nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2015/2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Metodika vzdelávania

test

Riadenie školy

 • Zvyšovanie taríf pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2016 N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Ako je to s avizovaným zvyšovaním platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 v priemere o šesť percent? Ktorá novela, prípadne paragraf uvedené dokladuje?

 • Kvalifikovanosť - RUSKÝ JAZYK N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: V roku 2012 som absolvovala kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. s názvom: Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka, určené pre učiteľa pre primárne vzdelávanie. Vzdelávacia aktivita bola absolvovaná na ŠPÚ (Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ), v čase od 16. 11. 2009 – 19. 04. 2012 v rozsahu 552 vyučovacích hodín, bola ukončená obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou, čím som si doplnila kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ruského jazyka pre mladší školský vek a získala 130 kreditov. K tomu mám certifikát o ovládaní ruského jazyka na úrovni B2 a osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. Som učiteľkou 1. - 4. ročníka, teda mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Vyučujem  ruský jazyk na 2. stupni. Som kvalifikovaná na vyučovanie ruského jazyka na 2. stupni?

 • Ukončenie adaptačného vzdelávania N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Pedagogický zamestnanec úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie dňa 22. 06. 2016. Kedy sa uvádzajúcemu pedagogickému zamestnancovi odoberie príplatok za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca? Odkedy prislúcha zamestnancovi, ktorý ukončil adaptačné vzdelávanie kariérový stupeň - samostatný pedagogický zamestnanec? 

 • Predĺženie funkčného obdobia z dôvodu rodičovskej dovolenky N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Som riaditeľkou MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, moje funkčné obdobie riaditeľky MŠ trvá do 1. 8. 2016. V marci 2016 nastupujem na materskú dovolenku. Rada by som sa opýtala, ako je to s predĺžením funkčného obdobia z dôvodu materskej, resp. rodičovskej dovolenky (§3, ods. 13, 14 zákona č. 596/2003 Z. z.)? Moje funkčné obdobie sa končí 1. 8. 2016 alebo sa výberové konanie uskutoční až po mojom návrate z materskej, resp. z rodičovskej dovolenky? 

 • Päťčlenná rada školy N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Otázka Akým spôsobom má riaditeľ školského zariadenia zabezpečiť voľby, keď má okrem seba len dvoch pedagogických a dvoch nepedagogických zamestnancov?

 • Novela školského zákona účinná od 1. septembra 2016 N

  Publikované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Minimálne počty žiakov v triedach prvého až štvrtého ročníka základnej školy a v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, ustanovil zákon č. 464/2013 Z. z. v znení zákona č. 188/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2016. 

 • Právne nároky poškodeného v dôsledku pracovného úrazu pri dopravnej nehode N

  Publikované: Autor/i: JUDr. Jozef Pirohár

  V súčasnosti sa čoraz častejšie vyskytujú pracovné úrazy na pracovnej ceste v dôsledku dopravnej nehody. Nie každý úraz zamestnanca možno automaticky nazvať termínom pracovný úraz, rovnako ako nemožno označiť za pracovný úraz ani každú dopravnú nehodu zamestnanca. Pri dopravnej nehode je nutný individualizovaný prístup k uplatňovaniu si náhrady škody na zdraví. Prejavuje sa to najmä v tom, že v závislosti od následkov dopravnej nehody je táto ďalej riešená ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo v trestnom konaní, kde má byť skutkový stav náležite objasnený a páchateľ spravodlivo potrestaný. Od výsledku daných konaní sa odvíja aj možnosť uplatnenia nároku poškodeného. V článku sa bližšie zameriame na pracovný úraz spôsobený počas pracovnej cesty pri dopravnej nehode.

 • Prehľad dôležitých termínov v septembri 2016 N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Významné dni, pamätné dni, termíny súvisiace s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy, ale aj zoznam predbežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci september ponúkame aj v časti Kalendár. 

 • Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Otázka Pri voľbách do rady školy je postup zriaďovateľa taký, že navrhuje obecnému zastupiteľstvu štyroch členov a obecné zastupiteľstvo návrh schvaľuje. Tým zriaďovateľ deleguje zástupcov zriaďovateľa do rady školy. U nás je snaha o písomné delegovanie štyroch zástupcov zriaďovateľa priamo starostom obce, bez odobrenia zastupiteľstvom.

 • Dohoda na výkon pedagogickej činnosti N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka Sme ZŠ s MŠ (neplnoorganizovaná, jedno oddelenie MŠ s celodennou prevádzkou). Od 1. 9. 2016 klesne počet detí v materskej škole na osem. Môžeme zamestnať učiteľku pre MŠ s požadovaným vzdelaním (stredná pedagogická škola – učiteľstvo pre MŠ) na plný úväzok 28 hodín a popoludňajšiu činnosť (spánok) riešiť dohodou na výkon pedagogickej činnosti učiteľky MŠ  – dohoda o pracovnej činnosti pre učiteľku ZŠ na doplnenie úväzku 2 hodiny denne? Ako najvhodnejšie riešiť situáciu bez porušenia predpisov?

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi