Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2019

2/2019

Integrácia žiakov v základnej škole (2.)

RNDr. Bc. Mária Takáčová Zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole

V príspevku sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Opíšeme práva a povinnosti žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej...

Efektívna komunikácia v multikultúrnom prostredí školy (1.)

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole

Súčasný svet sa vyznačuje rôznorodosťou. Extrémnym tempom sa rozvíjajú globalizačné javy, ktoré zasahujú aj do školských lavíc. Vplyvom migrácie a voľného pohybu osôb dochádza k miešaniu príslušník...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 75 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne
zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 6. 2. 2019
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019
ISSN 1336-9849

Editoriál

Prevencia, integrácia, komunikácia a smerovaniu ku kvalite školy

Dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní etického prostredia školy zohráva jej manažment. Úroveň vnímania citlivosti kultúry a zdravej klímy, ktorá je predpokladom dobrej kvality vzťahov, zohráva v dlhodobých víziách školy a v ich napĺňaní zásadné miesto. Téme manažovania školy z hľadiska financovania,prevencie, ľudských zdrojov, súčasných trendov sme sa venovali aj v druhom čísle časopisu Manažment školy v praxi.

V príspevku s názvom „Poskytovanie cestovných náhrad zamestnancom školstva“ sa venujeme problematike poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancom pracujúcim v školách a školských zariadeniach. Poukazujeme na platnú právnu úpravu, ktorá určuje podmienky poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancov. Ponúkame aj vzor vyúčtovania pracovnej cesty.

Téma školskej integrácie je v súčasnej dobe veľmi aktuálna. V pokračovaní článku „Integrácia žiakov v základnej škole“ sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Opíšeme práva a povinnosti žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jeho zákonných zástupcov, aj pedagogických a odborných zamestnancov školy. Škola zohráva pri prevencii nezastupiteľnú úlohu. Mala by byť realizovaná adekvátnymi a veku primeranými formami a metódami. Rovnako by mala byť koordinovaná a dlhodobá a mala by sa zameriavať na všetky prejavy rizikového, resp. problémového správania. Pokračovanie

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk