Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školská legislatíva

Legislatíva k určovaniu počtu žiakov v predmete na strednej škole N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Existuje nejaký predpis, pokyn, zákon, ktorý určuje maximálny a minimálny počet žiakov na predmete prax (elektrotechnické merania) na strednej škole? Je rozdiel v počtoch vo zváračské dielni, elektrolaboratóriách, autodielni v študijnom odbore 37 ...

COVID-19 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách od 22. 6. 2020 N

Autor/i: -

Všetky ustanovenia majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne s materskou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.

COVID-19 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a školských zariadeniach od 22. 6. N

Autor/i: -

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so základnou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať záko...

Vydanie pracovného poriadku školy bez právnej subjektivity N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ak je zriaďovateľom školy bez právnej subjektivity obec, kto vydáva a schvaľuje pracovný poriadok pre pedagogických a odborných zamestnancov?

Odporúčanie MŠVVaŠ SR k vedeniu triednej knihy, elektronickej triednej knihy a záverečnej dokumentácie N

Autor/i: -

MŠVVaŠ pripravilo odporúčanie/usmernenie k vedeniu triednej knihy, elektronickej triednej knihy a záverečnej dokumentácie.

Kvalifikácia - ANGLICKÝ JAZYK

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Hlási sa k nám ukrajinská pedagogička na vyučovanie anglického jazyka. Na Ukrajine pracovala okrem učiteľky aj ako docentka na katedre filológie. V roku 2003 ukončila štúdium na Dnepropetrovskej nacionálnej univerzite, získala úplné vysokoškolské ...

COVID-19 Usmernenie k príspevku na záujmové vzdelávanie - vzdelávacie poukazy

Autor/i: -

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – zákon č. 93/2020 Z.z. Vláda SR schválila aj novelu nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., kto...

Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia v školstve

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

  Na rôznych vzdelávaniach sa stretávam s rôznym názorom na vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutia v školstve, napr. Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy. Po vydaní rozhodnutia treba vyznačiť jeho právoplatnosť? Aj v prípade, ak sa žiad...

COVID-19 Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl - aktualizácia (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

COVID-19 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl - aktualizácia (MŠVVaŠ SR)

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk