Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2023

4/2023

Financovanie školského stravovania

Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku sa zameriame na problematiku financovania školského stravovania. Ide o aktuálnu tému najmä v súvislosti s „obedmi zadarmo“, ktoré budú opäť poskytované od 1. mája 2023. Cieľom príspevku...

Výberové konanie - dôležitá kompetencia rady školy (1.)

Mgr. Mária Stanislavová

Jednou z kompetencií rady školy je jej úloha pri uskutočnení výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Je to veľmi dôležitý akt v procese riadenia. K výber...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 89 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 7,42 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 12. 4. 2023.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Počuť „kričať“ svoj vlastný hlas

„Niektorí ľudia sa tak boja zmien, že sa obávajú aj možností, ktoré by im mohli priniesť.“ Robin Williams, z filmu Spolok mŕtvych básnikov (1989)

Nie je ľahké vystúpiť z davu a počuť „kričať“ svoj vlastný hlas. Veta z anotácie k filmu, z ktorého sme použili úvodný citát, vyzdvihuje dôležitosť osobnej sebareflexie a odvahy, ktorú treba prejaviť pri presadzovaní ideálov zmysluplných zmien. Znamená to aj to, že sa môžeme stať terčom kritiky, odsudzovania, sarkastických poznámok, ohovárania. A hoci môže byť pre nás lákavé prispôsobovať sa očakávaniam a názorom iných, cesta skutočnej zmeny si pýta našu schopnosť vyviesť kolegov z pasivity, strachu a pomôcť im vidieť nové príležitosti. Príležitosť zamyslieť sa ponúkajú aj nové témy v Manažmente školy v praxi č. 4.

 „Stabilita vzťahu učiteľ – rodič podporuje imunitu voči stresom a pomáha predchádzať sociálno-patologickým javom, zlepšuje školský výkon“, píše v príspevku s názvom Triedny učiteľ a triedne stretnutia s rodičmi žiakov Soňa Koreňová. Ponúka niekoľko tipov, ako úspešne zvládnuť takéto stretnutie.

Jednou z kompetencií rady školy je jej úloha pri uskutočnení výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Je to veľmi dôležitý akt v procese riadenia. K výberu riaditeľa treba pristupovať s vysokou mierou zodpovednosti zo strany zriaďovateľa a tiež zo strany rady školy, ktorá je výberovou komisiou. Téme sa venuje Mária Stanislavová.

Žijeme v sociálnom prostredí, ktoré má dôležitý vplyv na našu osobnosť a všetky jej zložky. Z pedagogicko-psychologického hľadiska je takýmto prostredím predovšetkým školská trieda. Michal Pankevič v príspevku prezentuje niektoré teoretické determinanty sociometrie a stručný popis sociometrickej ratingovej metódy „Triedny kompas“ ako moderného, jednoduchého a mimoriadne efektívneho nástroja sociometrie v diferenciálnej pedagogickej diagnostike školskej triedy. 

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk