Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - Jún 2020

Miesto mediácie v školách

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Mária Čačková

Hlavnými činiteľmi výchovnovzdelávacieho procesu sú žiak, učiteľ a rodič. Pri ich vzájomnej komunikácii vznikajú zaujímavé, mnohokrát neštandardné situácie. Tie vytvárajú mediačné možnosti a snahu o predchádzanie, alebo o zmierenie konfliktu. Ak h...

Začiatok konfliktu - hra na pozorovanie

Kategória: Mediácia

Cieľ: naučiť žiakov diskutovať v skupine aj o negatívnych javov slušne a s úctou k partnerovi v komunikácii, vyvolať reflexiu, uvažovať o negatívnych javoch v tíme.

Školy v etickom riziku - dôvera, sebaúcta, otvorenosť

Kategória: Klíma školy Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní etického prostredia školy zohráva manažment školy - riaditelia škôl a bezprostrední riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach školy, resp. školského zariadenia. Škola, ktorá sa usiluje znížiť pravdepodobnosť neetick...

Neefektivní komunikace

Kategória: Mediácia Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Neefektivní způsoby komunikace jsou, bohužel, v naší společnosti často používané (Kopřiva a kol, 2008). Jsou to věty, které jsme slýchávali jako děti, a proto je máme v mysli zakódovány a naskakují nám podvědomě. Další faktor, který nás může svádě...

Telefón - hra na aktívne počúvanie

Kategória: Mediácia

Cieľ: tréning aktívneho počúvania.

Labyrint - hra na aktívne počúvanie, komunikáciu

Kategória: Mediácia

Cieľ: vedieť aktívne počúvať, ale aj zadávať jasné pokyny, inštrukcie.

Tvoje meno je ... - hra na komunikáciu, spoznávanie sa

Kategória: Mediácia

Cieľ: naučiť sa rýchlo reagovať, zapamätať si mená spolužiakov, reagovať pod stresom.

Problémové správanie žiaka - prejavy, príčiny a riešenia

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Každá situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných osôb prinášať rôzne riešenia. Ak riešime iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa na jeho problémy v kontexte dosahu ďalších osôb, naše závery ne...

Ľudský vejár - aktivita na prácu s dynamikou skupiny

Kategória: Mediácia

Cieľ: vedieť sa dohodnúť na pravidlách, spôsobe realizácie hry, príp. meniť pravidlá podľa potreby.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk