Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 12/2018

12/2018

Vplyv emócií na edukáciu

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Príspevok sa zaoberá emocionalitou edukácie, ktorá sa v ostatných rokoch častejšie zdôrazňuje. Je to spôsobené tým, že náš život sa stáva uponáhľanejší, čo platí aj pre edukáciu. Pribúdajú požiadav...

Rodičovské práva pri rozhodovaní riaditeľov škôl

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

V článku poukážeme na dôsledky narastajúceho fenoménu rozpadu manželstiev s maloletými deťmi, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku. Riaditelia škôl postupujú v správnych konaniach voči deťom z ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, e.mail: office@wolterskluwer.sk,  IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: PhDr. Erich Rabel, tel.: (02) 58 10 20 39, e-mail: Erich.Rabel@wolterskluwer.com.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: marketing@wolterskluwer.sk. Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.

Ročné predplatné 75 EU R vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 4. 12. 2018

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018. ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

„Manažment školy v praxi“ v roku 2018

Rok 2018 sa onedlho zavŕši. Časopis Manažment školy v praxi, ale aj školský portál DIREKTOR, vám aj v doznievajúcom roku opäť pravidelne ponúkol aktuálne a zaujímavé čítanie k problematike regionálneho školstva na Slovensku.

V rubrike Vzdelávanie priniesol príspevky reflektujúce každodenné dianie v oblasti regionálneho školstva, pracovné situácie z organizácie a manažmentu škôl a školských zariadení, ako aj témy z oblasti riadenia škôl, ich financovania, hospodárenia či kontroly. 

Autori reagovali na legislatívne zmeny v prevádzke a financovaní regionálneho školstva a osobitnú pozornosť v roku 2018 venovali často diskutovanej téme ochrany osobných údajov.

V rubrike Manažment priblížili podnikateľská činnosť v školách a školských zaroadeniach, prenájmy priestorov, pracovné cesty či problematiku hospodárenia s majetkom v školách a školských zariadeniach a upozornili aj na povinnosti finančného výkazníctva a prácu mzdovej účtovníčky. 

Do vašej pozornosti sme dostali aj témy –  Prečo treba vyučovať šťastie? – Je závislosť na videohrách hrozbou alebo mediálnou hystériou? – Aké sú dôležité kompetencie pre generácie v 21. storočí?  

V rubrike Súčasné trendy sme napríklad upozornili na to  - Ako môže byť time-manažment a autokoučink prevenciou školskej neúspešnosti žiakov?  - Sociálny pedagóg v slvenskej škole a pod. /redakcia/

Pokračovanie príspevku

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk