Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Školská legislatíva

COVID-19 Rozhodnutia ministra - september 2020 - apríl 2021 N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie s účinnosťou od 12. apríla 2021. 

Usmernenie k prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky N

Autor/i: -

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla. Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej ZŠ. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnost...

Tehotenské štipendium žiačky strednej školy N

Autor/i: -

Zákon č. 426/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje teho...

Otvorenie prípravného ročníka a zmeny v legislatíve N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Sme klasická ZŠ a od r. 2018 máme na škole zriadený aj  prípravný ročník. Úpravou zákona č. 245/2008 Z. z. bolo umožnené, aby do prípravného ročníka zriadeného podľa predpisov platných do 31. 12. 2020 bolo možné zaradiť deti najneskoršie do 15. 6....

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dokumentácie materskej školy a základnej školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. a podĺa vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej školy a podľa vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. 

Vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole - zmeny N

Autor/i: -

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška, č. 438/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. Zmeny:

COVID-19 Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách N

Autor/i: -

V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 vydalo MŠVVaŠ SR usme...

Uznesenie vlády od 3. 3. 2021 - Rozhodnutie ministra a návrat do škôl od 8. 3. N

Autor/i: -

Vláda SR schválila návrh na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 

Návrh novely zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad navrhovaných zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 310/2019 Z. z. spolu  o zdôvodnením zmien z D...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ