nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2016/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Metodika vzdelávania

test

Riadenie školy

 • Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole... N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  MŠVVaŠ SR pripravilo Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v školstve. Úspech inkluzívneho vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v rozhodujúcej miere závisí od podporných služieb a primeraného materiálno-technického zabezpečenia. Cieľovým stavom je zabezpečiť, aby legislatíva obsiahla povinnosť pre školy garantovať týmto žiakom podporné služby prostredníctvom príslušných odborných zamestnancov a asistentov učiteľa.

 • Prehľad dôležitých termínov v marci N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Významné dni, pamätné dni, termíny súvisiace s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy, ale aj zoznam predbežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci marec, ponúkame aj v časti Kalendár.

 • Termín priznania a vyplácania kreditového príplatku N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka:  K  1. 9. 2016 sme prijali do zamestnania zamestnankyňu do pracovného pomeru. Predtým bola na materskej dovolenke. 21. 9. jej riaditeľ uznal kredity. Od kedy jej má byť priznaný  a vyplácaný kreditový príplatok? Od septembra alebo až od októbra? 

 • Národná klasifikácia vzdelávania N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Na druhej atestačnej skúške od oponenta k mojej práci som mal otázku: "Špeciálna základná škola sa nedelí na I. a II. stupeň. Vysvetlite prečo?" Keď som hľadal odpoveď, narazil som na dokument - Národná klasifikácia vzdelávania, kde sa hovorí, že A a B variant sa delí na I. a II. stupeň, len všetky ročníky C variantu sú súčasťou I. stupňa. Avšak ISCED 1 - primárne vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím je označený ako primárne vzdelávanie, preto sa môže javiť, že ŠZŠ sa nedelí na I. a II. stupeň. Delí sa ŠZŠ na I. a II. stupeň?

 • Náhradné voľno počas sviatkov N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Aký počet hodín náhradného voľna napr. počas veľkonočných, či jesenných prázdnin si možno vybrať? Je to 7,5 hodín na deň alebo napr. 5 hodín, ktoré má učiteľ odučiť v daný deň podľa rozvrhu hodín, keďže počas prázdnin nevykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou činnosťou?

 • Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. z.. Majú povinnosť podať majetkové priznanie aj vedúci MZ a PK, výchovný poradca, koordinátor prevencie? A čo napr. vedúci nepedagogickí zamestnanci – napr. vedúca školskej jedálne? 

 • Zvýšenie platu atestáciou alebo kreditovým príplatkom N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Pracujem 6. rok ako učiteľka materskej školy (samostatný pedagogický zamestnanec). Vyštudovala som magisterské štúdium - odbor všeobecnovzdelávacích predmetov katechetika, etnológia UKF Nitra a diaľkovo pomaturitne na PgSA - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 437/2009 Z. z. KŠÚ v Nitre (r. 2011) zaradil do 9. platovej triedy ako samostatného učiteľa materskej školy s ÚSO. V roku 2015 som ukončila inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. - Aktivizujúce metódy vo výchove (24 kreditov). V septembri 2016 som ukončila aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. - PowerPoint v edukačnom procese (15 kreditov). Mám si uplatniť zvýšenie platu a platovej tarify prvou atestačnou prácou alebo si môžem uplatniť príplatok len 6 % k terajšiemu platu za získaný počet 39 kreditov po dobu platnosti vzdelávania?

 • Priznanie kreditov z anglického jazyka N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Chcem sa spýtať ohľadom priznania a uznania 60 kreditov pre vyučujúcu v nadväznosti na ukončené vzdelávanie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti z anglického jazyka a literatúry podľa § 8a, ods. 5 zákona č. 390/2011 Z. z. Má nárok podľa § 47, ods. 1b zákona č. 317/2009 Z. z. na priznanie 60 kreditov za vykonanie štátnej skúšky z anglického jazyka, ktorá bola súčasťou tohto vzdelávania? Vyučujúca už má jednu štátnu skúšku z anglického jazyka vykonanú v auguste 2001, ktorá je súčasťou vysvedčenia z PgF UKF v Nitre - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Na základe tohto vzdelania odborne vyučuje anglický jazyk už od roku 2001. Za túto štátnu skúšku jej nikdy nebolo priznané 60 kreditov. Na vykonanie vzdelania o rozšírení pedagogickej spôsobilosti z anglického jazyka som ju ako riaditeľ uvoľnil a poskytoval jej z väčšej časti aj študijné voľno v súvislosti s týmto vzdelaním. Toto som uskutočnil na základe jej žiadosti. Keď sa jej však nepodarilo urobiť záverečné skúšky v riadnom termíne, tak na prvý aj druhý opravný termín si už brala dovolenku, príp. náhr. voľno. Mám vyučujúcej uznať a priznať 60 kreditov za štátnu jazykovú skúšku, ktorá bola súčasťou rozširujúceho vzdelávania?

 • Kvalifikácia - MATERSKÁ ŠKOLA N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka:  Ako učiteľka MŠ pracujem už 30 rokov. Ukončila som gymnázium a nadstavbové stúdium na SPgŠ, odbor kultúrno-výchovná práca a magisterské štúdium - sociálna práca s rozšírením o štátnice  všeobecná pedagogika a špeciálna pedagogika. Pri nástupe do zamestnania (1991) mi bola uznaná výnimka zo vzdelania a ja som bola kvalifikovaná až pokiaľ som si nedoplnila VŠ. Vtedy prehodnotili moje vzdelanie a po 30 rokoch praxe som považovaná za nekvalifikovanú učiteľku. Platí u mňa výnimka, alebo by som si mala doplniť vzdelanie, aby som bola uznaná ako kvalifikovaná učiteľka MŠ.

 • Prepočet práce nadčas N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: V pracovnom poriadku máme napísané - U pedagogického zamestnanca sa za jednu hodinu práce nadčas považuje vyučovacia hodina alebo hodina priamej výchovnej práce prevyšujúca jeho mieru vyučovacej činnosti alebo povinnosti výchovnej práce stanovenej nariadením vlády. Riaditeľ presne rozvrhne základný úväzok pedagogického zamestnanca a osobitne určí hodiny vyučovacej činnosti alebo hodiny výchovnej činnosti prevyšujúce tento základný úväzok (hodina stanovená v rozvrhu ako nadčasová hodina, zastupovania za neprítomného učiteľa, dozor nad žiakmi alebo činnosť so žiakmi v čase mimo vyučovania), ktoré sa budú považovať za prácu nadčas. Ako sa prepočítava práca nadčas na vyučovaní a ako popoludní v ŠKD, ak chcem dať náhradné voľno?  

 • Rozpočtové pravidlá v školách a školských zariadeniach A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Škola a školské zariadenie je subjektom verejnej správy a tak sa na ňu v plnom rozsahu vzťahuje povinnosť dodržiavať a uplatňovať zákon č. 523/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správya o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Kompetencie obce ako zriaďovateľa vo vzťahu k riaditeľovi školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Ján Miklóssy

  Kompetencie zriaďovateľa voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, rovnako aj povinnosti riaditeľa voči zriaďovateľovi sú vymedzené príslušnými právnymi predpismi. Ich nedostatočná znalosť, nedodržiavanie, resp. ignorovanie môže vážne narušiť vzťahy medzi uvedenými subjektmi a viesť okrem porušovania legislatívy aj k narušeniu procesu riadenia škôl a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 • Používanie novej funkčnej rozpočtovej klasifikácie v školách a školských zariadeniach A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Pri zostavovaní a realizácii rozpočtu  škôl a školských zariadení sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia.  Významnou zmenou, ktorá ovplyvnila zostavovanie a realizáciu rozpočtu škôl a školských zariadení je imlementácia novej vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, ktorá je účinná od 1. októbra 2014.

 • Rada školy – jej zriadenie a kompetencie A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Rady školy sa zriaďujú v školách a školských zariadeniach bez rozdielu zriaďovateľa. Rada školy svoju činnosť vykonáva voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorých bola ustanovená. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Výsledným produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, vyjadrenie, odporúčanie. 

 • VZOR - Zriaďovacia listina základnej školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny základnej školy.

 • VZOR - Zriaďovacia listina materskej školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny materskej školy.

 • Finančná kontrola - súkromné a cirkevné školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Sme súkromná škola, sme financovaní aj zo štátu. V novom zákone o základnej finančnej kontrole v § 6 ods. 2 za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá orgán verejnej správy. Kto je orgánom verejnej správy sa uvádza na stránke Štatistického úradu SR. Ak sme ako súkromná škola neboli zriadení orgánom verejnej správy, máme rovnakú povinnosť uskutočňovať základnú finančnú kontrolu? Ako definovať spôsob zriadenia súkromnej školy, môžeme si to upraviť v internej smernici? Doplnenie otázky z diskusie: Zaujímala by ma odpoveď na podobnú otázku, a to: Finančná kontrola a cirkevné školy. Cirkevná škola hospodári ako nezisková organizácia, je zriadená cirkvou a je financovaná aj štátom.

 • Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s  § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p.(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) v spojitosti s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) každoročne vydáva pokyny na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

 • Kompetencie zriaďovateľa školy voči riaditeľovi školy, povinnosti riaditeľa A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: Mgr. Ján Miklóssy

  Kompetencie zriaďovateľa voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, rovnako aj povinnosti riaditeľa voči zriaďovateľovi sú vymedzené príslušnými právnymi predpismi. Ich nedostatočná znalosť, nedodržiavanie, resp. ignorovanie môže vážne narušiť vzťahy medzi uvedenými subjektmi a viesť okrem porušovania legislatívy aj k narušeniu procesu riadenia škôl a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 • Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Povinnú školskú dochádzku a jej dĺžku upravuje  § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od povinnej školskej dochádzky nemožno oslobodiť nikoho, povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Povinná  školská dochádzka začína  začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku. 

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Žiadne záznamy!