nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2016/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Metodika vzdelávania

test

Riadenie školy

 • Usmernenie MŠVVaŠ - overenie profesijných kompetencií a uznávanie získaných kreditov N

  Publikované: Autor/i: -

  MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov.

 • VZOR - Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ - zriaďovateľ obec N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny základnej školy s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec.

 • Nedoplnenie kvalifikácie a výpoveď N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Zamestnankyňa v roku 1994 ukončila maturitnou skúškou denné pomaturitné kvalifikačné štúdium na Strednej pedagogickej škole v študijnom odbore vychovávateľstvo. V roku 2006 skončila vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej záverečnej skúšky v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, UMB Banská Bystrica, filologická fakulta, špecializácia anglický jazyk a literatúra. Zamestnankyňa je zamestnaná v základnej škole na plný úväzok a je zaradená v 10. platovej triede, pracovnej triede 1. Je toto zaradenie správne? Spĺňa podmienku kvalifikovanosti pre zaradenie do 10 platovej triedy?  

 • VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - súkromná MŠ N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VZN, ktorého účelom je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy v obci, na území ktorej je zriadené súkromná materská škola.

 • VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - súkromné CVČ N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Obec, na území ktorej je zriadené súkromné centrum voľného času (CVČ); obec nemá vo svojej   zriaďovateľskej pôsobnosti školy a školské zariadenia. V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VZN, ktorého účelom je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy v obci, na území ktorej je zriadené súkromné CVČ.

 • Učiteľka MŠ - zaradenie do platovej triedy N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Učiteľka má päťročnú prax v materskej škole, ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ), pred rokom si urobila maturitu na strednej pedagogickej škole v študijnom programe učiteľstvo pre materské školy, má ukončené adaptačné vzdelávanie. Pred maturitou bola zaradená do 9. PT ako nekvalifikovaná učiteľka s vysokoškolským vzdeláním 2. stupňa, po vykonaní maturity ju nechali v 9. PT ako kvalifikovanú učiteľku. Nesplnila táto učiteľka zaradenie do 10. PT v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec?

 • Žiacka školská rada – legislatívne zmeny N

  Publikované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Zákon nadobudne účinnosť 1.9.2017. Účelom schválenia zákona č. 177 /2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je okrem iných ustanovení aj umožniť, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plnoorganizovanej základnej škole so všetkými ročníkmi.. Doteraz platná legislatíva upravovala len pôsobenie žiackej školskej rady na strednej škole.

 • Vyhláška č. 185/2017 Z.z. - sústava odborov vzdelávania (zmeny) N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.

 • Vyhláška č. 186/2017 Z. z. - o špeciálnych školách (zmena) N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Vyhláškou sa dopĺňa vyhláška č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z.

 • VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - zmena N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Zmena VZN V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zmeny Všeobecného záväzného nariadenia,  ktorého účelom je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy.

 • Zákon č. 182/2017 - novela zákona o financovaní škôl - čl. I. A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: redakcia

   Čl. I. Zákon 597/2003 Z.z. Zákon č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 • Rada školy – jej zriadenie a kompetencie A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Rady školy sa zriaďujú v školách a školských zariadeniach bez rozdielu zriaďovateľa. Rada školy svoju činnosť vykonáva voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorých bola ustanovená. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Výsledným produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, vyjadrenie, odporúčanie. 

 • VZOR - Zriaďovacia listina základnej školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny základnej školy.

 • VZOR - Zriaďovacia listina materskej školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny materskej školy.

 • Finančná kontrola - súkromné a cirkevné školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Sme súkromná škola, sme financovaní aj zo štátu. V novom zákone o základnej finančnej kontrole v § 6 ods. 2 za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá orgán verejnej správy. Kto je orgánom verejnej správy sa uvádza na stránke Štatistického úradu SR. Ak sme ako súkromná škola neboli zriadení orgánom verejnej správy, máme rovnakú povinnosť uskutočňovať základnú finančnú kontrolu? Ako definovať spôsob zriadenia súkromnej školy, môžeme si to upraviť v internej smernici? Doplnenie otázky z diskusie: Zaujímala by ma odpoveď na podobnú otázku, a to: Finančná kontrola a cirkevné školy. Cirkevná škola hospodári ako nezisková organizácia, je zriadená cirkvou a je financovaná aj štátom.

 • Kontrola verejných financií v súkromných školách A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Sme súkromná škola s právnou subjektivitou, nezriadená štátom, ale sme financovaní aj zo štátu, lebo škola bola zaradená do siete škôl v zmysle platných predpisov. Nie sme orgán verejnej správy, ani subjekt verejnej správy, ale prijímame verejné financie. Môžeme si vo vnútornom predpise o základnej finančnej kontrole priradiť, že prijímané verejné financie sú v zmysle § 2, písme. e) a f) plus § 35a z novely zákona č. 523/2004 Z. z.? Ktoré z verejných financií môžem označiť, že ich idem v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. kontrolovať, efektívne využívať?

 • VZOR - Zriaďovacia listina obecnej materskej školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny materskej školy.

 • VZOR - Zriaďovacia listina súkromnej materskej školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny materskej školy.

 • Súkromná stredná škola ako subjekt verejnej správy a finančná kontrola A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Sme súkromná stredná škola a sme zapísaný v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR. Na stránke Štatistického úradu v databáze subjektov verejnej správy nie sme.  Máme vykonávať finančnú kontrolu?

 • Finančná kontrola – cirkevné školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Sme neštátna cirkevná škola s právnou subjektivitou, právna forma nezisková organizácia. Našim zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev. Naša organizácia nie je zapísaná na Štatistickom úrade SR ako subjekt verejnej správy a ani nemá pridelený kód inštitucionálneho sektora ESA. Je iba vedená v registri organizácii Štatistického úradu SR. Na základe vyššie uvedeného sa chcem opýtať, či je alebo nie je naša škola povinná vykonávať finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite ?

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve