Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Ľudské zdroje

Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. Zo seriálu: Sociálny pedagóg v školách Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici patrí medzi prvé fakulty na Slovensku, ktoré začali v magisterskom štúdiu pripravovať od roku 1994/1995 sociálnych pedagógov na Katedre pedagogiky. Štúdium nadväzovalo na bakalársky odbor vychovávateľstvo a od roku 1996/97 na bakalársky odbor sociálna práca. Pri koncipovaní odborov sa vychádzalo z nemeckého modelu s akcentom na konvergentný prístup. Presun sociálnej práce z pedagogických vied do sociálnych a behaviorálnych vied, snahy o amerikanizáciu sociálnej práce vyvolali diferenciačné tendencie vo vývoji sociálnej pedagogiky, sociálnej práce a výrazné oslabovanie vzájomnej spolupráce. Viedlo to k zmene legislatívnych podmienok pre pôsobenie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v praxi, väčšinou v neprospech uplatnenia sociálneho pedagóga. 

Príspevky v diskusii: 0

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Zo seriálu: Sociálny pedagóg v školách Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia predstavuje aktuálny problém - preraďovanie žiakov do špeciálnych škôl, nedostatočná školská dochádzka, neuspokojivé vzdelávacie výsledky, ukončenie školskej dochádzky v nižšom ročníku a pod.. Školy zaznamenávajú uvedené problémy v regiónoch, kde je zvýšené zoskupenie najmä rómskeho obyvateľstva, ktoré žije v neprimeraných sociálno-ekonomických podmienkach. Žiaci prichádzajúci z tohto prostredia tvoria najpočetnejšiu skupinu žiakov zo SZP (Belková, 2019).

Príspevky v diskusii: 0

Temperament v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Človek sa rodí s vedomou aj podvedomou túžbou byť pozitívne prijímaný v sociálnom prostredí. Temperament, dynamika osobnosti je výrazom energie prejavujúcej sa v reakciách, ktoré nemusia vždy harmonizovať s intenzitou podnetu, vyjadrením či hodnotením inými. Vnútorný impulz k  spôsobu správania tkvie v type vyššej nervovej činnosti ako vrodeného fenoménu. Je na edukačnej kvalite osobnosti, či svoj temperament pozná, pozitívne vlastnosti povýši na výrazné kvality a negatívne ovládne v rozmere sebareflexie a sebakorekcie.

Príspevky v diskusii: 0

Pozitívna klíma tried ako faktor prevencie

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

U žiakov základných a stredných škôl dochádza k nárastu problémového správania od drobných prehreškov v správaní (napr. nečestné správanie, nedisciplinované správanie, porušovanie školského poriadku) až po závažné sociálno-patologické javy (napr. páchanie trestnej činnosti, drogové a iné závislosti). Neraz sa toto správanie dotýka priamo školského prostredia. Ako príklad možno uviesť šikanovanie. Veľkým problémom a často aj príčinou problémového správania sú narušené sociálne vzťahy v triedach.

Príspevky v diskusii: 0

Stres a jeho vliv na výkon ve škole

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

Stres je jednou z nejčastějších příčin vzniku psychických a psychosomatických obtíží dětí a dospívajících navštěvujících školská zařízení. Kromě vážného dopadu na zdraví působí velmi negativně i na samotný školní výkon, čímž se studující dítě dostává do začarovaného kruhu. Špatný výkon působí jako další stresor a dítě si v dané situaci velmi často neumí pomoci. Abychom mohli lépe situaci porozumět, je dobré si stručně něco k působení stresu „říci“ a ukázat si nejčastější stresogenní situace, s nimiž se dítě může ve škole setkat.

Príspevky v diskusii: 0

Efektivní využití asistenta pedagoga ve výuce žáka se specifickými potřebami

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Ve všech základních a středních školách zaznamenáváme nárůst dětí, které potřebují velmi výrazně individuální přístup, respektování specifik v jejich vývoji i v oblasti vzdělávacích potřeb. Z pohledu humánního přístupu hledáme jako moderní společnost cesty, jak jedince se specifickými vzdělávacími potřebami vhodně začlenit do většinové společnosti a jak jim lze vytvořit vhodné podmínky a zázemí, které by byly funkční z hlediska našeho záměru (plnohodnotného začlenění).

Príspevky v diskusii: 0

Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociánej pedagogiky (2.)

Sociálna pedagogika od svojho vzniku zameriavala pozornosť na sociálno-výchovné problémy. Je však nesporné, že vzťah sociálneho prostredia a výchovy, čiže sociálna determinácia výchovy, ale aj vývinu človeka, patrili k jadrovým oblastiam v rámci vývoja predmetu sociálnej pedagogiky v Európe. V druhej časti príspevku sa zameriavame na rodinu ako na prirodzené sociálne prostredie a predmet záujmu sociálnej pedagogiky. Opíšeme znaky lokálneho prostredia a jeho vplyv na človeka a venujeme sa školskej preventívnej sociálno-výchovnej práci z aspektu funkcie sociálneho pedagóga.

Príspevky v diskusii: 0

Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky (1.)

V príspevku venujeme pozornosť vzťahu výchovy a sociálneho prostredia. Uvádzame zameranie sociálnej pedagogiky v historickom kontexte vývoja sociálnej pedagogiky, upriamime pozornosť na jej preventívny rozmer (profylaxiu) a kompenzáciu, ktorá predstavuje odstraňovanie, resp. vyvažovanie negatívnych javov.  V prvej časti príspevku sa budeme zaoberať aj vzťahom výchovy a sociálneho prostredia.  

Príspevky v diskusii: 0

Porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Pravdepodobne každý človek, ktorý aktívne pôsobí v sociálnom prostredí, sa snaží byť úspešný. Takmer všetci sa rodíme s túžbou byť prijímaní a akceptovaní v pozitívnych rovinách. Snažíme sa dosahovať úspechy v osobných aj pracovných sférach. Aktuálnosť problematiky sa javí ako výrazná z hľadiska interpersonálnych dimenzií, pretože aby bol človek úspešný a mal aj pocit úspešnosti, potrebuje k tomu vždy ešte iných ľudí, s ktorými sa vedome či podvedome bude porovnávať. Najväčší priestor pre porovnávanie a hodnotenie poskytuje škola, kde do „hry“ vstupujú chyby interpersonálnej percepcie. Tie vyplývajú z rôznych dispozícii, ktoré predstavujú odraz spoločenského prostredia, súvisia s psychickými vlastnosťami, hierarchiou hodnôt, ktoré pedagóg vyznáva. 

Príspevky v diskusii: 0

Šikanovanie a ochrana pred rovesníckym násilím

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme rovesníckeho násilia. Objasníme obsah smernice k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Opíšeme, ako na rovesnícke násilie vplýva prostredie a rozoberieme tému hľadania vinníka a ochrany obete. Vysvetlíme, akými charakteristikami sa vyznačuje bezpečné prostredie a navrhneme niekoľko odporúčaní, ako predchádzať šikanovaniu a rovesníckemu násiliu.

Príspevky v diskusii: 0

Zmena a proces jej nastavenia v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: RNDr. Mária Nogová, PhD. Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Príspevok sa zaoberá procesom vytvárania zmien v školskom prostredí, opisuje racionálne (logické) a emocionálne reakcie ľudí v pedagogickom tíme a poukazuje na veľký vplyv emócií na prijatie akejkoľvek zmeny. Rozoberá taktiež prekážky, ktoré bránia vytváraniu pocitu naliehavosti vytvárať vízie smerom do budúcna, vnímať nové podmienky, výzvy a príležitosti. Analyzuje vplyv amygdaly, lymbickej časti mozgu na naše rozhodnutia. Ponúka aj otázky smerujúce k vonkajšej a vnútornej motivácii pedagogického tímu a k záujmu realizovať zmeny. Približuje tiež kľúčové myšlienky a princípy, ktoré sú dôležité pri zmene kultúry školy.  

Príspevky v diskusii: 0

Autoregulatívne učenie (2.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. Zo seriálu: Autoregulatívne učenie Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

V druhej časti príspevku opíšeme model sebaregulujúceho učenia, poukážeme na dôležité zručnosti na ceste k sebariadeniu. Ponúkneme model nácviku autoregulácie. Objasníme, čo je to metakognícia ako kľúčová a rozhodujúca zručnosť k efektívnemu učeniu a poznávaniu. Opíšeme podmienky pre autoregulatívne učenie, ktoré sú dôležité pre učiteľa.

Príspevky v diskusii: 0

Autoregulatívne učenie (1.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. Zo seriálu: Autoregulatívne učenie Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Veľa pozornosti sa v odbornej literatúre venuje tomu, ako možno zlepšiť žiakovo učenie, ako by si mal žiak zadeliť čas na školské povinnosti a aktivity vo voľnom čase, ako by sa dalo zlepšiť jeho správanie. Súčasná podoba výchovy a vzdelávania je založená na vonkajšom riadení detí, žiakov a študentov, a to rodičmi, učiteľmi, vychovávateľmi, lektormi, trénermi alebo technickým zariadením. Do vedomia učiacich je implantovaná vonkajšia kultúrna, hodnotová, mravná, ideologická, vedecká realita. Pritom sa za obrovské peniaze vynaloží veľké ľudské úsilie. 

Príspevky v diskusii: 0

Psychologické aspekty neurotickej maladaptácie, abúzusy, delikvencia a záškoláctvo

Vo svete trpia duševnými ochoreniami milióny ľudí, preto nemožno duševné zdravie považovať za samozrejmosť. Okruh duševného zdravia v sebe zahŕňa schopnosť regulovať vplyv a prejavy svojich emócií, mať pozitívny prístup k iným, poznať seba, primerane zvládať záťaž, prežívať pocit radosti a potešenia v interakcii s inými. Za duševne zdravých považujeme ľudí, ktorí majú schopnosť empatie, vedia zvládať konflikty, napätia, tenzie a zdarne riešia životné situácie. Zvládať tento rozmer kvality života možno len vtedy, ak je človek adaptabilný, netrpí deviáciami, patologicky ho nepohltili abúzusy a nevykazuje prvky psychopatickej osobnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Psychologické aspekty a činitele telesných ochorení, psychosomatika

Zdravie je všeobecne spojené s pocitom bezpečia, istoty, pohody, s túžbou po aktivite a pozitívnych interpersonálnych vzťahoch. Zrejme nenájdeme dieťa, ktoré by nechcelo mať dobrých kamarátov, ústretových a komunikatívnych spolužiakov a dobrých učiteľov. Ak dieťa často absentuje v kolektíve, interakčné väzby sa neposilňujú a dieťa cíti, že neplnohodnotne patrí do skupiny školských rovesníkov. Tento rozmer vníma mimoriadne citlivo vtedy, ak je z dôvodu choroby izolované od svojho kolektívu. Počas choroby nastáva pocit slabosti, strach a obavy z rozličných, komplikácií, bolestí, ktoré môžu vznikať diagnostickými i terapeutickými zákrokmi, prípadne sa objavuje strach zo smrti. Súčasne sa presúva hodnotový pohľad na zdravie, niekedy aj s pocitom viny, výčitiek voči sebe i voči iným, ktorých môže označovať za pôvodcu svojich problémov. 

Príspevky v diskusii: 0

Generalizovaná úzkosť, Tourettov syndróm a automutilácia v školskej praxi

Duševná alebo psychická porucha je označenie pre výrazný odklon od spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca. Prejavuje sa poruchami v oblasti duševného diania alebo telesnými príznakmi, ktoré sú zapríčinené psychickými činiteľmi. Duševné zdravie a duševná porucha sú pojmy značne kultúrne a názorovo podmienené, ich obsah je premenlivý a nie vždy je predmetom všeobecnej zhody.

Príspevky v diskusii: 0

Hypochondria a obsedantno-kompulzívny syndróm u učiteľov a žiakov

V poslednom období sa v odborných psychologicko-pedagogických kruhoch venuje značná pozornosť psychologii zdravia pri dosahovaní individuálnych úspechov jedinca. Cieľom predchádzajúcich článkov bolo prostredníctvom poznatkov o psychike učiteľa a žiaka priblížiť niektoré závažné momenty v oblasti psychológie zdravia a o najčastejších porúchách, s ktorými učiteľ sa stretáva v praxi. Rozmer problematiky je mnohodimenzionálny, nakoľko ide nielen o problémy detí, ale aj samotného pedagogického personálu. Tieto kvality sa premietajú do roviny interpersonálnych vzťahov nielen v školskom procese, ale aj mimo neho. Rodičia kladú vysoké nároky na osbnosť učiteľa a celého školského prostredia, ktoré netvorí len materiálna výbava, ale aj komplex organizácie práce a kvality učiteľského zboru, ktorá spočíva nielen v pedagogicko-metodicko-didaktických schopnostiach, ale hlavne v sociálno-emocionálnej kvalite školského prostredia.

 

Príspevky v diskusii: 0

Psychózy – ich prejavy a rozmanitosti u učiteľov a žiakov

Pedagogické povolanie, zvlášť v dnešnej dobe, predpokladá dobrú znalosť psychiky súčasného človeka. Tento rozmer učiteľ získava pedagogicko–psychologickým vzdelaním, ale tiež praxou, ktorá prináša mnohé skúsenosti. V dnešnej dobe v školách pri výchovných a osobnostných problémoch participujú školskí psychológovia, avšak učiteľ je stále dominantným článkom, ktorý má možnosť najrýchlejšie postrehnúť anomálie, ktorými môže žiak trpieť. Učiteľská profesia v bodovej škále frekvencie záťaže sa radí k rizikovým povolaniam, nakoľko učiteľ je vystavený mnohým osobnostným a spoločenským tlakom a napokon súčasná spoločnosť povolaniu „učiteľ“ neprikladá náležitý dôraz. Často je nútený byť vystavený kontrainterakcii s rodičmi, ktorí patologický rozmer problémového dieťaťa, nie vždy sú ochotní akceptovať a participovať na jeho odstránení.

Príspevky v diskusii: 0

Neurózy - ich prejavy a rozmanitosti u učiteľov a žiakov

Medzi najdôležitejšie faktory úspešného vývinu osobnosti patrí spoločenské prostredie, z ktorého jedinec pochádza a výchova, ktorú získava v rámci rodiny, školy a okolia. Súčasnosť je charakterizovaná veľkou náročnosťou na psychické a fyzické výkony vo vzdelávacom procese. Životné tempo, dynamizácia doby, množstvo podnetov prinášajú so sebou aj vyššie nároky na zvládanie bežných životných situácií. 

Príspevky v diskusii: 0

Sebaobdiv a samoľúbosť = diskomfort v školstve

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (4.)

Žijeme v období, keď otázky sebaobdivu a samoľúbosti sú prezentované médiami takmer na každom kroku. Deti sú vnímavé bytosti a tento rozmer postrehnú skôr, ako si dospelí začnú uvedomovať hrôzu, ktorá opantá myseľ dieťaťa, ktoré si vytvorí podvedomý obraz o sebe, pri ktorom sa chce stotožniť s objektom svojho mediálneho idolu. Žijeme v širokom diapazóne sociálno-spoločenských extrémov, usilujeme sa o perfekcionizmus, živíme sa klamnými predstavami o dokonalosti. 

Príspevky v diskusii: 0

Prežívanie a prejavy komplexu menejcennosti

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (3.) 

Kvalita a úroveň vzdelávania je v súčasnom období v centre pozornosti všetkých európskych štátov. Súvisí s tým aj príprava učiteľov, ktorá sa realizuje kontinuálne aj po ukončení klasického vzdelania. Napriek explózii IT technológií, ktoré ovládli všetky zložky spoločenského fungovania, ostáva hlavným realizátorom získaných poznatkov aj naďalej pedagóg. Cieľom vzdelávania je, aby si žiaci poznatky osvojovali a následne implementovali v praktickom živote. Vzájomné interakcie medzi učiteľmi a žiakmi, ako aj medzi žiakmi navzájom, prinášajú celý rad problémov, ktoré sú v značnej miere vyústením skrytej tenzie, nedocenenia, nespokojnosti so svojim statusom a materiálnym zázemím, ktoré v komparácii s inými môže nadobúdať až diagnostické podoby. Miera poznania seba a schopnosti autoregulácie správania je výsledkom umenia zvládania emócii, schopnosti adekvátne riešiť konflikty, vyhnúť sa chybám pri posudzovaní osobnosti, dokázať kultivovane verbálne a nonverbálne jednať, vedieť analyzovať príčiny neúspechov a zlyhaní. To môže zvládať len vyrovnaná osobnosť pedagóga a žiaka.

Príspevky v diskusii: 0

Depresia - dôsledok enormnej záťaže v školstve

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (2.)

Učiteľ a učiteľské povolanie, takmer na všetkých stupňoch nášho školstva, predstavuje v poslednom období široko diskutovanú tému. Učiteľ by, podľa kritérií rodičov, odborníkov, mal spĺňať nielen kvalifikačné, ale hlavne charakterové a morálne kvality. Žiaci a rodičia od učiteľa očakávajú vždy maximum. Maximum profesionality, otvorenosti, spravodlivosti, vedomosti, tolerancie a pochopenia. Učiteľ sa má vždy správne rozhodnúť, má byť plný energie, pozitívne naladený, ústretový, trpezlivý až do tej miery, že je takmer nemožné aby nebol empatický. Táto náročnosť predstavuje niekoľko „pracovných výkričníkov“, medzi ktoré zaraďujeme aj psychickú kondíciu učiteľa, v zmysle do kedy môže túto záťaž zvládať, ak spoločenské prostredie nenapomáha tomuto naplneniu. Z psychologického hľadiska musíme konštatovať, že práve v správaní detí sa zrkadlia hodnoty rodičov a celej spoločnosti. V preexponovanej forme unikajú pravé hodnoty, v školstve rezignujeme, upadáme do sociálneho smútku, ktorý sa odrazí na ďalšej generácii.

Príspevky v diskusii: 0

Psychická záťaž, frustrácia a depresia učiteľov a žiakov

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (1.)

Otázky kvality života v psychológii zdravia orientované na učiteľa a žiaka predstavujú dnes imperatívy pozornosti. Žijeme v uponáhľanom svete, enormne sa zvyšuje tlak spoločnosti na kvalitu práce učiteľa. Učiteľ vyžaduje od žiakov väčšie výkony, nakoľko zo svojich skúseností vie, že musí žiadať oveľa viac, aby dosiahol aspoň priemer. Rýchla doba, ktorej symbolmi sú nedostatok času, spánku, množstvo informácii, život na sociálnych sieťach, plytvanie energie na mnohých nepodstatných podnetoch, vedie k zdravotným komplikáciám, ktoré sa v konečnom dôsledku sformulujú do diagnóz. Tie sú predmetom následného liečenia nielen v rovine somatickej, ale aj psychologickej.

Príspevky v diskusii: 0

Tvorivosť učiteľa ako súčasť rozvoja kreativity žiakov

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Vydanie: 10/2017 Ročník: 2017

Tvorivosť má byť súčasťou rôznych činnosti človeka, má byť vlastná človeku ako vedomie, myslenie, predstavivosť a pod. Jej predpokladom je elastickosť ľudského myslenia, ktorá sa prejavuje v schopnosti osobnosti k všestrannému, variabilnému videniu sveta. Tvorivosť, čiže kreativita, je súčasťou nášho každodenného života a súčasťou každého jedinca. Má historický pôvod a je podstatným činiteľom pôsobiacim v kultúrnom vývoji celej spoločnosti (Chalupa, 2005). Königová (2008) opisuje tvorivosť ako schopnosť vytvárania nových kultúrnych, technických, duchovných i materiálnych hodnôt vo všetkých odboroch ľudskej činnosti. Tvorivosť je aktivita, ktorá prináša doposiaľ neznáme a súčasne spoločensky hodnotné výtvory.

Príspevky v diskusii: 0

Jak na syndrom vyhoření?

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Vydanie: 9/2017 Ročník: 2017

Syndrom vyhoření je výsledkem dlouhodobého procesu. Postihuje v současné době stále více lidí, především ty, kteří pracují s jinými lidmi. K jeho vzniku významně přispívá současná společnost, která je zaměřena především na výkon. Syndrom vyhoření je psychický stav, který nevznikne bez příčiny a ze dne na den. Dlouhotrvající frustrace z pocitu nedostatečného uspokojení a ocenění vlastní práce představuje cestu k syndromu vyhoření. Takto postižení jedinci mohou mít negativní nebo zcela chybějící vztahy s okolím a potíže porozumět sobě samému. V průběhu čtyřiceti let, kdy je tento jev zkoumán, je v literatuře popsáno velké množství definic tohoto psychického stavu.

Príspevky v diskusii: 0

Metodický deň pedagogických zamestnancov

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Vydanie: 7-8/2017 Ročník: 2017

V príspevku sa venujeme organizačnej a obsahovej príprave metodického dňa pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti odboru školstva okresného úradu v sídle kraja. Ide o školy, ktoré vzdelávajú žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v dôsledku zdravotného znevýhodnenia. Prípravu metodického dňa predstavujeme na úrovni zriaďovateľa a na úrovni škôl a školských zariadení.

Príspevky v diskusii: 0

Znižovanie miery dedičnosti vzdelanostnej úrovne detí a medzigeneračná chudoba

Dátum: Autor/i: Mgr. Igor André Vydanie: 12/2016 Ročník: 2016

Príspevok je zameraný na špecifickú skupinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia žijúcu prevažne v prostredí medzigeneračnej chudoby. V texte poukazujeme na možnosti štátu, zriaďovateľov a škôl, ktoré sú zavedené v systéme, ale sa v plnej miere nevyužívajú, alebo také, ktoré by tento štát nemuseli stáť veľké finančné zdroje a komplikované politické vyjednávania, len určité preskupenie existujúcich finančných prostriedkov.

Príspevky v diskusii: 0

Multikultúrne vzdelávanie v pedagogickej praxi

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

Súčasná Európa nadobúda novú podobu, ktorá sa prejavuje výrazným pohybom kultúr v rámci krajín EU, ako aj výraznou migračnou vlnou z arabských krajín, na ktorú krajiny EÚ nie sú pripravené. Krajiny V4 neboli a zatiaľ ani nie sú atraktívne pre migračnú vlnu, ktorá so sebou nesie státisíce nových potenciálnych žiakov, ale môže to byť len otázka času, kedy tomuto problému budeme musieť čeliť a byť naň pripravení aj v koncepcii budúceho vzdelávania detí a dospelých. Občania Európy, ako aj migranti z neeurópskych krajín, sa ocitnú v rôznych situáciách, ktoré majú problémový charakter, preto treba edukovať aj domáce obyvateľstvo, ako žiť bez výrazných konfliktov vedľa seba s diametrálne odlišnými multikultúrnymi spoločenstvami.

Príspevky v diskusii: 0

Metódy a techniky v práci školského psychológa

Dátum: Autor/i: Mgr. Marianna Kollárová Zo seriálu: Školský psychológ Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

V príspevku sa venujeme najčastejšie používaným metódam a technikám v práci školského psychológa. Opíšeme pozorovanie ako najprirodzenejšiu metódu poznávania vzťahov medzi žiakmi v triede z hľadiska priestoru, predmetu, procesu a štruktúry pozorovania. Poskytneme informácie o škálovaní ako o kvantifikačnej operácii, opíšeme skreslenia, ktoré môžu vzniknúť. Uvedieme situácie uprednostnenia interview pred dotazníkom, odporučíme princípy kladenia otázok i vedenie záznamov.

Príspevky v diskusii: 0

Správa z diagnostického vyšetrenia

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

V príspevku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu pojmu „správy z diagnostického vyšetrenia“ v kontexte zmien a doplnení niektorých zákonov, odporúčaniam pre odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Školský zákon neurčuje záväznú podobu správy z diagnostického vyšetrenia. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie dieťaťa a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúčajú v správe z diagnostického vyšetrenia dodržiavať obsah a štruktúru, ktorú opíšeme v príspevku.

Príspevky v diskusii: 0

Osobnosť učiteľa ako podpora zdravého vývinu sebavedomia žiaka

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 4/2016 Ročník: 2016

Sebavedomie je súhrnný výraz pre sebahodnotenie, sebaúctu, sebaocenenie, sebadôveru, sebavnímanie, sebaposudzovanie, sebaakceptáciu a sebareflexiu. To všetko úzko súvisí s uvedomovaním si vlastnej psychickej, fyzickej a sociálnej totožnosti, pri ktorej ide o vnímanie a prežívanie „seba“ v rovine introspekcie a exstrospekcie. Od narodenia sa jedinec pohybuje v sociálnom prostredí, vytvára interakcie s inými, reaguje na ich postoje, vníma postoje okolia, hodnotí a skladá si mozaiku svojho „ja“. Sebaistota, sebadôvera či sebavedomie nie je niečo, čo sa dá naučiť ako súbor pravidiel zo dňa na deň. Sebavedomie je stav mysle, je to proces, ktorý sa utvára v priebehu vývinu osobnosti, na ktorý pôsobia vzory a kvality okolia, v ktorom sa jedinec vyvíja. Pozitívne myslenie, komunikácia s okolím, kvalitné vedenie, to sú všetko prospešné činnosti, ktoré napomáhajú rastu sebavedomia.

Príspevky v diskusii: 0

Kreativita a detské startupy v pedagogickej praxi

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Súčasné obdobie sa vyznačuje multikauzálnymi zmenami v našom školstve. Školy musia prispôsobovať vzdelávanie žiakov potrebám praxe a to už od najnižších stupňov školstva, nakoľko práve v tomto vekovom období je kreativita a flexibilita detí najtvárnejšia. Aj najúspešnejšie firmy na trhu sú nútené vymýšľať neustále niečo nové, respektíve kreatívne inovovať staré postupy, aby si zaistili pozíciu na trhu. Tu vstupuje do spoločenského a pracovného života kreativita ako dôležitý aspekt hyperkonkurencie, ktorú produkujú detské mozgy, a ktorá predstavuje obrovský potenciál v podnikateľskej sfére. 

Príspevky v diskusii: 0

Psychologický pohľad na inovačné a riadiace trendy v edukačnom procese

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 10/2015 Ročník: 2015

Najväčšia hodnota, ktorú škola poskytuje, je kvalita učiteľov. Kvalita a flexibilita je vo vyučovacom procese hybnou silou, ktorá udáva smer, razanciu, zmysluplnosť rozvoja spoločnosti. Učiteľ v modernom vzdelávacom procese predstavuje rolu manažéra, facilitátora, stratéga, konzultanta a prostredníctvom interakcií v edukačnom procese podnecuje učenie ako aktívny proces, ktorý sa uskutočňuje na báze edukačných asociácií. Rola učiteľa v tomto procese je vnímaná v rovine sprostredkovateľa, psychologického transferu poznatkov, prepojených vzájomnými vzťahmi, ktoré gradujú ruka v ruke s tempom rozvoja technológií a nutných inovatívnych procesov v oblasti obsahu a formy edukácie. Veľkou výzvou pre „učiteľský cech“ je vytvoriť také pedagogické prostredie, aby s meniacou sa dobou vznikali stále nové edukačno-psychologické synapsie. To predpokladá avantgardnú odbornú, pedagogickú, psychologickú, didaktickú kompetenciu a vysoký osobnostne-humanistický profil.

Príspevky v diskusii: 0

Osobná pohoda - well being a kreatívne stratégie v pedagogickej praxi

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 9/2015 Ročník: 2015

Súčasné obdobie je charakterizované veľkou náročnosťou na psychické a fyzické výkony vo vzdelávacom procese. Životné tempo, dynamizácia doby, výrazná polarizácia spoločnosti prinášajú so sebou aj vyššie nároky na zvládanie bežných životných situácií. Zisťujeme, že kvalita vyučovacieho procesu bude kontraproduktívna, ak sa nebude uberať v smere avantgardných trendov, ktoré sú zvlášť spojené s nárokmi na pozitívnu interakciu učiteľa a žiaka. Do vyučovacieho procesu treba zavádzať nové formy, ktoré zodpovedajú kritériám dnešnej doby. Tie, ktoré budú rozvíjať nielen vedomostnú stránku, ale aj kreativitu vo všetkých jej faktorových rovinách a s imperatívom implementácie osobnej pohody well beingu vo vyučovacom procese.

Príspevky v diskusii: 0

Vytváranie systému včasného varovania pred krízou v škole

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

V príspevku sa venujeme prijímaniu spätnej väzby, opíšeme si jeden zo spôsobov tvorby akčného plánu školy, vytvárania systémov včasného varovania ako prevencie pred negatívnymi javmi závisti, nepochopenia, ktoré hrozia nielen školám „bojujúcim“ o počet žiakov, ale aj tým úspešným a len zdanlivo „stabilným“. 

Príspevky v diskusii: 0

Úlohy sociálneho pracovníka pri eliminácii kyberšikanovania v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Vydanie: 4/2015 Ročník: 2015

Škola a školské prostredie je teritórium, kde deti trávia výraznú časť svojich aktivít. Škola je miesto, kde sa vzdelávajú, socializujú, realizujú sa v rovesníckych skupinách, učia sa vzájomne sa rešpektovať a vytvárajú si svoje predstavy o tom, ako nadväzovať kontakty, či udržiavať priateľské vzťahy. Na druhej strane táto inštitúcia je aj miestom, kde dochádza  k agresívnemu správaniu a ubližovaniu. Výskyt takéhoto správania negatívne ovplyvňuje nielen žiakov, učiteľov, ale i celú klímu v škole. V súčasnosti sa stretávame oveľa častejšie s problémom šikanovania a kyberšikanovnia ako novým fenoménom. Môžeme konštatovať, že s využívaním nových informačno-komunikačných technológii prichádza aj nová možnosť pre agresorov. V príspevku sa budeme venovať najmä kyberšikanovaniu a jeho formám a následne možnostiam školského sociálneho pracovníka pri eliminácii tohto negatívneho javu.

Príspevky v diskusii: 0

Podstata tímov v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Medzi tímami, skupinami či kolektívmi na pracoviskách existujú rozdiely v určitých znakoch. Efektívne a vyspelé tímy stavajú na rovnováhe cieľov, úloh a možností ich dosiahnutia a na kompetenciách svojich členov. V školách môžu pôsobiť formálne i neformálne tímy a môžu byť prínosom pre deti, školu, učiteľov, rodičov aj verejnosť. Cieľom príspevku je vysvetliť podstatu tímov vo všeobecnosti a vymedziť dôležité znaky tímov v škole.

Príspevky v diskusii: 0

Harmónia verzus chaos v učiteľskej profesii

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

Jedinec je v súčasnej dobe posudzovaný podľa efektivity v pracovnom procese a následne podľa úspešnosti v spoločnosti. Od učiteľa sa očakáva zvládnutie oboch rovín a rovnako aj úspešné a kultivované jednanie s ľuďmi, počnúc žiakmi a končiac interakciou s rodičmi. Pedagogické povolanie, zvlášť v dnešnej dobe, predpokladá dobrú znalosť psychiky súčasného človeka. Učiteľská profesia v bodovej škále frekvencie záťaže sa radí k rizikovým povolaniam, nakoľko učiteľ je vystavený mnohým osobnostným a spoločenským tlakom a napokon súčasná spoločnosť povolaniu „učiteľ“ neprikladá náležitý dôraz. Učiteľom neostáva nič iné, len pestovať ekológiu duše a vnímať svoj status v zmysle tézy, že učiteľská profesia nie je povolaním, ale poslaním.

Príspevky v diskusii: 0

Etika musí mať svoje miesto v škole

Dátum: Autor/i: PhDr. František Godla Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

Večne aktuálna téma, rezonujúca v mnohých súvislostiach života školy, jej učiteľov, žiakov, rodičov, verejnosti. Téma stará ako ľudstvo samé. Atribút determinujúci človeka, spoločnosť, poznanie, konkrétny život jednotlivca, rodiny, kolektívu, organizácie, spoločnosti i ľudstva ako takého.

Príspevky v diskusii: 0

Stres, osobnostné vlastnosti a copingové stratégie v pedagogickej praxi

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 11/2014 Ročník: 2014

Od učiteľa dnešnej doby sa očakáva, aby komplexne spĺňal požiadavky modernej existencie. Má byť vysoko odborne erudovaný, musí kráčať s dobou aj v oblasti informačných technológií, má mať prehľad o dynamike vývoja spoločnosti. Učiteľské povolanie je vystavované nadmernej záťaži. Za stresujúce sa považuje aj z dôvodu hyperinterakcie s rôznymi vekovými kategóriami a jedincami rôzneho spoločenského postavenia. Najvýznamnejší aspekt sa prikladá zvládaniu záťaže, ktorá ovplyvňuje psychofyzickú odolnosť. V učiteľskom povolaní sa rozsah stresorov neustále zvyšuje. Mnohé firmy, podniky, inštitúcie majú vypracované programy zvládania záťažových situácii. Školstvo doteraz takýto program nemá. Taktika protistresového pôsobenia, starostlivosti o zdravie pedagógov, či well beingu − zdravého životného štýlu chýba.

Príspevky v diskusii: 0

Školský sociálny pracovník – ďalšie poschodie nádeje

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Vydanie: 10/2014 Ročník: 2014

S funkciou sociálneho pedagóga sa v školskom zákone, v literatúre, aj v tomto časopise stretol takmer každý. Cieľom tohto príspevku je poukázať na cesty a možnosti, ktoré môže riaditeľ školy a zriaďovateľ využiť na zlepšenie sociálnej klímy v škole a na podporu detí, ktorým hrozí, že „vypadnú“ zo systému. Na úvod tiež treba povedať, že funkciu sociálneho pedagóga môže vykonávať podľa platných noriem aj sociálny pracovník, čo môže dať jeho pozícii iný rozmer.

Príspevky v diskusii: 0

Interkultúrna komunikácia v multikultúrnej škole

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Vydanie: 7/2014 Ročník: 2014

Komunikácia je podstatnou súčasťou osobného aj profesionálneho života. V súčasnosti sa počas komunikácie stretáva naraz aj niekoľko kultúr. V medzinárodnom kontexte je kľúčom k budovaniu a udržiavaniu priaznivých interkultúrnych vzťahov. V dnešnom globalizovanom svete je preto nevyhnutnou podmienkou pre každého rozvíjať svoje interkultúrne komunikačné zručnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Pomenovanie školskej reality určuje kvalitu vzťahov

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 6/2013 Ročník: 2013

Riešenie konfliktov v školskom prostredí prostredníctvom mediácie predpokladá vytvorenie atmosféry pre jej prijatie. Úprimnosť pomenovania školskej reality aj v otázkach kvality medziľudských vzťahov na pracovisku je základom pre realizáciu opatrení. Proces zmien chápania podmienok danej školy v súvislostiach si žiada okrem sebareflexie aj úprimnú spätnú väzbu. Identifikovať úroveň vývoja školy možno na základe určitých znakov, ktoré v príspevku bližšie opíšeme. V otázkach kvality medziľudských vzťahov na pracovisku a možného naštartovania zmien zohráva dôležitú úlohu dôvera. Zhodnotíme jej význam pre vyvážené fungovanie pedagogického tímu.

Príspevky v diskusii: 0

Kvalifikačné požiadavky na profil kariérneho poradcu

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Vydanie: 6/2014 Ročník: 2014

Vláda SR schválila Stratégiu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v apríli 2007 s výhľadom jej naplnenia do roku 2015. Jej hlavným cieľom je posilniť povedomie jednotlivca o potrebe jeho permanentného vzdelávania, ktoré mu poskytne zručnosti a kompetencie pre udržateľnú zamestnateľnosť, uplatnenie sa v spoločnosti a rozvoj osobných záujmov. Jedným z výstupov Stratégie 2007 bol v decembri 2009 prijatý zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Pre zabezpečovanie systému sa treba sústrediť na koordinovanú aktivitu všetkých zainteresovaných aktérov, t. j. občanov, vzdelávacích inštitúcií, poradenských centier, zamestnávateľov, profesijných a odborových združení, ale aj miestnych a regionálnych samospráv, personálnych agentúr a mimovládnych organizácií.

 

Príspevky v diskusii: 0

Prezentačné zručnosti a ich význam

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 4/2014 Ročník: 2014

Prezentačné zručnosti v sociálnej komunikácii v rovine verbálnych schopností naznačujú fakt, že ide o komunikáciu predovšetkým prostredníctvom používania konvenčných symbolov ako výsledku socializačného konsenzu. V takomto poňatí komunikovať znamená vymieňať si verbálne informácie v sociálnom kontakte. Na našej planéte je množstvo svojbytných kódov, jazykov, ktoré nás oddeľujú. Sú však aj univerzálne, medzinárodné, ktoré nás spájajú. Prezentačné zručnosti v rovine verbálnej kvality nás usmerňujú, ako sa kultivovane a efektívne dorozumievať, nech už je náš prejav realizovaný v akomkoľvek jazyku.

Príspevky v diskusii: 0

Prezentačné zručnosti a ich význam v kvalite riadenia

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

Inovácie v rámci sociálnej komunikácie predstavujú nové, moderné a zaujímavejšie podnety zavádzané priamo do vyučovacieho procesu. Postgraduálne edukačné aktivity majú za cieľ zvyšovať efektívnosť komunikácie. Edukácia v rámci prezentačných zručností spĺňa ambíciu atraktívnosti pre študentov, riadiacich pracovníkov a je motiváciou k dosahovaniu lepších učebných výsledkov a k skvalitneniu celkovej sociálno-emočnej klímy. Na dosahovanie týchto cieľov je poznanie prezentačných zručností pomocou dešifrácie manierizmov, poznania emblémov, parakomunikácie, extrakomunikácie, metakomunikácie a celkovej imagetiky jedným z dôležitých krokov úspešnej interpersonálnej interakcie.

Príspevky v diskusii: 0

Prezentačné zručnosti a ich význam v kvalite riadenia

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 11/2013 Ročník: 2013

Jednou z podmienok úspešnej prezentácie osobnosti je zdravé sebavedomie a pozitívne myslenie. S definitívnym sebavedomím sa človek nerodí, ale ho získava v procese vývinu. Na kvalitu verbálneho a nonverbálneho prejavu má vplyv do určitej miery genetická výbava, učenie, tréning a zdokonaľovanie komunikačných schopností. Z psychologického hľadiska sú veľmi dôležité prvky sebapoznania, uvedomenie si slabých a silných stránok a prijatie rozhodnutia ako s danou autokvalitou jedinec bude existovať v sociálnom prostredí. Mnoho riadiacich pracovníkov skĺzne do roviny podceňovania fenoménu kvality prezentačných schopností a zameria sa len na obsahové zložky svojej profilácie. Tie v súčasnej dobe z pohľadu kvality osobnosti riadiaceho pracovníka jednoznačne nestačia. V článku sa zameriame na teoretické a praktické poznatky americkej školy v rovine optiky, kinetiky, olfaktoriky a koloretiky nonverbálnych prejavov.

 

Príspevky v diskusii: 0

Prezentačné zručnosti a ich význam v kvalite riadenia

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 8/2013 Ročník: 2013

Dávne civilizácie si veľmi dobre uvedomovali, že jedine spájaním vzdialeného, vytváraním kontaktov, spolkov, dohôd, paktov, na základe komunikačných interakcií, prepojení a väzieb možno aktívne a rýchlo komunikovať. V súčasnosti sa na tento princíp kladie oveľa väčší dôraz. Dnešná civilizácia je signifikatívne naplnená informatívno-komunikačno-prezentačnými prvkami. Komunikácia a interaktívny komunikačný prístup či už v podobe face-to-face alebo prostredníctvom médií, zvlášť internetu, je fenoménom súčasnosti. Komunikačná filozofia je založená na kvalite prezentačných schopností a úroveň v oblasti komunikácie sa posúva do vyšších hodnôt, kde sa kladie dôraz nielen na obsahovú stránku, ale aj na formálne kvality interpretujúceho.

Príspevky v diskusii: 0

Prezentačné zručnosti a ich význam

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

Kvalita vzdelávania a úroveň prezentačných schopností sú v súčasnom období v centre pozornosti všetkých európskych štátov. Úzko s tým súvisí príprava študentov v teoretickej a praktickej rovine pre budúcu prax. Hlavným realizátorom získaných poznatkov sa stáva na pôde akéhokoľvek typu škôl pedagóg, ktorý odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti tým, ktorí ich implementujú v praxi. Preto sú dôležité nielen vedomosti, ktoré jedinec získa v procese štúdia, ale aj schopnosť, akým spôsobom bude vedieť tieto poznatky realizovať v praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Poradenské konzultácie pedagogických zamestnancov

Konzultácia je prostriedkom spájania viacerých zdrojov rozvoja a podpory dieťaťa/žiaka vo výchove a vzdelávaní v školách v záujme úspešnej spolupráce a výsledkov. Ide o pedagogickú službu súvisiacu s výchovno-vzdelávacím procesom zo strany tých, ktorý ho zabezpečujú – pedagogických a odborných zamestnancov. Konzultácia umožňuje konštruktívnu diskusiu, odovzdávanie informácií a vzájomné (po)radenie sa pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, zákonných zástupcov a iných špecialistov v prevencii aj riešení problémov detí/žiakov vo výchove a vzdelávaní. Podobne ako iné pedagogické procesy aj konzultácie sa v školskom prostredí uskutočňujú podľa určitých pravidiel. Určujú ich právne dokumenty, etické normy a pravidlá etikety.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk