Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Počet článkov autora: 9

Konštruktivistické prístupy v edukácii

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Konštruktivizmus nie je samostatnou koncepciou edukácie. Pojmom konštruktivizmus sa charakterizuje edukácia, v ktorej sa kladie dôraz na „konštruovanie vedomostí samotným žiakom“ za pomoci učiteľa. Konštruktivizmus sa datuje do 20. storočia, v ktorom bolo opísaných a do edukačnej praxe uvedených veľa inovatívnych postupov. 

Príspevky v diskusii: 0

Možnosti využitia skupinovej práce žiakov vo výchove a vzdelávaní

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Článok nadväzuje na príspevok Skupinové učenie vo vyučovacom procese uverejnený v Manažmente školy v praxi č. 3/2019 a zameriava sa na ďalšie aspekty, ktoré sa so skupinovým vyučovaním vyučovaním spájajú. Opisuje námety na využitie metód skupinovej práce. Na úvod považujeme za vhodné uviesť, že prvé počutie pojmu „skupinové vyučovanie“ môže vyvolávať dojem, resp. úvahu o tom, že sa jedná o jednoduché vyučovanie, v ktorom žiakov rozdelíme do skupín, v ktorých pracujú na úlohách. Ide o zjednodušený pohľad. Tak ako pri iných koncepciách vyučovania, aj pri tejto si musíme uvedomovať a najmä doceňovať viaceré aspekty.

Príspevky v diskusii: 0

Skupinové učenie vo vyučovacom procese

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Skupinové vyučovanie patrí ku koncepciám, ktoré sa začali rozvíjať koncom 19. a začiatkom 20. storočia ako protiklad vtedajšieho vyučovania. Rozvoj vedy a techniky, nové technické vynálezy, rozvoj spoločnosti si vyžadovali novú prípravu mládeže. Pod vplyvom reality nastal „boom“ v hľadaní nových možností edukácie, ktoré mali zabezpečiť kvalitnejšie vzdelávanie. Do tohto obdobia zaraďujeme aj skupinové vyučovanie, ktoré patrí k progresívnym koncepciám edukácie.

Príspevky v diskusii: 0

Vplyv emócií na edukáciu

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

Príspevok sa zaoberá emocionalitou edukácie, ktorá sa v ostatných rokoch častejšie zdôrazňuje. Je to spôsobené tým, že náš život sa stáva uponáhľanejší, čo platí aj pre edukáciu. Pribúdajú požiadavky na prácu školy, učiteľov a ich výsledky. Edukáciu čoraz viac ovplyvňujú aj výsledky vedeckých skúmaní v oblasti neurovedy, ktorá zdôrazňuje potrebu venovať pozornosť nielen kognitívnej, ale aj emocionálnej stránke edukácie. Je dôležité nielen to,  aby sa žiak v škole cítil dobre, bol v nej spokojný, ale aj to, aby jeho učenie podporovala emocionalita. Je dokázané, že emócie majú mimoriadny význam pre naše konanie. Emocionálna inteligencia nás učí „rozumieť sebe samému“.

Príspevky v diskusii: 0

QUO VADIS NAŠE ŠKOLSTVO?

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Editorial Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Uvedený názov som nezvolil náhodne, ale skôr ako reálnu otázku na zamyslenie, pretože, a zrejme nepoviem nič objavné, za ostatných už temer tridsať rokov stále hľadáme optimálne smerovanie nášho školstva. O tom, že sa nám to akosi nedarí, sa taktiež nemusíme presviedčať. Z priestorových možností neuvádzam všetky doterajšie zámery spísané vo viacerých programoch a projektoch, ktoré prognózovali zásadnú premenu edukácie. Lenže, ani jeden z doterajších projektov sa neuviedol do reálnej edukačnej praxe. Nebola to chyba projektov, resp. autorov, ale predovšetkým chyba našich politikov, pretože každá nová politická garnitúra prišla s novými zámermi, s novým projektom, a tak namiesto uvádzania projektov do praxe, namiesto ich overovania a dotvárania sa hľadalo vždy čosi nové. Nečudujme sa preto, že naše školstvo, v porovnaní s inými štátmi, začalo stagnovať, ba žiada sa mi povedať, že aj upadať. Ani toto konštatovanie však nie je objavné, masovokomunikačné médiá takmer denne prinášajú pohľady, ktoré sú viac pesimistické ako optimistické.

Príspevky v diskusii: 0

Školské podvádzanie – problémový aspekt hodnotenia výkonov žiakov

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Recenzia Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Ján Bajtoš – Andrea Marhevková

V 2016 sa dostala na trh zaujímavá a podnetná publikácia zameraná na vybrané oblasti edukácie stredoškolskej mládeže. Autori sa v nej venujú dvom oblastiam pedagogicko-didaktickej práce učiteľa. Prvé tri kapitoly sú zamerané na problematiku hodnotenia žiakov, ostávajúce dve kapitoly sú zamerané na školské podvádzanie vo vzťahu k hodnoteniu žiakov. Oblasť hodnotenia žiakov patrí k citlivým stránkam edukácie, pretože hodnotenie sa netýka len kognitívnej stránky, ale veľmi významne aj emocionálnej stránky osobnosti žiaka. V snahe dosiahnuť dobré výsledky sa žiaci neraz uchyľujú k podvádzaniu, ktoré má rôzne metódy a formy.

Príspevky v diskusii: 0

Stres - sprievodca životom

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

V ostatných rokoch sa často frekventovaným pojmom stal pojem „stres“, hovoríme o ňom vo vzťahu k pracovným povinnostiam, ale spájame ho aj s každodenným „uponáhľaným životom“. stresové situácie sú istou konfrontáciou našich schopností, možností, predstav, predsavzatí s každodennou realitou, ktorá nás obklopuje a vyžaduje od nás plnenie úloh. Každý človek sa k požiadavkám na neho kladeným stavia inak, resp. inak ich prežíva. Niekto ich prežíva s istou nervozitou, iný sa k nim stavia s postojom „čo ma nezabije, to ma posilní“. Ak stres vnímame z tohto pohľadu, potom musíme pripustiť, že v istej, „primeranej“ miere je pozitívnou silou, ktorá učí človeka prekonávať a riešiť problémy.

Príspevky v diskusii: 0

Niektoré pohľady na duálne vzdelávanie

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Nielen odborná, ale aj širšia verejnosť v ostatných týždňoch žije otázkami nášho školstva, v ktorom v súčasnosti najviac rezonujú otázky týkajúce sa prípravy budúcich robotníckych povolaní. Vláda na svojom zasadnutí 5. januára 2015 prerokovala zákon o odbornom vzdelávaní a príprave mládeže. Diskusie o možnostiach, no najmä o potrebe lepšej prípravy budúcich pracovníkov pre jednotlivé odvetvia priemyslu, poľnohospodárstva, ba vôbec všetkých odvetví, sú skôr známe pod pojmom duálne vzdelávanie. Toto vzdelávanie sa má od septembra 2015 stať realitou vzdelávania žiakov, ktorí sa rozhodnú pre robotnícke povolania.

Príspevky v diskusii: 0

Stres náš každodenný ...

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 2/2016 Ročník: 2016

Zrejme nepovieme nič nové a objavné, ak vyjadríme, že v ostatných rokoch všetci žijeme v uponáhľanej dobe. Zrejme sme si pred viac ako pätnástimi rokmi, keď sme očakávali „Milénium“ začínajúce 21. storočie, do ktorého sme vstupovali s veľkým nadšením, ani neuvedomovali, že vstupujeme do obdobia, ktoré bude klásť na nás ďalšie zvýšené nároky a požiadavky v mnohých oblastiach nášho života. Aj keď nie celkom, ale obrazne pripusťme, že sme vhupli do diania, ktoré chce od nás, na rozdiel od minulosti, väčšiu angažovanosť v práci, ba aj v politike, zrýchlila sa dynamika všetkého nášho života a pod. Pravda, načrtnuté myšlienky by sa dali rozvíjať a opisovať z rôznych stránok, lebo niekomu sa dynamika, napr. v rodine prejavuje v tom, že uteká z jedného zamestnania do iného a len letmo sa venuje deťom, kým iný uteká počas roka aj viac razy, napr. z jednej cestovnej kancelárie do inej, aby si zabezpečil zahraničný pobyt pre rodinu. Avšak nie o tom chceme písať.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk