Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Ľudské zdroje

Pygmalion a Golem efekt v riadení

Byť riadiacim pracovníkom, riadiť, motivovať a rozvíjať pracovný tím nepatrí medzi jednoduché povolania. Každé riadenie a vedenie ľudí v sebe zahŕňa správne organizovanie, koordináciu, plánovanie, primeranú kontrolu, efektívnu komunikáciu a v nepo...

Dunning-Krugerov a haló efekt - deformačné faktory v hodnotení

Úspech a pozitívne hodnotenie riadiacich pracovníkov i samotných zamestnancov závisí od mnohých okolností. Ľudská psychika medziľudských vzťahov interpersonálnej percepcie a interpersonálneho hodnotenia je taká, že účastníci interakcie majú tenden...

Osobnosť a profesijné kompetencie sociálneho pedagóga

Na osobnosť sociálneho pedagóga sú kladené rôznorodé požiadavky a to z dôvodu, že ide o odborníka, ktorý na profesionálnej úrovni rieši, intervenuje a predchádza rozmanitému systému sociálno-výchovných problémov, porúch správania, či sociálnopatol...

Vyučovací proces a stres žiakov

Stres je oblasťou, ktorá je v ostatných rokoch často spomínaná v rôznych súvislostiach. Pravdou je, že nároky spoločnosti na každého jednotlivca sa stále zvyšujú. Z pracovného procesu sa vytrácajú jednoduché pracovné úkony, ktoré sú v mnohých príp...

Emocionálna inteligencia a empatia ako dôležitý predpoklad dôvery v tíme

V príspevku sa venujeme emocionálnej inteligencii, ktorá je dôležitým predpokladom riadiacej práce a manažovania tímu aj v školách a v školských zariadeniach. Je kľúčová pre spoluprácu so zákonnými zástupcami detí, žiakov a podstatná v komunikácii...

Psychologické aspekty edukácie na strednej škole

V edukácii sa hlavný dôraz kladie na výkonové ukazovatele, zabúda sa na osobný a duševný život žiakov. Obdobie adolescencie je pritom významným vývojovým obdobím, prináša výzvy, ktoré mladý človek musí zvládnuť. Takmer vo všetkých oblastiach život...

Komunikácia - pracovný nástroj manažmentu školy

Hlavným cieľom komunikácie je vzájomné porozumenie. Nie je to len prenos správy, ale akékoľvek vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi. Aby sme našu komunikáciu označili za efektívnu, musíme si s druhým porozumieť. Porozumieť niekomu ešte neznamená, že s n...

Kľúčové úlohy učiteľa s potenciálom lídra

V príspevku sa venujeme úlohám učiteľov s potenciálom lídra. Hlavným záujmom učiteľa - lídra je proces učenia sa žiaka. K tomu je nevyhnutná dôvera a podpora, ktoré sú predpokladom zodpovednosti, spolupráce a kvalitných medziľudských vzťahov. Defi...

Aspekty komunikácie a rodové rozdiely v školskom prostredí

Enormný nárast problémov a konfliktov v školskej praxi má z psychologického hľadiska príčinu aj v nerešpektovaní poznatkov, ktoré vyplývajú z rozdielnosti medzi mužskou a ženskou psychikou. Prostredníctvom článku poskytneme čitateľovi pohľad na pr...

Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici patrí medzi prvé fakulty na Slovensku, ktoré začali v magisterskom štúdiu pripravovať od roku 1994/1995 sociálnych pedagógov na Katedre pedagogiky. Štúdium nadväzovalo na bakalársky odbor vychovávateľstvo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály