Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 3/2021

3/2021

Egocentrizmus – bariéra v kritickom a morálnom uvažovaní

doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD. Zo seriálu: Kritické myslenie

Jednou z hlavných prekážok kritického a morálneho myslenia je egocentrizmus. Jedinec má tendenciu zamerať svoje konanie a úmysly na svoju osobu. Je to vnútorná bariéra, pretože je určovaná vnútorný...

Šikanovanie, kyberšikanovanie a ich dopad na vzdelávanie

doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD. Zo seriálu: Kritické myslenie

V príspevku sa venujeme šikanovaniu a kyberšikanovaniu, ktoré vznikajú ako dôsledok strachu z nenaplnených istôt a hodnôt, čím ovplyvňujú sociálne väzby a zároveň majú dopad na vzdelávanie a školsk...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, email: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 56,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: dvojmesačník. Zadané do tlače: 20. 5. 2021.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 5869/19. ISSN 1338-2845.

Editoriál

Poznať hĺbku rieky a stáť pevne na zemi

„Keď skúšaš hĺbku rieky, nerob to oboma nohami.“ Waren Buffet

Mať odvahu prekonávať prekážky, vstupovať do rizika, nechať sa unášať nadšením z novoobjaveného je ako skúšať hĺbku rieky, ktorej dno nepoznáme. Aj v takýchto situáciách je však dôležité, aby sme stáli jednou nohou pevne na zemi. Znamená to starostlivo zvažovať svoje rozhodnutia, overovať si zdroje, trpezlivo analyzovať informácie a kriticky sa postaviť k prehodnocovaniu argumentov, ktoré nám pomôžu nielen poznať hĺbku rieky, ale udržia nás aj bezpečne na zemi. Pomoc na tejto ceste ponúkame aj v 3. čísle odborného časopisu Didaktika, ktorého nosnými témami sú kritické myslenie, motivácia zamestnancov počas metodických dní, zážitkové učenie, prevencia pred šikanovaním, skupinové učenie, formatívne hodnotenie, ale aj konflikty v školskom prostredí.

„V praxi sa často stretávame s egocentrickými ľuďmi. Mnoho z nich o svojom pôvodnom egocentrizme ani netuší. Len málokto z nich vie, ako vykonávať kontrolu nad svojím egocentrickým myslením. Sebaregulácia učiteľa v tomto smere je nevyhnutná“, píše v príspevku o bariérach v kritickom a etickom uvažovaní Martina Kosturková.

Jedným z najdôležitejších hnacích prvkov správneho fungovania školského aparátu je motivácia. Možno ju využiť pri realizovaní metodických dní, a to nielen v prostredí školy. Ján Lechman v článku s názvom Metodické pobytové dni pedagogických zamestnancov ako cesta k zlepšeniu klímy v školskom prostredí sa venuje téme realizácie metodických pobytových dní s cieľom zefektívnenia kvality vzdelávania a klímy v pedagogickom zbore, ale aj využitia tohto priestoru na aktualizáciu metodík.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk