nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2015/2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Riadenie školy

 • Špecializovaná trieda N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Je žiak navštevujúci špecializovanú triedu viazaný na pobyt v takejto triede počas istého časového obdobia, alebo by mohol napr. v takejto špecializovanej triede ukončiť aj vzdelanie na prvom stupni? Je možné, aby žiak zo špeciálnej základnej školy prestúpil na klasickú základnú školu?

 • Kvalifikačné predpoklady pre prácu v špeciálno-pedagogickej poradni N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: V roku 1975 ukončil učiteľ VŠ vzdelanie v odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobáciou 1. až 5. ročník ZDŠ. V r. 1983 na Pedagogickej fakulte UK v Trnave ukončil rozširujúce učiteľské štúdium v odbore psychopédia. Podľa zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách nadobudol vysokoškolskú kvalifikáciu v odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, zameranie ‒  psychopédia. Môže byť učiteľ s touto kvalifikáciou zaradený ako odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg v špeciálno-pedagogickej poradni a vykonávať špeciálno-pedagogickú diagnostiku, poradenstvo? 

 • Hodnotenie žiaka pri vymeškaných hodinách N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otazka: Žiak v prvom polroku vymeškal 282 hodín ospravedlnených, 128 hodín neospravedlnených, v škole bol 3 dni. V druhom polroku v škole ešte nebol, má vymeškaných cez 200 neospravedlnených hodín,  o čom sme aktuálne / každý mesiac/ informovali obec a UPSvaR. Rodičia na pohovore tvrdili, že má zdravotné problémy, no potvrdenia od lekárov nemajú. Ako máme žiaka hodnotiť na konci školského roka?

 • Zaradenie učiteľky MŠ do platovej tarify N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Do ktorej platovej tarify treba zaradiť učiteľku materskej školy s nasledovným vzdelaním: Pedagogická a sociálna akadémia - 4 ročné denné štúdium - odbor kultúrno-výchovný pracovník - úplné stredné odborné vzdelanie, VŠ - 1. stupeň - Bc. odbor: predškolská a elementárna pedagogika, program učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby, VŠ - 2. stupňa - Mgr. odbor: predškolská a elementárna pedagogika, program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Jedná sa o samostatného pedagogického zamestnanca.

 • Právna úprava osobných ochranných pracovných prostriedkov N

  Publikované: Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová

  Právne predpisy v oblasti osobnej ochrany pri práci na Slovensku sú v súčasnosti aktuálne, keďže sú harmonizované s legislatívou EÚ a spĺňajú požiadavky na BOZP. Ochrana zamestnancov pri práci je upravená najmä Zákonníkom práce, v právnych predpisoch z oblasti BOZP a inšpekcie práce. Výroba, skúšanie a uvádzanie na trh sa riadi predpismi v oblasti technických požiadaviek na výrobky a technickými normami pre jednotlivé druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 • Kontrola verejných financií v súkromných školách N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Sme súkromná škola s právnou subjektivitou, nezriadená štátom, ale sme financovaní aj zo štátu, lebo škola bola zaradená do siete škôl v zmysle platných predpisov. Nie sme orgán verejnej správy, ani subjekt verejnej správy, ale prijímame verejné financie. Môžeme si vo vnútornom predpise o základnej finančnej kontrole priradiť, že prijímané verejné financie sú v zmysle § 2, písme. e) a f) plus § 35a z novely zákona č. 523/2004 Z. z.? Ktoré z verejných financií môžem označiť, že ich idem v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. kontrolovať, efektívne využívať?

 • Kontrola verejných financií v súkromnej škole v rámci finančného riadenia školy N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Otázka: Sme súkromná škola s právnou subjektivitou. Školu riadi štatutárny orgán - riaditeľka školy. Máme vedúcich pracovníkov v zmysle § 9 ZP. V uverejnenom článku http://www.direktor.sk/sk/aktuality/predbezna-financna-kontrola-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach.a-2379.html konštatujete, že v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. nemala riaditeľka podpisovať predbežnú finančnú kontrolu. Podľa vyššie uvedeného rozpisu pozícii na škole, malo to platiť aj v našom prípade? To znamená, že keď máme vedúcu pracovníčku pre oblasť ekonomiky, stačilo, že predbežnú finančnú kontrolu podpísala pracovníčka, ktorá zodpovedá za určitý úsek a potom  vedúca ekonomického úseku, ktorá zhodnotí koľko máme k dispozícii financií, teda nie štatutárny orgán /riaditeľka/? 

 • Problémové správanie žiaka v kontexte prejavov, príčin a riešení N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

  Každá situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných osôb prinášať rôzne riešenia. Ak riešime iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa na jeho problémy v kontexte dosahu ďalších osôb, naše závery nemusia viesť k želateľnej zmene správania. Ak v triede opomenieme prevenciu v rámci skupinovej dynamiky, sanácia vzťahov býva náročnejšia. V triednych kolektívoch je dôležité usudzovať o dôsledkoch konania žiaka v čo najväčšom rozsahu a s ohľadom na všetky dotknuté skupiny. Príklad: Modelová situácia – neželané prejavy žiaka Na vyučovacej hodine sedí žiak v poslednej lavici. Nedáva pozor a rozptyľuje pozornosť spolužiakov tým, že píše na papier vulgarizmy a posiela ho po spolužiakoch do predných lavíc. Situácia sa napriek poznámkam v jeho žiackej knižke opakuje takmer na každej vyučovacej hodine.

 • Môže byť riaditeľ školy špeciálnym pedagógom? N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Môže riaditeľ ZŠ, ktorý spĺňa potrebné vzdelanie, vykonávať školského špeciálneho pedagóga na plný úväzok? Ak áno, ako vypočíta základný úväzok?

 • Kniha mesiaca JÚN - Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? N

  Publikované: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

  Publikácia Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém? autorky Markéty Švamberk Šauerovej sa venuje výchovným problémom detí vyplývajúcim z porúch aktivity. Publikácia rieši danú problematiku komplexne a ponúka netradičné témy, ktoré pracujú aj s vysoko odbornou problematikou, ktorá v tomto kontexte dosiaľ v tomto druhu literatúry nebola cielene riešená.  Publikácia je v našom Eshope na wolterskluwer.sk.

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Žiadne záznamy!