Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Školská legislatíva

Vyhláška č. 206/2022 - Zmena vyhlášky o zariadení školského stravovania - 1. 7. 2022 N

Autor/i: -

Vyhláškou č. 206/2022 Z. z. sa mení vyhláška č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania tak, že sa vypúšťa § 9 tejto vyhlášky. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Vyhláška č. 203/2022 Z. z. - Zmena formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní - 15. 6. N

Autor/i: -

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č. 158/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní vyšla v Zbierke zákonov pod č. 203/2022 Z. z.

Vyhláška č. 202/2022 - Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl N

Autor/i: -

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl vyšla v Zbierke zákonov pod č. 202/2022 Z. z.

Zákon č. 176/2022 Z. z. - Zmena zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií - 1. 6. 2022 N

Autor/i: -

1. júna 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý...

Vyhláška č. 164/2022 Z. z. - Zmena vyhlášky o vzdelávaní profesijnom rozvoji - 1. 6. 2022 N

Autor/i: -

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji vyšla v Zbierke zákonov pod č. 164/2022 Z. z. 

Odfotenie prijímačkových testov rodičom N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Rodič žiaka chce, aby sme poslali cez edupage odfotené prijímačkové testy jej dcéry. Nemá čas prísť osobne nahliadnuť do nich. Povedala, že aj keby prišla, aj tak si to odfotí. Má možnosť  rodič odfotiť si tieto testy?  

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Usmernenie k doručovaniu rozhodnutí riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení N

Autor/i: -

Výkonom verejnej moci sa rozumie „konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb“. Orgán verejnej moci je povinný „uplatňovať výkon v...

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie - 1. 1. 2023 N

Autor/i: -

1. januára 2023 nadobúda účinnosť vyhláška zo 17. januára 2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie. Vyhláška zruší vyhlášku č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Usmernenie k súhrnnému hodnoteniu žiakov základných škôl N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 415/2021 Z. z., ktorý novelizoval školský zákon. Novela školského zákona upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas školského roka a súhrnné hodnotenie žiaka za prvý polrok a druhý polrok školského roka.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ