Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Komunikácia s rodičom s agresívnym správaním

Dátum: Rubrika: Ľudské zdroje

Príspevok pojednáva o aktuálnom probléme súčasnej školskej praxe, ktorým je agresívne správanie rodičov či zákonných zástupcov žiakov voči zamestnancom školy. Prezentuje výsledky aktuálneho výskumu, ktorý potvrdil výskyt tohto problému. Približuje, ako komunikovať s takýmto rodičom a ako predchádzať vystupňovaniu konfliktnej situácie.

Spolupráca školy a rodiny sa vždy odvíja od spolupráce konkrétneho učiteľa s konkrétnym rodičom. Ťažiskové postavenie má však aj manažment školy, ktorý vytvára na spoluprácu vhodné podmienky.

KOMPETENČNÝ PROFIL učiteľa prvého i druhého stupňa základnej školy, učiteľa strednej školy a triedneho učiteľa vymedzuje aj oblasť spolupráce so zákonnými zástupcami žiakov, resp. s rodičmi. Osobitné postavenie má triedny učiteľ, ktorý s využitím metód a nástrojov pedagogickej diagnostiky identifikuje špecifiká v osobnostnom vývine žiaka v triede, učebné štýly a správanie sa žiakov v triede, príčiny problémov v učení a správaní sa žiakov v triede, ako aj špecifiká sociálneho a kultúrneho prostredia (rodina a pod.) na základe vlastných zistení a na základe podnetu od zákonného zástupcu, iných učiteľov, resp. iných pedagogických zamestnancov. Plánuje a projektuje spoluprácu so zákonnými zástupcami žiakov a širšou verejnosťou. Medzi činnosti triedneho učiteľa patrí spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, pedagogickými a odbornými zamestnancami školy a školskou komunitou, efektívna komunikácia a spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, koordinovanie poradenstva žiakom a ich zákonným zástupcov v súlade s ich špeciálnymi potrebami.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v § 144 ods. 6 a ods. 7 upravuje aj práva a povinnosti rodičov, resp. zákonných zástupcov:

  • rodič má právo napr. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, má právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa a i.,
  • rodič je povinný napr. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa určené školským poriadkom, informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania a i.

Existujú rôzne a často aj rozdielne predstavy učiteľov a rodičov o deľbe právomocí a zodpovedností za výchovu žiaka. Táto skutočnosť môže byť zdrojom konfliktov medzi učiteľom a rodičom. Ich neriešenie môže v krajnom prípade vyústiť do agresívneho správania rodiča.

Empirické výskumy k téme

Z empirických výskumov viacerých odborníkov vyplýva, že okrem agresívneho správania žiakov voči učiteľom, sa vyskytujú aj prejavy verbálnej agresie, vyhrážania sa učiteľom zo strany rodičov alebo iných príbuzných žiakov. Vo výskume, ktorý sme realizovali v roku 2010 u učiteľov základných a stredných škôl (Emmerová, 2011), sme zistili, že 16,52 % respondentov zažilo vyhrážanie rodiča alebo iného príbuzného žiaka a 1 respondent dokonca uviedol fyzický útok zo strany rodiča, či iného príbuzného žiaka.

V tabuľke prezentujeme výsledky aktuálneho výskumu výskytu agresívneho správania zákonných zástupcov žiakov voči učiteľom. Výskum bol realizovaný v mesiacoch október 2022 až marec 2023 dotazníkovou metódou u učiteľov základných a stredných škôl na Slovensku na výskumnej vzorke 384 respondentov. Zastúpené boli všetky kraje. Ide o výskum v rámci riešenia projektu KEGA, ktorého hlavnou riešiteľkou je autorka tohto príspevku.

Tab.: Výskyt agresívneho správania rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov voči učiteľom

Agresívne správanie voči učiteľom nikdy raz opakovane priemer
AM
  n % n % n %
  • vyhrážanie rodiča
310 80,73 31 8,07 43 11,20 1,30
  • fyzický útok rodiča či iného príbuzného žiaka
367 95,57 17 4,43 0 0 1,04

Legenda: 1 – nikdy, 2 – raz, 3 – opakovane. Zdroj: Vlastný výskum.

Na základe výsledkov výskumu môžeme potvrdiť výskyt agresívneho správania zákonných zástupcov žiakov voči učiteľom základných a stredných škôl. Vyhrážanie zákonného zástupca raz uviedlo 31 (8,07 %) respondentov a opakovane 43 (11,20 %) učiteľov. Fyzický útok z ich strany raz zažilo 17 respondentov (4,43 %). Podobný výskum realizovali u učiteľov stre

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály