Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Návrhy efektívnej organizačnej štruktúry

Dátum: Autor/i: Mgr. Elena Skalská Rubrika: Funkčné vzdelávanie

V príspevku prinášame zaujímavosti z vypracovania dištančnej úlohy frekventantov funkčného vzdelávania skupiny „Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia“ v tematickom celku Zásady a prístupy k rozvrhnutiu práce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Na základe vízií a cieľov školy, resp. školského zariadenia sa vedúci zamestnanci zamýšľali nad efektívnejšou organizačnou štruktúrou školy.

Organizačný poriadok je organizačnou normou - základným organizačným predpisom školy, ktorý upravuje zásady činnosti, organizačnú štruktúru, metódy práce, pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia, obsah činnosti jednotlivých úsekov a útvarov a ich vzájomné vzťahy. Je platný pre všetkých zamestnancov školy odo dňa účinnosti predpisu. V príspevku ponúkame niektoré príklady zefektívnenia organizačnej štruktúry škôl (výber ich častí), ktoré navrhli vo svojich školách vedúci pedagogickí zamestnanci počas funkčného vzdelávania.

Príklady zmien v organizačných štruktúrach škôl

Organizačná štruktúra gymnázia

Cieľom uvedeného návrhu je zlepšenie existujúcej organizačnej štruktúry gymnázia. Podľa obsahu činnosti školy navrhujeme tieto úseky: úsek vedenia školy, pedagogický a odborný úsek, technicko-ekonomický úsek, úsek školského stravovania.

Úsek vedenia školy: riaditeľ školy, štatutárny zástupca riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie, zástupcovia riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie. V prípade úseku vedenia školy navrhujeme vopred v pláne práce na konkrétny školský rok definovať obsah činnosti zástupcov riaditeľa školy s cieľom delegovať jednotlivú zodpovednosť zástupcov riaditeľa za nasledujúce činnosti:príprava prijímacích pohovorov, príprava maturitných skúšok, evidencia dochádzky zamestnancov a nadčasovej práce v nadväznosti na ustanovený rozvrh hodín.

Pedagogický a odborný úsek: koordinátori špecializovaných činností, koordinátor pre 4 a 8 ročné štúdium, koordinátor pre slovensko-anglické bilingválne štúdium, koordinátor pre slovensko-nemecké bilingválne štúdium, vedúci predmetových komisií, výchovný a kariérový poradca, školský psychológ, triedni učitelia, ostatní pedagogickí zamestnanci. Vytvorenie koordinátorov pre jednotlivé typy štúdia umožní odbremeniť a zefektívniť činnosť zástupcov riaditeľa školy. Úlohou koordinátorov budečinnosť súvisiaca so zabezpečením kvality výučby v jednotlivých odboroch, sledovanie a napĺňanie čiastkových cieľov, ktorými sa uvedené odbory odlišujú.Zmenou v porovnaní so súčasným stavom je odčlenenie výchovného a kariérneho poradenstva od činnosti školského psychológa. Uvedenú zmenu si vyžiadal rastúci počet problémov súvisiacich s poruchami správania u študentov ako dôsledku ostatných dvoch rokov v súvislosti s pandémiou koronavírusu a nárast problémového správania v rámci žiackych kolektívov. Úlohou školského psychológa bude práve pomoc v tejto oblasti.

Technicko-ekonomický úsek: ekonóm školy, personalista, účtovník, asistentka riaditeľa školy, správca knižnice, školník, záhradník, správca siete a IT technik, vrátnik..V technicko-ekonomickom úseku navrhujeme zmenu organizačnej štruktúry tak, aby ekonóm, personalista a účtovník v rámci pracovnej hierarchie podliehali priamo riaditeľovi školy. Na základe toho sa zruší funkcia vedúcej technick

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály