Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Počet článkov autora: 12

Neuropedagogické aspekty edukácie

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Príspevok, ktorý zameriavame na neuropedagogiku a neurodidaktiku, sme nezvolili náhodne. Vychádzame z predpokladu, že najbližšie mesiace edukácie, vzhľadom na realitu koronavírusu, si budú vyžadovať tvorivejšiu prácu učiteľov, žiakov tak, aby sme čonajskôr vyrovnali edukačný deficit. Neuropedagogické pohľady môžu byť podnetom pre tvorivejšiu edukáciu. Osobitne zdôrazňujeme, že neuropedagogické pohľady na edukáciu sú v okolitých krajinách, v porovnaní so Slovenskom, značne rozvinuté a v praxi aj uplatňované. U nás sú stále na okraji záujmu.

Príspevky v diskusii: 0

Učebné štýly žiakov (2.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Zo seriálu: Učebné štýly žiakov Vydanie: 4/2020 Ročník: 2020

V príspevku opisujeme ďalšie skupiny učebných štýlov, ktoré sú náročnejšie jednak na ich diagnostiku a aj na realizáciu v edukačnom procese. Učiteľ aj bez hlbšieho diagnostikovania žiaka vypozoruje, že ide o žiaka preferujúceho, napr. sluch alebo zrak, prípadne pohyb, podobne z hľadiska inteligencií ľahšie vybadá, ktoré inteligencie sú u žiaka prevládajúce. Náročnejšie je to však pri štýloch, ktoré opisujeme v tomto článku. 

Príspevky v diskusii: 0

Učebné štýly žiakov (1.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Zo seriálu: Učebné štýly žiakov Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Učebné štýly patria k dôležitým aspektom edukácie. Problematika štýlov je oblasťou, ktorá sa začala rozvíjať v druhej polovici 20. storočia. Učenie sa podľa prevahy či uprednostňovania zmyslového vnímania poznali učitelia pred mnohými desaťročiami. Pozorovali, že niektorí žiaci sú pri učení hĺbavejší, iným stačí zbežný pohľad na informácie. V školách sa začalo zdôrazňovať učenie žiakov tak, aby to vyhovovalo ich potrebám. V príspevku sa venujeme tým skupinám učebných štýlov, ktoré sú učiteľom blízke a v praxi aj využívané.

Príspevky v diskusii: 0

Konštruktivistické prístupy v edukácii

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Konštruktivizmus nie je samostatnou koncepciou edukácie. Pojmom konštruktivizmus sa charakterizuje edukácia, v ktorej sa kladie dôraz na „konštruovanie vedomostí samotným žiakom“ za pomoci učiteľa. Konštruktivizmus sa datuje do 20. storočia, v ktorom bolo opísaných a do edukačnej praxe uvedených veľa inovatívnych postupov. 

Príspevky v diskusii: 0

Možnosti využitia skupinovej práce žiakov vo výchove a vzdelávaní

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Článok nadväzuje na príspevok Skupinové učenie vo vyučovacom procese uverejnený v Manažmente školy v praxi č. 3/2019 a zameriava sa na ďalšie aspekty, ktoré sa so skupinovým vyučovaním vyučovaním spájajú. Opisuje námety na využitie metód skupinovej práce. Na úvod považujeme za vhodné uviesť, že prvé počutie pojmu „skupinové vyučovanie“ môže vyvolávať dojem, resp. úvahu o tom, že sa jedná o jednoduché vyučovanie, v ktorom žiakov rozdelíme do skupín, v ktorých pracujú na úlohách. Ide o zjednodušený pohľad. Tak ako pri iných koncepciách vyučovania, aj pri tejto si musíme uvedomovať a najmä doceňovať viaceré aspekty.

Príspevky v diskusii: 0

Skupinové učenie vo vyučovacom procese

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Skupinové vyučovanie patrí ku koncepciám, ktoré sa začali rozvíjať koncom 19. a začiatkom 20. storočia ako protiklad vtedajšieho vyučovania. Rozvoj vedy a techniky, nové technické vynálezy, rozvoj spoločnosti si vyžadovali novú prípravu mládeže. Pod vplyvom reality nastal „boom“ v hľadaní nových možností edukácie, ktoré mali zabezpečiť kvalitnejšie vzdelávanie. Do tohto obdobia zaraďujeme aj skupinové vyučovanie, ktoré patrí k progresívnym koncepciám edukácie.

Príspevky v diskusii: 0

Vplyv emócií na edukáciu

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

Príspevok sa zaoberá emocionalitou edukácie, ktorá sa v ostatných rokoch častejšie zdôrazňuje. Je to spôsobené tým, že náš život sa stáva uponáhľanejší, čo platí aj pre edukáciu. Pribúdajú požiadavky na prácu školy, učiteľov a ich výsledky. Edukáciu čoraz viac ovplyvňujú aj výsledky vedeckých skúmaní v oblasti neurovedy, ktorá zdôrazňuje potrebu venovať pozornosť nielen kognitívnej, ale aj emocionálnej stránke edukácie. Je dôležité nielen to,  aby sa žiak v škole cítil dobre, bol v nej spokojný, ale aj to, aby jeho učenie podporovala emocionalita. Je dokázané, že emócie majú mimoriadny význam pre naše konanie. Emocionálna inteligencia nás učí „rozumieť sebe samému“.

Príspevky v diskusii: 0

QUO VADIS NAŠE ŠKOLSTVO?

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Editorial Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Uvedený názov som nezvolil náhodne, ale skôr ako reálnu otázku na zamyslenie, pretože, a zrejme nepoviem nič objavné, za ostatných už temer tridsať rokov stále hľadáme optimálne smerovanie nášho školstva. O tom, že sa nám to akosi nedarí, sa taktiež nemusíme presviedčať. Z priestorových možností neuvádzam všetky doterajšie zámery spísané vo viacerých programoch a projektoch, ktoré prognózovali zásadnú premenu edukácie. Lenže, ani jeden z doterajších projektov sa neuviedol do reálnej edukačnej praxe. Nebola to chyba projektov, resp. autorov, ale predovšetkým chyba našich politikov, pretože každá nová politická garnitúra prišla s novými zámermi, s novým projektom, a tak namiesto uvádzania projektov do praxe, namiesto ich overovania a dotvárania sa hľadalo vždy čosi nové. Nečudujme sa preto, že naše školstvo, v porovnaní s inými štátmi, začalo stagnovať, ba žiada sa mi povedať, že aj upadať. Ani toto konštatovanie však nie je objavné, masovokomunikačné médiá takmer denne prinášajú pohľady, ktoré sú viac pesimistické ako optimistické.

Príspevky v diskusii: 0

Školské podvádzanie – problémový aspekt hodnotenia výkonov žiakov

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Recenzia Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Ján Bajtoš – Andrea Marhevková

V 2016 sa dostala na trh zaujímavá a podnetná publikácia zameraná na vybrané oblasti edukácie stredoškolskej mládeže. Autori sa v nej venujú dvom oblastiam pedagogicko-didaktickej práce učiteľa. Prvé tri kapitoly sú zamerané na problematiku hodnotenia žiakov, ostávajúce dve kapitoly sú zamerané na školské podvádzanie vo vzťahu k hodnoteniu žiakov. Oblasť hodnotenia žiakov patrí k citlivým stránkam edukácie, pretože hodnotenie sa netýka len kognitívnej stránky, ale veľmi významne aj emocionálnej stránky osobnosti žiaka. V snahe dosiahnuť dobré výsledky sa žiaci neraz uchyľujú k podvádzaniu, ktoré má rôzne metódy a formy.

Príspevky v diskusii: 0

Stres - sprievodca životom

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

V ostatných rokoch sa často frekventovaným pojmom stal pojem „stres“, hovoríme o ňom vo vzťahu k pracovným povinnostiam, ale spájame ho aj s každodenným „uponáhľaným životom“. stresové situácie sú istou konfrontáciou našich schopností, možností, predstav, predsavzatí s každodennou realitou, ktorá nás obklopuje a vyžaduje od nás plnenie úloh. Každý človek sa k požiadavkám na neho kladeným stavia inak, resp. inak ich prežíva. Niekto ich prežíva s istou nervozitou, iný sa k nim stavia s postojom „čo ma nezabije, to ma posilní“. Ak stres vnímame z tohto pohľadu, potom musíme pripustiť, že v istej, „primeranej“ miere je pozitívnou silou, ktorá učí človeka prekonávať a riešiť problémy.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk