nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2016/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Riadenie školy

 • Kedy a kde treba riešiť konflikty medzi žiakmi N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

  Konflikty v školskom prostredí sa vyznačujú veľkou flexibilitou. Na niektoré treba reagovať hneď a niektoré si žiadajú odstup. A sú aj také, ktoré si riešenie nepýtajú. Tak ako prídu, aj odídu. 

 • Prehľad dôležitých termínov v decembri N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Významné dni, pamätné dni, termíny súvisiace s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy, ale aj zoznam predbežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci december ponúkame aj v časti Kalendár.

 • Zber štatistických údajov – dátum zisťovania 30. 12. 2016 N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Pripomíname termíny zberu štatistických výkazov – Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR) – školské výkazy, pre ktoré platí dátum zisťovania 30. decembra 2016 s dátumami doručení v januári 2017.

 • Úlohy MŠVVaŠ SR ‒ oblasť regionálneho školstva a podpory národnostných menšín N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Prehľad záväzkov MŠVVaŠ SR k úlohám v oblasti regionálneho školstva a národnostných menšín, ktoré sa majú zrealizovať ešte v roku 2016 s termínom splnenia do 31. 12. 2016.

 • Rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: V zmysle zákona č. 596/2003 § 5, ods. 15 má riaditeľ cirkevnej školy postupovať pri vydávaní rozhodnutia o ukončení adaptačného vzdelávania postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. Prosila by som o vysvetlenie, aký text z hľadiska použitia zákona o správnom konaní by sa mal použiť v kolónke "Poučenie". Lebo na rozhodnutiach ostatných - v zmysle zákona 596/2003 § 38, ods. 6, 7 - sa v texte "Poučenie"  používa text "Žiadosť o preskúmanie....". Na rozhodnutí o ukončení adaptačného vzdelávania sa teda môže použiť aj toto znenie "Žiadosť o preskúmanie", alebo tam musí byť text o "podať odvolanie..."ako hovorí správny poriadok?

 • Cieľové skupiny rovesníckej mediácie N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

  Cieľom implementovania rovesníckej mediácie do školského prostredia je pomôcť žiakom, študentom rozpoznať blížiaci sa konflikt a vedieť ho riešiť. Špecifickosť školského prostredia ovplyvňuje rôznorodosť cieľovej skupiny, žiakov, študentov, rozdielna povaha prevažných konfliktov, ktoré vytvárajú prostredie, počet detí, veková štruktúra, regionálne problémy danej lokality. Prvým krokom z hľadiska začlenenia programu rovesníckej mediácie by mala byť špecifikácia rizikových skupín z hľadiska tém sporov.

 • ZUŠ - Zaradenie do adaptačného vzdelávania N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázky: Učiteľ ZUŠ má absolvované Konzervatórium, absolutórium a vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Akadémii umení v Banskej Bystrici v študijnom programe Interpretačné umenie – hudobné umenie. Nastúpil prvý krát do zamestnania. Do akej triedy bude zaradený? Bude zaradený do adaptačného vzdelania?

 • Hranice ako zdroj istoty pri riešení konfliktov N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

  Mení sa vplyv tradičných sprostredkovateľov výchovy. V oveľa väčšej miere majú na správanie žiakov vplyv médiá a sociálne siete. Upútavky na reality show voľne odvysielané počas dňa ponúkajú životné príbehy ľudí v hraničných situáciách. Tie sa tak podvedome stávajú bežným a časom aj akceptovateľným javom. Efekt „náhodného okoloidúceho“ na seba nenechá dlho čakať. Mať tradičné oporné steny, pevné hranice pre ukotvenie názorov, sa ukazuje byť dôležitou súčasťou formovania osobnosti žiaka.

 • Náhrada prvej kvalifikačnej skúšky N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Chcel by som sa utvrdiť, ako je to s náhradou prvej kvalifikačnej skúšky, resp. prvej atestácie za predpokladu, že niekto získal titul ThLic., PhD. na vysokej škole po absolvovaní doktorandského štúdia a vykonaní rigoróznej skúšky v rokoch 2010-2013. Zároveň v roku 2011 vykonal rigoróznu skúšku na vysokej škole a získal titul JUDr. Keďže získal tituly po vykonaní rigoróznej skúšky až po 1. novembri 2009, znamená to, že v zmysle § 61  ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z., získanie titulu po vykonaní rigoróznej skúšky nemožno považovať za náhradu prvej atestácie resp. prvej kvalifikačnej skúšky?

 • Rozširujúce štúdium techniky N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka:  Začínam rozširujúce štúdium techniky (akreditovane ), ktoré by som mal ukončiť v lete 2018, a preto ma zaujíma, či mi budú priznané kredity po absolvovaní tohto štúdia. Momentálne mám 7 rokov pedagogickej praxe.

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Žiadne záznamy!