nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2016/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Metodika vzdelávania

test

Riadenie školy

 • Nadčas vychovávateliek N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka:  Chcel by som sa opýtať na riešenie práce nadčas u vychovávateliek pri zastupovaní za pedagogických zamestnancov na 1. stupni. Vychovávateĺka má ranú službu od 6:30 do 8:00, potom ide zastupovať za neprítomného zamestnanca na 1. stupeň štyri vyučovacie hodiny a následne je v školskom klube detí od 11:30 do 16:30 hod. Na pracovisku je 10 hodín. Vychovávateľky majú požiadavku, že pri zastupovaní, ako je uvedené vyššie, by chceli ísť domov o 15:30. Neodrobili by si teda celý svoj úväzok v školskom klube detí. Chcú, aby sa im zarátali štyri vyučovacie hodiny ako 4 hodiny práce nadčas. Samozrejme si uvedomujem, že nemajú obedňajšiu prestávku, nakoľko obedujú už s deťmi. Návrh vedenia je, že ak budú v procese od 6:30 do 15:30, vrátene štyroch vyučovacích hodín suplovania, ale odráta sa im jedna hodina nadčas z tých štyroch, nakoľko si neodučili svoj úväzok v školskom klube detí. 

 • Podmienka prvej atestácie pre zástupkyňu riaditeľa školy N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: S účinnosťou od 1. 1. 2017 musia mať všetci vedúci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, vrátane zástupcov riaditeľa ZUŠ, I. atestáciu. Riaditeľka ZUŠ má zástupkyňu, ktorá k 1. 1. 2017 nebude spĺňať kvalifikačné predpoklady, pretože nemá k uvedenému dátumu I. atestáciu. V súčasnosti čaká na predvolanie vykonania I. atestácie, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov. Po vykonaní I. atestácie nastúpi na materskú dovolenku. Ako má riaditeľ ZUŠ riešiť tento problém, ak má okrem nej len jedného pedagogického zamestnanca s 1. atestáciou, ktorý nemá záujem vykonávať funkciu zástupcu?

 • Základná finančná kontrola v súkromnej škole N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Musí súkromná škola s právnou subjektivitou, ktorá je financovaná z verejných financií, vykonávať základnú finančnú kontrolu? Škola je zaradená do siete škôl a je financovaná zo štátneho rozpočtu. Nie sme orgánom verejnej správy a ani subjektom verejnej správy. Musíme dodržiavať nejaké pravidlá pri hospodárení s verejnými financiami?

 • Stanovenie úväzku zástupcu riaditeľa pri malom počte tried N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Otázka: Sme spojená škola s organizačnými  zložkami ZŠ, MŠ, ZUŠ a gymnázium. Každá organizačná zložka je v samostatnej budove mimo sídla školy. Potrebujeme poradiť, ako máme určiť vyučovaciu povinnosť zástupcu riaditeľky školy pre gymnázium, keď v gymnáziu máme iba 4 triedy.  V nariadení vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov je najnižší počet tried  pre zástupcu riaditeľa strednej školy 8 - 12  a zástupca učí  11 hodín. Je toto použiteľné aj pre nižší počet tried?

 • Kredity za rozširujúce štúdium a rigoróznu skúšku N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Som samostatný odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg detského domova. Ukončil som vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov - náboženská výchova a etická výchova. V roku 2009 som ukončil rozširujúce štúdium v odbore špeciálna pedagogika - poradenstvo a v roku 2013 rozširujúce štúdium v odbore špeciálna pedagogika - špecializácia - pedagogika mentálne postihnutých. V roku 2015 som vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore sociálna práca - študijný program charitatívna a sociálna služba. Môžu  mi byť pridelené kredity za vyššie uvedené rozširujúce vzdelanie a rigoróznu skúšku?  

 • Prijímacie konanie na stredné školy - školský rok 2017/2018 (marec - jun) N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Organizácia prijímania na vzdelávanie na stredné školy prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • Hyperaktivita nebo hypoaktivita detí - sociální vztahy s vrstevníky N

  Publikované: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

  Hyperaktivitou označujeme neklidné chování, které se projevuje například přílišnou mobilitou, častou potřebou bezúčelného pohybu.  Hypoaktivita, abnormní snížení úrovně aktivity pod běžnou a přiměřenou mez, je paradoxním protějškem hyperaktivity.  

 • VZOR - Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v priebehu školského roka N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.

 • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  V príspevku uvádzame legislatívne vymedzenia prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách, opisujeme spôsob podania žiadosti zákonným zástupcom dieťaťa, rozoberáme prijatie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prijímanie detí s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky, resp. s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky, ako aj ďalšie náležitosti prijímania detí na predprimárnej vzdelávanie v materskej škole. 

 • VZOR - Zásady prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zásad prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy.

 • Nový zákon o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Do legislatívneho procesu Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) predložilo nový zákon o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou. Nový zákon bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015. Novým zákonom sa má zrušiť zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“) a zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 440/2000 Z. z.“). 

 • Právna úprava osobných ochranných pracovných prostriedkov A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová

  Právne predpisy v oblasti osobnej ochrany pri práci na Slovensku sú v súčasnosti aktuálne, keďže sú harmonizované s legislatívou EÚ a spĺňajú požiadavky na BOZP. Ochrana zamestnancov pri práci je upravená najmä Zákonníkom práce, v právnych predpisoch z oblasti BOZP a inšpekcie práce. Výroba, skúšanie a uvádzanie na trh sa riadi predpismi v oblasti technických požiadaviek na výrobky a technickými normami pre jednotlivé druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 • Zákon o eGovernmente A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Erika Kusyová, JUDr. Ivana Gajdošíková

  Škola je orgánom a výkonom verejnej moci aj elektronicky, čiže rozhodnutie vydané elektronicky, podpísané zaručeným kvalifikovaným certifikátom a doručené do elektronickej schránky majú úplne rovnakú právnu záväznosť ako listinné. Zákon č. 273/2015 Z. z. o e-Governmente pomenúva povinnosti školy, ich rozsah, termíny a spôsob ako celý proces funguje.   

 • Povinná dokumentácia a počet detí v školskom klube detí A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: V ktorom zákone alebo predpise nájdem informáciu, aká je povinná dokumentácia v školskom klube detí? Stačí výchovný program, triedna kniha, rozvrh týždennej činnosti? Výchovný plán, plán akcií, osobné spisy už nie sú, pokiaľ viem, povinné. Tiež sa chcem uistiť, ako je to s počtom detí v ŠKD v jednotlivých ročníkoch.

 • Alkoholtester A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Daniela Gecelovská

  Aký alkoholtester máme kúpiť, aby kontroly merania alkoholu zamestnancov boli použiteľné na právne účely (napr. na preukázanie hrubého porušenia disciplíny)?

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Žiadne záznamy!