nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2016/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Metodika vzdelávania

test

Riadenie školy

 • Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

  Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

 • Atestačná skúška - vedúca ŠKD N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Musí mať vychovávateľka školského klubu detí, ktorú chceme vymenovať za vedúcu ŠKD, 1. atestačnú skúšku?     

 • Kvalifikácia - PEDAGOGIKA N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka Som učiteľka na strednej pedagogickej škole. Mám aprobáciu pedagogika v špecializácii sociálna pedagogika + DPŠ z didaktiky pedagogických predmetov. Mám vyštudovanú SPgŠ, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 12 rokov som pracovala ako učiteľka v MŠ, ďalej som pracovala 2 roky na vedúcej pozícii v sociálnej oblasti, 5 rokov pracujem na strednej pedagogickej škole, kde učím sociálnu pedagogiku, odbornú prax, metódy sociálnej práce, sociálno-právnu ochranu. Môžem učiť pedagogiku a prax pre študijný odbor 7649 M - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo?

 • Prehľad dôležitých termínov v novembri N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Významné dni, pamätné dni, termíny súvisiace s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy, ale aj zoznam predbežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci november ponúkame aj v časti Kalendár.

 • Kvalifikácia - TECHNICKÁ VÝCHOVA N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka Je učiteľ, ktorý ukončil vysokoškolské štúdium 2. stupňa, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, predmet technická výchova, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa majster odbornej výchovy, stredné odborné vzdelávanie – nadstavbové štúdium spoločné stravovanie, výučný list v odbore cukrár kvalifikovaný pre vyučovanie predmetov technológia prípravy jedál, potraviny a výživa, stolovanie? 

 • Rozšírenie kvalifikácie - ANGLICKÝ JAZYK - skúška alebo štúdium N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Učiteľka základnej školy s ukončeným vzdelaním VŠ II. stupňa, aprobácia slovenský jazyk a literatúra + výchova k občianstvu, bude v málotriednej ZŠ od 1. 9. 2016 vyučovať anglický jazyk, telesnú výchovu + na doplnenie úväzku bude vychovávateľkou v školskom klube detí. V prípade, že bude mať záujem o rozšírenie kvalifikácie v predmete anglický jazyk, môže vykonať základnú jazykovú skúšku v anglickom jazykom, alebo je povinná absolvovať jednoodborové štúdium na vysokej škole?

 • Kvalifikácia - BIOLÓGIA N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka Som kvalifikovaná na vyučovanie biológie na základnej škole, ak som absolventkou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, odbor fytotechnický (v súčasnosti je to SPU Nitra) a samozrejme mám doplnkové pedagogické štúdium. 

 • Zákon o eGovernmente N

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Erika Kusyová, JUDr. Ivana Gajdošíková

  Škola je orgánom a výkonom verejnej moci aj elektronicky, čiže rozhodnutie vydané elektronicky, podpísané zaručeným kvalifikovaným certifikátom a doručené do elektronickej schránky majú úplne rovnakú právnu záväznosť ako listinné. Zákon č. 273/2015 Z. z. o e-Governmente pomenúva povinnosti školy, ich rozsah, termíny a spôsob ako celý proces funguje.   

 • Kvalifikácia - ZUŠ N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka:  Prosím o posúdenie kvalifikácie zamestnanca základnej umeleckej školy, učiteľa hry na trubku, ktorý má ukončené konzervatórium s maturitou (4 roky, nemá absolutórium) a v týchto dňoch ukončil bakalárske štúdium na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom. Spĺňa kvalifikačný predpoklad a môže byť preradený do 9. platovej triedy?

 • Dve pracovné zmluvy - práce iného druhu N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka Prosím o  radu pri zaradení do platovej triedy. Som učiteľ s druhou atestáciou na strednej škole. Riaditeľ mi zrušil pôvodnú pracovnú zmluvu ako pedagogickému zamestnancovi na 100 % úväzok a uzavrel dve nové zmluvy tiež na dobu neurčitú - 90 % ako pedagogický zamestnanec a 10 % ako projektový manažér (v 9. platovej triedy), kde som klesol s platom. Ako mám byť odmeňovaný?

 • Zákon o eGovernmente A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Erika Kusyová, JUDr. Ivana Gajdošíková

  Škola je orgánom a výkonom verejnej moci aj elektronicky, čiže rozhodnutie vydané elektronicky, podpísané zaručeným kvalifikovaným certifikátom a doručené do elektronickej schránky majú úplne rovnakú právnu záväznosť ako listinné. Zákon č. 273/2015 Z. z. o e-Governmente pomenúva povinnosti školy, ich rozsah, termíny a spôsob ako celý proces funguje.   

 • Novela vyhlášky o špeciálnych školách A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  prijalo vyhlášku č. 232/2016 (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa mení a dopĺňa  vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z.  o špeciálnych školách.  

 • Nové legislatívne predpisy s účinnosťou 2016 A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: redakcia

  S účinnosťou od 1. septembra 2016 nadobúdajú účinnosť aj nové legislatívne predpisy - zákon č. 216/2016 Z. z., zákon č. 217/2016 Z. z., vyhláška č. 231/2016 Z. z., vyhláška č. 232/2016 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z. z.

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Žiadne záznamy!