Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Mária Stanislavová

Publikácie autorky: Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa, Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia, Rada školy. Školská samospráva - otázky a odpovede.  

Počet článkov autora: 8


TÉMA: Voľby do rady školy

V téme - Voľby do rady školy ponúkame odpovede na dve otázky: Pri voľbe do rady školy za pedagogických zamestnancov je voličom za zástupcov pedagogických zamestnancov aj odborný zamestnanec sociálny pedagóg?  Vo voľbách do rady školy bola za rodi...

Rada školy, školského zariadenia - kompetencie a zmeny v legisaltíve

Rada školy musí čo najobjektívnejšie uplatňovať svoje kompetencie. Je nevyhnutné, aby jej členovia tieto kompetencie dobre poznali a poznali aj kompetencie tých, ktorí školu alebo školské zariadenie riadia. Hodnotiť a posudzovať niečo objektívne s...

Téma: Rada školy pri nižšom počte zamestnancov

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) má rada školy 5 až 11 členov. Za jej ustanoveni...

Téma: Rada školy a členstvo v rade školy

Účasť pedagogického zamestnanca na PN, OČR na voľbách do rady školy,  Možnosť odvolania člena rady školy pri vyslovení nedôvery, Možnosť odvolania člena rady školy pri vyslovení nedôvery, Kontrola súladu štatútu rady školy s legislatívou,  Kontrol...

Vzťah rady školy a zriaďovateľa

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) školskú samosprávu vykonávajú: rada školy alebo ...

Rada školy a jej spolupráca s riaditeľom školy

Rada školy je orgánom školskej samosprávy na základe § 2 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Podrob...

Téma: Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky

Školský zákon upravuje niekoľko osobitných spôsobov plnenia školskej dochádzky, ako je napríklad individuálne vzdelávanie, vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu a ďalšie.

Plnenie povinnej školskej dochádzky

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“), došlo k zmene aj v § 20 školského zákona (Plnenie povinnej školskej dochádzky) a v § 60 (Prij...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály