Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Školská legislatíva

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania N

Autor/i: -

Žiadosť podáva uchádzač (ak je neplnoletý, tak jeho zákonný zástupca) RÚŠS v sídle kraja do 30. 11. 2023.

Určenie zodpovednej osoby na oznamovanie protispoločenskej činnosti v súkromnej škole N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Sme súkromná ZUŠ s 30 zamestnancami. Musíme určiť zodpovednú osobu a vytvoriť vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti?

Získanie nižšieho stredného vzdelania úspešným absolvovaním komisionálnej skúšky na SOŠ N

Autor/i: -

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania („druhošancové vzdelávanie”) môže SOŠ realizovať v blokoch minimálne v rozsahu uvedenom v rámcovom učebnom pláne.

Oznámenie protispoločenskej činnosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Učiteľka ZŠ podala oznámenie hlavnému kontrolórovi ako zodpovednej osobe, v ktorom sa sťažovala na nespravodlivé rozhodnutie riaditeľa o výške jej osobného príplatku. Ide o oznámenie protispoločenskej činnosti?

Výška motivačného štipendia v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Oboznámenie sa s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Má byť zamestnanec oboznámený s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a má to potvrdiť svojim podpisom?

Ústav pamäti národa - Dni otvorených dverí N

Autor/i: -

Ústav pamäti národa organizuje v dňoch 13. až 15. novembra 2023 Dni otvorených dverí s témou Odpor proti komunistickému režimu v dokumentoch Archívu ÚPN.

Štátne výchovné programy - ŠKD, CVČ, ŠI N

Autor/i: -

Štátne výchovné programy vymedzujú odporúčaný obsah výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. Štátne výchovné programy pre školský klub detí a centrum voľného času vydáva a zverejňuje podľa § 8 zákona č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávan...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články