Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Školská legislatíva

Kompetencie niektorých zamestnancov v pripravovanej novele zákona 138/2019 Z. z. N

Autor/i: -

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony upravuje kompet...

Odfotenie prijímačkových testov rodičom N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Rodič žiaka chce, aby sme poslali cez edupage odfotené prijímačkové testy jej dcéry. Nemá čas prísť osobne nahliadnuť do nich. Povedala, že aj keby prišla, aj tak si to odfotí. Má možnosť  rodič odfotiť si tieto testy?  

Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky - vzdelávanie cudzincov N

Autor/i: -

Základný rámec plnenia povinnej školskej dochádzky upravuje § 20 školského zákona. Podľa § 20 ods. 1 školského zákona povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelá...

Postup pri prideľovaní príspevku na dopravu s účinnosťou od 21. júna 2021 N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 21. júna 2021 vydalo podľa článku 12 ods. 2 písm. f) druhého bodu Organizačného poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  v súlade s § 4aa zákona č. 597/2...

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Usmernenie k doručovaniu rozhodnutí riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení N

Autor/i: -

Na výkon verejnej moci sa vzťahuje zákon č. 305/2013 Z. z., pričom výkonom verejnej moci sa rozumie „konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo pr...

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dokumentácie materskej školy a základnej školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. a podĺa vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej školy a podľa vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. 

Tehotenské štipendium žiačky strednej školy N

Autor/i: -

Zákon č. 426/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje teho...

Poskytnutie rekreačného poukazu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V súlade s § 152a Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi za zákonom určených podmienok rekreačný poukaz. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť za...

Usmernenie pre zákonných zástupcov k procesu prijímania žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021 (pre školský rok 2021/2022).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokumentácia pedagogického asistenta N

Publikované:

Príklady odôvodnenia v rozhodnutí o správnom konaní A

Publikované: Aktualizované:

Prehľad okresov I.- monitoring - od 13. 9. 2021 A

Publikované: Aktualizované: