organizačnej štruktúry

Dátum: Rubrika: Organizácia

Jedným z problémov vedenia škôl po nástupe do funkcie je, že nie sú ujasnené pozície a kompetencie zamestnancov. Organizačná štruktúra školy zabezpečuje efektívne riadenie a koordináciu všetkých činností. Pri jej tvorbe možno vychádzať aj z identifikovania kľúčových oblastí a prijatých opatrení na jej zlepšenie. Nová štruktúra by sa mala zameriavať na efektívnejšie riadenie školy a podporu spolupráce medzi oddeleniami.

Tvorba organizačnej štruktúry

Jedným z prvých krokov pri úprave organizačnej štruktúry školy môže byť gremiálna porada, ktorej cieľom je určenie chronologického usporiadania jednotlivých pozícií a tvorba strategického plánu školy. Formou autoevalvácie si možno u zamestnancov overiť, s akými problémami sa stretávajú.

Problémom môže byť napríklad rozdelenie jednotlivých kariérových pozícií, určenie kompetencií a ich zodpovednosť za pracovné činnosti a príslušnú dokumentáciu.

Pri vytváraní organizačnej štruktúry možno do nej zaradiť:

 • základné pozície, napr. zástupcov, vedúcich predmetových komisií,
 • pozície a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností, a to formou zvolených koordinátorov a ich koordinácia v jednotlivých činnostiach.

Prvým krokom môže byť napísanie všetkých činností, ktoré sa na škole vykonávajú. K nim priraďujeme povinnosti, ktoré vychádzajú z jednotlivých pozícií. Potom si vytvoríme schému organizačnej štruktúry (príklad: príloha pod textom). Podľa nej si vytvoríme aj štruktúru kariérových pozícií s rozsahom zodpovednosti na výkon špecializovaných činností, ktorú možno rozdeliť do niekoľkých oblastí. V našom prípade sme ju rozdelili do štyroch oblastí. Vychádzali sme zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Po vytvorení organizačnej štruktúry je vhodné zrealizovať pracovnú poradu pre všetkých zamestnancov školy a spoločne prerokovať každú oblasť. Prerokovať možno pracovné pozície, ich náplň, povinnosti, kompetencie a kontrolu. Po schválení organizačnej štruktúry nová organizačná štruktúra vstupuje do platnosti.

V našej škole sa snažíme do jednotlivých procesov vťahovať aj ostatných zamestnancov školy, aby sme včas vedeli vyhodnotiť ich potreby a aby sa mohli na demokratickom princípe riešení vecí spolupodieľať.

Koordinátora BOZP sme poňali ako samostatnú jednotku, pre ktorú platí samostatná štruktúra plnenia povinností a jednotlivých kompetencií. Zaradili sme ju do organizačnej štruktúry priamo pod riaditeľku školy.

Od budúceho školského roka chceme aktualizovať organizačnú štruktúru o nové pozície, pretože v tomto období máme v rámci národného projektu funkciu školský koordinátor digitálnych technológií a chceme zvýšiť aj kvalitu vzdelávania, preto sme určili garantov jednotlivých študijných odborov, tvoríme ich náplň a kompetencie.

Príklad z praxe

Kariérové pozície a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností

V prípade našej Strednej priemyselnej školy dopravnej v zmysle § 35 zákona č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z., určujeme štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností takto:

 1. pedagogický zamestnanec špecialista: uvádzajúci pedagogický zamestnanec, triedny učiteľ, vedúci predmetovej komisie, vedúci vzdelávacej oblasti, koordinátor metodického združenia, výchovný poradca, školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, školský špecialista vo výchove a vzdelávaní,
 2. vedúci pedagogický zamestnanec: zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vzdelávanie, zástupca riaditeľky pre praktickú prípravu,
 3. vedúci nepedagogický zamestnanec: vedúca technicko-hospodárskeho úseku a
 4. školský podporný tím.

Pedagogický zamestnanec špecialista

Pedagogický zamestnanec špecialista – uvádzajúci pedagogický zamestnanec:

 • koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca (ďalej len „PZ“),
 • dotvára a prispôsobuje rámcový plán adaptačného vzdelávania stanovený riaditeľkou školy,
 • na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií samostatného PZ, výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,
 • je podriadený zástupcovi riaditeľa školy a spolupracuje s ním.

Pedagogický zamestnanec špecialista – triedny učiteľ:

 • vyučuje, koordinuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede,
 • zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa žiakov a triedy v súlade s platnou legislatívou, za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a zamestnancami školy,
 • vykonáva triednickú hodinu najmenej 1 krát za dva týždne zameranú na výchovnú, hodnotiacu a kontrolnú činnosť,
 • oboznamuje žiakov so školským poriadkom, hodnotením a klasifikáciou žiakov, zásadami BOZP a sleduje ich dodržiavanie,
 • pripravuje podklady pre pedagogickú radu, navrhuje a udeľuje výchovné opatrenia, hodnotí správanie žiakov,
 • spolupracuje so zákonnými zástupcami a ostatnými učiteľmi a zamestnancami školy, zúčastňuje sa triednych aktívov,
 • priebežne informuje o prospechu a správaní sa žiaka zákonného zástupcu (na informovanie zákonného zástupcu žiaka o priebežných výsledkoch žiaka sa používa elektronická žiacka knižka),
 • poskytuje žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo,
 • zodpovedá za zabezpečenie školskej akcie, ktorej sa zúčastňujú žiaci jeho triedy,
 • dbá na dodržiavanie psychohygieny žiakov, šetrenie školského majetku,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály