nahrávam

Kalendár udalostí - školský rok 2016/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Metodika vzdelávania

test

Riadenie školy

 • Miesto mediácie v školách N

  Publikované: Autor/i: PaedDr. Mária Čačková

  Hlavnými činiteľmi výchovnovzdelávacieho procesu sú žiak, učiteľ a rodič. Pri ich vzájomnej komunikácii vznikajú zaujímavé, mnohokrát neštandardné situácie. Tie vytvárajú mediačné možnosti a snahu o predchádzanie, alebo o zmierenie konfliktu. Ak hovoríme o školskej mediácii, hovoríme viacerých možnostiach, predovšetkým o rovesníckej mediácii, mediácii v pracovno- právnych vzťahoch, vo vzťahoch medzi kolegami, vo vzťahoch rodič-učiteľ.

 • Prehľad dôležitých termínov v máji N

  Publikované: Autor/i: redakcia

  Významné medzinárodné dni, pamätné dni, štátne sviatky (1. máj - Sviatok práce a 8.máj - Deň víťazstva nad fašizmom), ktoré sú dňami pracovného pokoja, dôležité termíny súvisiace s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy (prijímacie skúšky a odvolacie konania), termíny obdobia ústnych maturitných skúšok, predmetové súťaže a olympiády (okresné, krajské, ale aj celoštáne kolá), súťaže žiakov stredných odborných škôl zverejnené Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, ale aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré by mal manažment škôl, školských zariadení myslieť v mesiaci máj, ponúkame aj na www.direktor.sk v časti Kalendár.  

 • Zohľadnenie záujmových útvarov v úväzku učiteľa N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Sme základná škola, ktorej súčasťou je školský klub detí a centrum voľného času. Do úväzku riaditeľa školy, keď ho chceme určiť podľa tried sa zohľadňuje počet tried v škole, počet oddelení v školskom klube. Zohľadňuje sa tomuto riaditeľovi aj riadenie záujmových útvarov CVČ, ktoré navštevuje170 detí?

 • Realizácia vyučovania druhého cudzieho jazyka v 7. ročníku N

  Publikované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

  Základné školy postupujú podľa inovovného štátneho vzdelávacieho programu s účinnosťou od 1. septembra 2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka. V školskom roku 2017/2018 po prvýkrát budú podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu vzdelávaní žiaci v siedmom ročníku. 

 • Platová trieda v závislosti od dĺžky praxe a uznania náhrady 1. kvalifikačnej skúšky N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka:  Prosím Vás o radu pri zaradení do platovej triedy učiteľky nultého ročníka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V novembri 2004 ukončila na UK v Bratislave Pedagogickú fakultu, učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. V septembri 2009 ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v špecializácii pedagogika psychosociálne narušených. Získala spôsobilosť na vyučovanie a výchovnú činnosť v školách a zariadeniach pre psychosociálne narušených. Do termínu 31. 10. 2009 ukončila rozširujúce štúdium v odbore učiteľstvo pre špeciálne školy, mala 6 rokov a 116 dni pedagogickej praxe, z toho 2 roky 231 dní ako vychovávateľka a 3 roky 252 dní ako učiteľka (obdobie materskej dovolenky sme nepočítali). Počíta sa do pedagogickej praxe aj vychovávateľka ŠKD a vychovávateľka v detskom domove? Počíta sa táto prax na účely uznania náhrady 1. kvalifikačnej skúšky. Môžeme jej toto rozširujúce štúdium uznať ako náhradu 1. kvalifikačnej skúšky? Môže byť zaradená do 11. platovej triedy? 

 • Nezaradenie na funkčné vzdelávanie pre nedostatok záujemcov N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Vedúci pracovník (zástupca riaditeľa ZUŠ) opakovane nebol pre nedostatok záujemcov zaradený do funkčného vzdelávania. Ako postupovať, pokiaľ nebude zaradený ani po uplynutí zákonom určenej lehoty, počas ktorej má funkčné vzdelanie ukončiť?

 • Hmotná zodpovednosť za učebnice N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka: Neviem, či je povinné dať triednym učiteľom podpísať hmotnú zodpovednosť za učebnice, ktoré vydajú žiakom na začiatku školského roku a na konci ich pozbierajú od žiakov. V realite sa stáva, že žiaci postrácajú učebnice. A kto je za to zodpovedný? Triedny učiteľ? To sa predsa nedá ustrážiť.

 • Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy N

  Publikované: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

  Otázka: Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?

 • Špeciálna pedagogika - zaradenie do platovej triedy v materskej škole N

  Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

  Otázka: Ak má pedagóg ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa v štúdijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých a v štúdijnom odbore 1.1.6 špeciálna pedagogika, je možné ho prijať ako pedagóga do bežnej materskej školy? Ak áno, do akej platovej tarify ho zaradíme?

 • Zanedbanie povinnej školskej dochádzky N

  Publikované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Žiačka 9. ročníka ZŠ zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Od 1. 11. 2016 do 1. 02. 2017 vymeškala 191 hodín, z toho 73 neospravedlnených. Spolu s matkou zmenili trvalé bydlisko, presťahovali sa do inej obce. Matka dcéru do novej kmeňovej školy neprihlásila. Žiačka zostala v evidencii pôvodnej základnej školy, v ktorej nenahlásila ani zmenu trvalého bydliska. Dochádzanie do pôvodnej školy je dosť problematické, časovo náročné. Žiačka začala vymeškávať vyučovanie, zanedbávať povinnú školskú dochádzku. Ako má v tomto prípade postupovať riaditeľ školy a obec ako zriaďovateľ, keď matka ako zákonný zástupca neoznámila kompetentným zmenu trvalého bydliska? Mobil nezdvíha, na sms správy neodpovedá, písomnosti na pôvodnú adresu, ktorá je k dispozícií, sa vrátili ako nedoručené.

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Žiadne záznamy!