nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2015/2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Metodika vzdelávania

test

Riadenie školy

 • Pozastavenie členstva v rade školy N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Otázka: Počas práceneschopnosti upratovačky chcem prijať mamičku, ktorá je členom rady školy za rodičov. Malaby požiadať o pozastavenie členstva počas zastupovania? Musí sa to prerokovať v rade školy? Má sa voliť  ďalší člen za rodičov, ak by to bolo na dlhšiu dobu?

 • Finančná kontrola - súkromné a cirkevné školy N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Sme súkromná škola, sme financovaní aj zo štátu. V novom zákone o základnej finančnej kontrole v § 6 ods. 2 za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá orgán verejnej správy. Kto je orgánom verejnej správy sa uvádza na stránke Štatistického úradu SR. Ak sme ako súkromná škola neboli zriadení orgánom verejnej správy, máme rovnakú povinnosť uskutočňovať základnú finančnú kontrolu? Ako definovať spôsob zriadenia súkromnej školy, môžeme si to upraviť v internej smernici? Doplnenie otázky z diskusie: Zaujímala by ma odpoveď na podobnú otázku, a to: Finančná kontrola a cirkevné školy. Cirkevná škola hospodári ako nezisková organizácia, je zriadená cirkvou a je financovaná aj štátom.

 • Správne určenie príčiny pracovného úrazu N

  Publikované: Autor/i: Ing. Laurencia Jančurová

  Rozhodujúcou podmienkou pre znižovanie počtu a závažnosti pracovných úrazov je identifikácia ich zdrojov a príčin a poznanie ďalších okolnosti, ktoré viedli k ich vzniku. Na základe týchto údajov možno vykonávať potrebné rozbory vývoja pracovnej úrazovosti, stavu bezpečnosti práce a pracovných podmienok a prijímať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a vytvorenie podmienok bezpečnej práce.

 • Postup v prípade stratenia sa dieťaťa N

  Publikované: Autor/i: -

  Za nezvestné polícia na Slovensku považuje dieťa, u ktorého nie je známe miesto pobytu, nie je páchateľom trestného činu, je ohrozené na živote a zdraví a jeho nezvestnosť bola nahlásená na polícii.

 • Termíny súvisiace s organizáciou školského roka 2016/2017 N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  MŠVVaŠ SR zverejnilo v POP na školský rok 2016/2017 termíny súvisiace s organizáciou školského roka, testovaním žiakov 5. ročníka, 9. ročníka, termíny prázdnin, maturitných skúšok. Ponúkame ich v prehľadnom zozname pre potreby informovania učiteľov k budúcemu školskému roku (spracované podľa POP 2016/2017). 

 • Predčasné ukončenie základnej školy N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Rodič žiaka chce požiadať o predčasné ukončenie ZŠ svojho syna. Žiak navštevuje 8. ročník a do konca augusta by chcel ukončiť aj 9. ročník formou komisionálneho preskúšania. Na konci júna ukončí 8. ročník a koncom augusta chce ukončiť aj 9. ročník. Zdôvodňuje to tým, že jeho syn je už prijatý na konzervatórium a pokiaľ mu umožníme ukončiť deviaty ročník, od septembra tam môže nastúpiť. Žiaka tam aj prijali, s tým, že musí ukončiť deviaty ročník. Na základe akej legislatívy môže riaditeľ školy umožniť žiakovi absolvovať v auguste komisionálne skúšky z 9. ročníka a umožniť mu ukončenie ZŠ o jeden rok skôr? Možno mu vystaviť len deviatacké koncoročné vysvedčenie, bez polročného? Musí absolvovať komisionálne skúšky aj z výchovných predmetov?

 • Súkromná stredná škola ako subjekt verejnej správy a finančná kontrola N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Sme súkromná stredná škola a sme zapísaný v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR. Na stránke Štatistického úradu v databáze subjektov verejnej správy nie sme.  Máme vykonávať finančnú kontrolu?

 • Postup výberového konania na miesto riaditeľa súkromnej MŠ N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Otázka Akým spôsobom má postupovať súkromná materská škola, ktorá bola zaradená do siete, ohľadom výberového konania na miesto riaditeľa súkromnej materskej školy? Vieme, že výberové konanie rieši rada školy, ale na radu školy musí byť najprv riaditeľ daného zariadenia, aby mohol prijať zamestnancov.

 • Počty žiakov SOŠ v skupine jazykov a odborných predmetov N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Otázka: Koľko žiakov strednej odbornej školy minimálne/maximálne môže byť v jednej skupine na výuke jazykov a odborných predmetov?

 • Legislatívny rámec špeciálnopedagogického poradenstva v Slovenskej republike N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

  Špeciálnopedagogické poradenstvo možno v súčasnom legislatívnom rámci hľadať najmä v zákone č. 245/2008 Z. z. o školách a školských zariadeniach (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a vo vyhláške MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (ďalej len „vyhláška“). 

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Žiadne záznamy!