nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2016/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Metodika vzdelávania

test

Riadenie školy

 • Delegovanie členov rady školy N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Otázka:  Na delegovanie členov rady školy za zriaďovateľa je v obci pravidlo, že starosta, resp. obecné zastupiteľstvo (ďalej "OZ") po dohode navrhuje, OZ schvaľuje a starosta deleguje členov do rady školy. V decembri 2014 OZ na svojom zasadnutí odvolalo zástupcov v rade školy za zriaďovateľa delegovaných (uznesením) predchádzajúcim OZ, navrhlo a schválilo nových členov do RŠ prijatím uznesenia. Funkčné obdobie rady školy sa končí 30. 06. 2016. Starosta delegoval nových členov do RŠ bez zrušenia resp. odvolania predchádzajúcich zástupcov v RŠ. Teraz je právoplatne delegovaný dvojnásobný počet členov. Môže starosta delegovať nových členov za zriaďovateľa, keď nie sú odvolaní predchádzajúci, ktorých schválilo OZ a delegoval ten istý starosta?

 • Novelizácia zákona č. 216/2016 Z. z. - aktualizovaný komentár N

  Publikované: Autor/i: -

  Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár Článkom I zákona č. 216/2016 Z. z. sa opätovne vstupuje do ustanovenia § 29 školského zákona, a to konkrétne do problematiky minimálneho počtu žiakov v triede základnej školy. Zákonom č. 464/2013 Z. z. sa s účinnosťou od 1. septembra 2015 v odseku 8 ustanovilo všeobecné pravidlo najnižšieho počtu žiakov v triede základnej školy podľa tried jednotlivých ročníkov. Zákonom č. 188/2015 Z. z. sa však posunula účinnosť najnižšieho počtu žiakov v triede, v ktorých sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa, v triede prvého ročníka a v triedach druhého až štvrtého ročníka, na 1. septembra 2016.

 • Určenie miery vyučovacej povinnosti N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Sme spojená škola s organizačnými zložkami základná škola, materská škola, gymnázium, základná umelecká škola. Každá organizačná zložka je mimo sídla školy, gymnázium je vzdialené od sídla školy cca 1 km. Problém je v tom, že neviem nájsť riešenie na určenie miery vyučovacej povinnosti zástupcu riaditeľa školy pre gymnáium, keďže máme iba 5 tried gymnázia. Ako určím vyučovaciu povinnosť zástupcovi, ktorý tam musí byť?

 • Dátum priznania výšky platovej triedy N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Pedagogický zamestnanec ukončil atestáciu dňa 25. 04. 2016. Patrí pedagogickému zamestnancovi vyššia platová trieda od 25. 04. 2016 (deň ukončenia atestácie) alebo až od 26. 04.  2016?

 • Zástupkyňa riaditeľky – podmienka atestácie a prechodné obdobie N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Ako mám riešiť funkciu zástupkyne materskej školy v situácii, keď nemá prvú atestáciu a ani si ju nebude robiť. Zároveň v pedagogickom zbore nie je nikto, kto by túto požiadavku spĺňal. Podľa pracovného poriadku ju do funkcie menuje riaditeľ. Od 1. 1. 2017 končí platnosť prechodného ustanovenia podľa § 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z.  

 • Kvalifikácia - NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA N

  Publikované: Autor/i: redakcia, -

  Otázka: Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať učiteľ náboženskej výchovy tohto predmetu v školách? 

 • Rozdiel medzi individuánym učebným plánom a individuálnym vzdelávaním N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Je rozdiel medzi individuálnym učebným plánom a individuálnym vzdelávaním? Moja dcéra je dlhodo bochorá a ide na tretiu operáciu v priebehu 2. polroka školského roka. Riaditeľka školy povolila individuálny učebný plán (nie individuálne vzdelávanie). Následne nám prišlo oznámenie o komisionálnych skúškach v čase hospitalizácie alebo krátko po nej. Ako to ma byť správne? Keďže má dcéra dlhodobo zlý zdravotný stav, môže byť zdravotne znevýhodnená? Môže vykonávať komisionálne skúšky? Ak ich nevykoná, znamená to, že bude musieť opakovať ročník na súkromnej strednej umeleckej skole?

 • Kvalifikácia - LIEČEBNO-VÝCHOVNÉ SANATÓRIUM N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Učiteľka 1. stupňa ZŠ pri liečebno-výchovnom sanatóriu má ukončené učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v odbore pedagogika - vychovávateľstvo a má rozšírenú pedagogickú spôsobilosť - špeciálna pedagogika pre učiteľov - pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. Má prax 31 rokov. Spĺňa kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie na 1. stupni ZŠ pri liečebno-výchovnom sanatóriu? 

 • Prehľad dôležitých termínov v októbri N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Významné dni, pamätné dni, termíny súvisiace s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy, ale aj zoznam predbežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci október ponúkame aj v časti Kalendár.

 • Zastupovanie pedagogických zamestnancov a prekážka na strane zamestnávateľa N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Jedna trieda základnej školy je na školskom výlete (exkurzii, LVVK, divadlo a pod.). Môže dať riaditeľ školy zastupovať tých pedagogických zamestnancov, ktorí v tejto chýbajúcej triede učia, do niektorej inej triedy?  Podotýkam, že len toľko hodín, koľko hodín by mali odučiť v ten deň v chýbajúcej triede. Nejde o nadčasovú prácu. Je neprítomnosť celej triedy v škole prekážkou na strane zamestnávateľa, keď v ďalších triedach sa riadne vyučuje a treba zastupovanie pedagogických zamestnancov?

 • Vyplácanie kreditového príplatku A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka Vzhľadom na to, že zamestnanec sa môže zúčastňovať na vzdelávacích programoch len za predpokladu, že má minimálne šesť mesiacov pedagogickej praxe a v prípade našej učiteľky, ktorá absolvovala  dve aktualizačné vzdelávania (dátumy vydania osvedčení sú 3. 12. 2015 a 10. 12. 2015 - získala za to spolu 30 kreditov) a jej pedagogická prax k dátumu 1. 1. 2016 je 1 rok aj 164 dní (bez MD a RD), môžu jej byť k dátumu 1. 1. 2016 uznané kredity a vyplácaný kreditový príplatok?

 • Kniha mesiaca AUGUST - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - Komentár A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír, Jana Mlsnová, Žaneta Surmajová

  Trojročná práca troch odborníkov na regionálne školstvo ponúka na takmer troch stovkách strán pomerne detailný prehľad o celej šírke školského zákona. Komentár je určený pre širokú cieľovú skupinu pracovníkov školstva počnúc najvyššími orgánmi štátnej správy a samospráv, cez priamo riadené organizácie ministerstva školstva a príslušné útvary miest a obcí ako zriaďovateľov škôl a v neposlednom rade, či snáď skôr predovšetkým, pre riaditeľov a ďalších vedúcich pracovníkov škôl a školských zariadení, ako jedinečná príručka pre hľadanie odpovedí pre riešenie každodenných problémov. Publikácia by preto nemala chýbať v žiadnej inštitúcii s rozhodovacou právomocou v oblasti regionálneho školstva a v žiadnej škole či školskom zariadení. Publikácia je v našom Eshope na www.wolterskluwer.sk. 

 • Dohoda na výkon pedagogickej činnosti A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka Sme ZŠ s MŠ (neplnoorganizovaná, jedno oddelenie MŠ s celodennou prevádzkou). Od 1. 9. 2016 klesne počet detí v materskej škole na osem. Môžeme zamestnať učiteľku pre MŠ s požadovaným vzdelaním (stredná pedagogická škola – učiteľstvo pre MŠ) na plný úväzok 28 hodín a popoludňajšiu činnosť (spánok) riešiť dohodou na výkon pedagogickej činnosti učiteľky MŠ  – dohoda o pracovnej činnosti pre učiteľku ZŠ na doplnenie úväzku 2 hodiny denne? Ako najvhodnejšie riešiť situáciu bez porušenia predpisov?

 • Zvyšovanie taríf pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2016 A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Ako je to s avizovaným zvyšovaním platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 v priemere o šesť percent? Ktorá novela, prípadne paragraf uvedené dokladuje?

 • Novela vyhlášky o špeciálnych školách A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  prijalo vyhlášku č. 232/2016 (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa mení a dopĺňa  vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z.  o špeciálnych školách.  

 • Ukončenie adaptačného vzdelávania A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Pedagogický zamestnanec úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie dňa 22. 06. 2016. Kedy sa uvádzajúcemu pedagogickému zamestnancovi odoberie príplatok za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca? Odkedy prislúcha zamestnancovi, ktorý ukončil adaptačné vzdelávanie kariérový stupeň - samostatný pedagogický zamestnanec? 

 • VZOR - Usmernenie k práci nadčas A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: redakcia

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Usmernenia riaditeľa školy k práci nadčas. 

 • VZOR - Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: redakcia

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Dohody o zabezpečení praktického vyučovania žiakov. 

 • VZOR - Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: redakcia

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Žiadne záznamy!