nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2016/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Metodika vzdelávania

test

Riadenie školy

 • Ochrana údajov o plate zamestnanca N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Dostali sme pokyn od zriaďovateľa. Ako podklad k zostaveniu rozpočtu požaduje platovú inventúru vo formáte: Pracovník č. 1 – Hrubá mzda vrátane odvodov Pracovník č. 2 – Hrubá mzda vrátane odvodov Pracovník č. X – Hrubá mzda vrátane odvodov Nedôjde zo strany riaditeľa školy k porušeniu § 25 zákona č. 553/2003 Z. z.? 

 • Čerpanie voľna na predatestačné vzdelávanie N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka Učiteľka 2. stupňa absolvovala predatestačné vzdelávanie, následne spracovala prácu, ktorú úspešne obhájila. Nebola zahrnutá v pláne kontinuálneho vzdelávania. Na základe ústnej informácie od riaditeľky školy súhlasila s čerpaním dovolenky, resp. náhradného voľna na dni, kedy sa zúčastnila predatestačného vzdelávania, resp. skúšky. Mohla učiteľka čerpať náhradné voľno, resp. dovolenku na predatestačné vzdelávanie? Bola som upozornená, že atestácie nie sú kontinuálnym vzdelávaním, z tohto dôvodu nemusia byť v pláne kontinuálneho vzdelávania, t. j. zamestnanec má nárok na úhradu nákladov od zamestnávateľa aj 5 dní pracovného voľna na prípravu a vykonanie atestácie. Je to pravda?

 • Nedoplnenie kvalifikácie N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka:  Máme pani učiteľku, ktorá je kvalifikovaná na výučbu ruského jazyka (VŠ II. stupňa). Keďže tento jazyk sa už druhý rok na našej škole pre nezáujem žiakov nevyučuje, zaradili sme pani učiteľku do 9. platovej triedy. Už pred dvomi rokmi, keď sme predpokladali, že nebude mať čo učiť, poslala si prihlášku na štúdium informatiky, ktoré do dnešného dňa nezačala. Ako postupovať ďalej, ak si nedopĺňa svoju kvalifikáciu?

 • Priznanie kreditového príplatku N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Pedagogický zamestnanec si podal žiadosť o priznanie kreditového príplatku. Ukončil špecializačné vzdelávanie Cvičný pedagogický zamestnanec v roku 2015 a získal 35 kreditov. Nenašiel som jeho vzdelávanie v Pláne kontinuálneho vzdelávania. Tvrdí, že predchádzajúca riaditeľka školy mu odmietla vyplácať príplatok. Nežiada spätné vyplatenie. Má sa mu priznať kreditový príplatok, aj keď jeho vzdelávanie nebolo zahrnuté do Plánu kontinuálneho vzdelávania?

 • Vzdelávacie poukazy N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázky:  Možno získať financie za  vzdelávacie poukazy od 3 žiakov, ktorí sa presťahovali v priebehu roka do inej obce a začali navštevovať inú základnú školu? V septembri odovzdali vzdelávacie poukazy v ZŠ, ktorú vtedy navštevovali, od 20. 12. 2016 budú navštevovať inú školu, kde sa tiež chcú prihlásiť do záujmových krúžkov. Má táto škola šancu získať financie za vzdelávacie poukazy od 1. 1. 2017?

 • Zaradenie do platovej triedy - materská škola N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Obraciam sa na Vás s prosbou o posúdenie zaradenia do platovej triedy. Od septembra 2016 zamestnankyňa pôsobí ako zástupkyňa riaditeľky elokovaného pracoviska MŠ a v súčasnosti absolvuje predatestačné vzdelávanie pre vykonanie 1. atestácie. Vzdelanie: Stredná pedagogická škola v Levoči 1984-1988 a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského – Učiteľstvo a vychovávateľstvo pre špeciálne školy a zariadenia- pedagogika mentálne postihnutých 1990-1995. Má pedagogickú prax 10 rokov.  Môže sa zúčastňovať predatestačného vzdelávania, ak by bola zaradená v 9. platovej triede so stupňom vzdelania VŠ II. stupňa a kariérovým stupňom nekvalifikovaný? Môže vykonať 1. atestáciu? Môže byť v MŠ triednou učiteľkou? V prípade nesprávneho zaradenia do 8. platovej triedy, môže požiadať zamestnávateľa o doplatenie finančného rozdielu?

 • Miera vyučovacej povinnosti zástupkyne riaditeľa N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka:  V škole máme dve zástupkyne riaditeľa. Jedna má na starosti 2. stupeň (15 tried), druhá 1. stupeň (14 tried) + 9 oddelení ŠKD. Ako sa počíta ich miera vyučovacej povinnosti? Môže mať zástupkyňa riaditeľa 2  hodiny týždenne práce nadčas? Mohla by mať nadčas aj keby bola  zástupcom štatutárneho orgánu? 

 • Rozsah priamej vyučovacej činnosti N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Chcem sa opýtať, či v prípade § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 422/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, dochádza k nesúladu, protirečivosti, či konkurovaniu si právnych noriem a je potrebné riadiť sa derogačnými pravidlami. § 7 ods. 8 zákona - ... vychovávateľovi ... môže zamestnávateľ umožniť dopĺňanie základného úväzku; ak ide o vychovávateľa ... najviac v rozsahu sedem vyučovacích hodín týždenne. Vychovávateľ si môže dopĺňať úväzok len vyučovaním výchovných predmetov. ... § 5 ods. 1 naradenia vlády - Základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy ... sa môže doplniť priamou vyučovacou činnosťou v škole, ak nie je možné základný úväzok splniť priamou výchovnou činnosťou v školskom klube detí. Dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole sa počítajú ako tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí.

 • Obžalovaný zamestnanec N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Ako mám postupovať ako riaditeľ základnej školy, ak bol môj zamestnanec obžalovaný. §9, ods.2 zákona č. 317/2009 Z.z. hovorí: "Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu podanie obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania úmyselného trestného činu alebo trestného činu spáchaného z nedbanlivosti podľa odseku 1." Pedagogický zamestnanec, ktorý bol obžalovaný zo spáchania úmyselného trestného činu, mi doteraz neoznámil túto skutočnosť. 20. 10. 2016 som poslal obžalovanému informáciu, že je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti informovať, nakoľko v jeho prípade ide o verejne známu skutočnosť. Odpoveď doteraz neprišla. Kedy mám zamestnancovi zastaviť výkon pedagogickej činnosti? Ako je to s odstupným v prípade, že takýto zamestnanec príde ukončiť pracovný pomer dohodou? Patrí mu odstupné zo 100 % funkčného platu, alebo zo zníženého na 50 %? Prijali sme organizačnú zmenu, je nadbytočný.

 • Dátum preradenia do vyššej platovej triedy N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Ak učiteľka MŠ vykonala I. atestáciu 5. 12. 2016, preraďujem ju do vyššej platovej triedy hneď v nasledujúci deň, teda 6. 12. 2016 alebo až od nasledujúceho mesiaca, teda v tomto prípade od 1. 1. 2017?

 • Rozpočtové pravidlá v školách a školských zariadeniach A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Škola a školské zariadenie je subjektom verejnej správy a tak sa na ňu v plnom rozsahu vzťahuje povinnosť dodržiavať a uplatňovať zákon č. 523/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správya o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Rozpis finančných prostriedkov z DPFO - zdroj informácií A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Jana Sládečková

  Otázka: Dobrý deň, neviem na webe nájsť rozpis finančných prostriedkov - konkrétne sumy, ktoré obce a samosprávne kraje  dostanú z výnosu dane z príjmov na financovanie originálok. Existuje takáto agenda? 

 • Hodina priamej vyučovacej povinnosti u majstra OV a náhradné voľno A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka:  Pracujem na strednej škole ako majster odborného výcviku. Podľa zákona mám mať pracovný úväzok od 24 do 35 hodín. Mám 28 hodinový úväzok a mimo tohto úväzku ešte suplujeme kolegov. Máme nárok na náhradné voľno? Koľko trvá hodina priamej vyučovacej činnosti? 

 • Zabezpečenie procesu inventarizácie v školách a školských zariadeniach A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Posledné mesiace účtovného roka sú na školách a v školských zariadeniach v znamení vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ďalej len „inventarizácia“). Inventarizácia je veľmi významným nástrojom na preukázanie vecnej správnosti účtovníctva, t. j. na preukázanie, že stav a ocenenie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve školy a školského zariadenia zodpovedá skutočnosti.Jednou z povinností riaditeľov škôl a školských zariadení  je zabezpečiť prostredníctvom svojich odborných zamestnancov vykonanie inventarizácie v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 • Výberové konanie na miesto riaditeľa školy - obmedzenia A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Otázka: Uvažujem, že sa prihlásim do výberového konania na miesto riaditeľky ZŠ. Ako učiteľka učím okrem hlavného úväzku i 3 hod. na inej ZŠ (v jeden deň v týždni v čase  od 11:30 hod. do 14:30 hod.), na ktorých mi záleží a rovnako som na tej druhej ZŠ zvolená na 4 roky za predsedníčku Rady školy. Ak by som bola na kmeňovej škole zvolená za riaditeľku, musím sa vzdať vyuťovania hodín na druhej ZŠ? Musela by som sa vzdať predsedníctva Rady školy v inej ZŠ?  

 • Financovanie regionálneho školstva A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Financovanie regionálneho školstva je viaczdrojové. K hlavným finančným zdrojom patria prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov.

 • Priama podriadenosť zamestnanca A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka Je možné zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti zamestnanca, ktorý je blízkou osobou? Príklad: Novo vymenovaná riaditeľka materskej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu a ktorej zriaďovateľom je obec, je priamo podriadená sesternici - starostke (štatutárny orgán).

 • Účtovná závierka v školách a školských zariadeniach A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Riaditelia škôl a školských zariadení sú zodpovední za vedenie účtovníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a na konci účtovného roka sú povinní zabezpečiť vykonanie účtovnej závierky.

 • Finančné prostriedky DFPO na CVČ z obcí A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Otázka: Do CVČ chodia deti vo veku 5 -15 rokov s trvalým pobytom v iných obciach. Obce sa však finančne odmietajú podieľať na záujmovom vzdelávaní „svojich“ detí napriek tomu, že každá obec, ktorá má obyvateľov vo veku 5 -15 rokov, dostáva finančné prostriedky do svojho podielu DPFO. Dá sa táto situácia riešiť v súlade s platnou legislatívou?

 • Triednictvo nekvalifikovaného učiteľa MŠ a zaradenie do platovej tarify A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Do akej platovej tarify je adekvátne zaradiť učiteľku MŠ pokiaľ má nasledovné vzdelanie: štúdium druhého stupňa v nepedagogickom odbore (Mgr.), prebiehajúce štúdium v odbore pomaturitné kvalifikačné štúdium. Učiteľka nemá absolvované adaptačné vzdelávanie. Môže vykonávať triednickú činnosť učiteľka, ktorá má kratšiu pedagogickú prax ako 5 rokov a nemá zatiaľ ukončené pomaturitné štúdium?

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Žiadne záznamy!