Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Kompetencie orgánov školskej samosprávy (1.)

Dátum: Rubrika: Samosprávne orgány škôl

V príspevku sa venujeme kompetenciám a povinnostiam rady školy v rámci školskej samosprávy podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Popisujeme, aké sú kompetencie rady školy a k čomu sa môže vyjadrovať v súvislosti s riadením školy a vzdelávacím procesom.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov školskú samosprávu vykonáva rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“), obecná školská rada, územná školská rada a školský parlament. Rada školy uplatňuje svoje kompetencie v škole alebo školskom zariadení, v ktorom je ustanovená. Obecná školská rada uplatňuje svoje kompetencie v príslušnej obci a územná školská rada vykonáva činnosť v rámci svojich kompetencií na území príslušného samosprávneho kraja.

Rozsah pôsobnosti orgánov školskej samosprávy je ustanovený v § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.

Kompetencie rady školy vymedzuje § 24 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. nasledovne:

  • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.,
  • na základe výberového konania navrhuje zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia,
  • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, a to vždy s odôvodnením,
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia,
  • vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

Ďalej sa rada školy:

  • vyjadruje ku skutočnostiam podľa § 3 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. – ak zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na dobu prerušenia vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodov podľa ods. 13,
  • podľa § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vyjadruje aj k školskému poriadku – riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydáva školský poriadok po prekonzultovaní s radou školy,
  • pôsobí pri niektorých činnostiach súvisiacich so zriaďovaním školského parlamentu v súvislosti so zmenami, ktoré priniesol zákon č. 488/2021 Z. z.

Z uvedeného vyplýva, že rada školy pri uplatňovaní svojich kompetencií má možnosť vyjadrovať sa k všetkým dôležitým skutočnostiam v oblasti výchovy a vzdelávania. Pri ich uplatňovaní rada školy komunikuje s riaditeľom školy alebo školského zariadenia a tiež s ich zriaďovateľom.

Rada školy „sa vyjadruje“, nemá kompetenciu predkladané materiály schvaľovať/neschvaľovať, ani ich rušiť, prípadne upravovať.

To neznamená, že musí vždy s obsahom predkladaných materiálov s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály