nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2015/2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Riadenie školy

 • Ukončenie pracovnej zmluvy z organizačných dôvodov N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: V špeciálnej triede MŠ učí kvalifikovaná učiteľka, ktorá má uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31. 8. 2016. Trieda sa od 1. 9. 2016 ruší, učiteľke sa nepredĺži pracovná zmluva. Dnes učiteľka požiadala o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 30. 6. 2016 podľa § 63 ods.1 písm. a) z organizačných dôvodov napriek tomu, že riaditeľ MŠ ruší triedu až k 1. 9. 2016 a organizačnú smernicu o znížení počtu pedagogických zamestnancov zatiaľ nevydal. Zároveň zamestnankyňa žiada v zmysle Kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce o vyplatenie odstupného. Má riaditeľ MŠ povinnosť informovať učiteľku, že nepredlžuje pracovný pomer, ak je pracovná zmluva uzavretá do 31. 8. 2016? Môže riaditeľ MŠ trvať na  dodržaní podmienok platnej pracovnej zmluvy  uzavretej na dobu určitú?

 • Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou N

  Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

  Dňa 18. apríla 2016 nadobudol  účinnosť nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý zrušil zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový zákon zmenil aj podmienky verejného obstarávania v školách a školských zariadeniach. 

 • Kvalifikovanosť - NULTÝ ROČNÍK N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázky:  Môže učiteľ, ktorý má ukončené vzdelanie učiteľstva pre špeciálne školy, odbor psychopédia, vyučovať kvalifikovane na 1. stupni bežnej základnej školy, prípadne v nultom ročníku? 

 • Suplovanie učiteľa asistentom učiteľa N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Môžeme poveriť  suplovaním neprítomného učiteľa aj zamestnankyňu, ktorá je u nás zamestnaná ako asistentka učiteľa a má vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdijnom programe Sociálna práca, špecializačné kvalifikačné štúdium - asistent učiteľa a DPŠ vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa  odborných predmetov?

 • Rekonštrukcia školskej jedálne N

  Publikované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Otázka:  Zriaďovateľ základnej školy bez právnej subjektivity získal finančný príspevok na rekonštrukciu školskej jedálne. Rekonštrukciu treba zrealizovať počas školského roka. Prevádzka v ZŠ ani v ŠKD nebude prerušená. Je zriaďovateľ povinný zabezpečiť pre žiakov školy a členov školského klubu detí náhradné stravovanie?

 • Štátne vzdelávacie programy a inovované štátne vzdelávacie programy v regionálnom školstve N

  Publikované: Autor/i: redakcia, -

  Ponúkame prehľad webových odkazov na štátne vzdelávacie programy pre materské školy, základné školy, gymnáziá a základné umelecké školy platné pre školský rok 2016/2017.

 • Kontrola činnosti rady školy a kompetencie rady školy N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

  Otázka: V koho kompetencii je kontrola činnosti rady školy? Čo znamená, že rada školy plní funkciu verejnej kontroly? V akej miere môže rada školy žiadať o predloženie dokladov k výstavbe a vybavení záhradného altánku?

 • Úväzok zástupcu riaditeľa školy N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Od septembra chce riaditeľ školy poveriť usmerňovaním výchovno-vzdelávacej činnosti dvoch zástupcov: zástupca riaditeľa školy pre I. a II. stupeň (14 tried), zástupca riaditeľa školy pre ŠKD (5 oddelení), CVČ pri ZŠ (14 záujmových útvarov), mimoškolskú činnosť a projekty. Aký bude základný úväzok zástupcov riaditeľa školy (priama vyučovacia povinnosť)? Aký bude základný úväzok riaditeľa školy (priama vyučovacia povinnosť)?

 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - novely (výber k komentára) N

  Publikované: Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír

  Školský zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 2. júla 2008 pod číslom 245/2008 Z. z. s delenou účinnosťou. Väčšina ustanovení školského zákona nadobudla účinnosť 1. septembra 2008. Od tohto dátumu aj školský zákon prešiel mnohými úpravami a do vydania tejto publikácie bol novelizovaný 13-krát. Komentár odzrkadľuje právny stav k 1. januáru 2016. Ponúkame prehľad jednotlivých noviel.

 • Kvalifikačné predpoklady - ŠPECIÁLNE TRIEDY N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Som absolventka Učiteľstva technických odborných predmetov a pracujem ako učiteľka na 1. stupni ZŠ ako nekvalifikovaná. Bol mi predlžený pracovný pomer s podmienkou doplniť si štúdium. Nakoľko máme aj špeciálne triedy rozhodla som sa pre rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre mentálne postihnutých. Môžem s týmto vzdelaním učiť v špeciálnej triede na ZŠ? 

 • Súlad kreditového príplatku s potrebami školy A

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Učiteľka 1. stupňa absolvovala v roku 2011 kontinuálne vzdelávanie na výučbu nemeckého jazyka na 1. stupni ZŠ, za ktoré získala 130 kreditov. V tom čase sa v škole nemčina vyučovala aj na I. stupni, za 60 kreditov jej bol uznaný kreditový príplatok. Učiteľka si za zvyšných 70 kreditov (bez súhlasu vedenia školy) vykonáva II. atestáciu. Môže jej byť odobratý kreditový príplatok z dôvodu nevyučovania tohto predmetu na 1. stupni? Môže pedagogický zamestnanec vykonať II. atestáciu bez súhlasu riaditeľa školy? Môže získané kredity „rozdeliť“ na kreditový príplatok a s odstupom času aj na II. atestáciu? Musí riaditeľ akceptovať získanie II. atestácie, keď je získaná za predmet, ktorý sa už na 1. stupni nevyučuje? Keď dôjde k vyradeniu a zrušeniu ZŠ a zároveň k zaradeniu a zriadeniu nového subjektu ZŠ s MŠ, môže byť táto situácia posudzovaná podľa § 14 ods. 5 a následne 2 zákona č. 553/2003 Z. z., teda ako zmena zamestnávateľa a z toho vyplývajúce uznávanie kreditov riaditeľom školy nanovo?

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Žiadne záznamy!