Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Školská legislatíva

ZMENY k 1. 1. 2022 - Smernica o organizácii regionálneho úradu školskej správy N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 1. januára 2022 smernicu č. 32/2021 o organizácii regionálneho úradu školskej správy.

ZMENY k 1. 1. 2022 - Nadčasové hodiny N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Učiteľka 1. stupňa ZŠ týždenne vyučuje 25 hodín, z toho má 23 hodín základný úväzok a 2 nadčasové hodiny v piatok. V utorok si zoberie náhradné voľno, v stredu dovolenku. V piatok je v škole, čiže odučí 5 hodín podľa rozvrhu hodín, z toho 2 nadčas...

ZMENY k 1. 1. 2022 - Rozsah poskytovania programu inovačného vzdelávania N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa me...

Odfotenie prijímačkových testov rodičom N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Rodič žiaka chce, aby sme poslali cez edupage odfotené prijímačkové testy jej dcéry. Nemá čas prísť osobne nahliadnuť do nich. Povedala, že aj keby prišla, aj tak si to odfotí. Má možnosť  rodič odfotiť si tieto testy?  

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Usmernenie k doručovaniu rozhodnutí riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení N

Autor/i: -

Na výkon verejnej moci sa vzťahuje zákon č. 305/2013 Z. z., pričom výkonom verejnej moci sa rozumie „konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo pr...

ZMENY k 1.1. 2022 - Vyhláška o ukončovaní štúdia na základných školách po prijatí novely školského zákona - pripravované znenie N

Autor/i: -

Jednou z legislatívnych zmien, ktorú mala priniesť novela školského zákona je aj vyhláška o ukončovaní štúdia na základných školách, ktorá upravuje podrobnosti o podmienkach absolvovania externého testovania žiakov. Účinnosť mala vyhláška nadobudn...

ZMENY k 1.1. 2022 - Novela školského zákona N

Autor/i: -

19. novembra bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a d...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ