Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Hodnotenie, adaptácia

VZOR - Poverenie výkonom špecializovanej činnosti uvádzajúceho odborného zamestnanca N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor poverenia výkonom špecializovanej činnosti uvádzajúceho odborného zamestnanca. Vzor nie je záväzný. 

VZOR - Dotazník na identifikáciu vzdelávacích potrieb pedagogického zamestnanca N

Autor/i: PhDr. Marta Zelená

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb pedagogického zamestnanca.

VZOR - Písomný záznam o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame Vzor Písomného záznamu o hodnotení pedagogického zamestnanca, resp. odborného zamestnanca. Vzor nie je záväzný. Hodnotenie sa uskutočňuje podĺa § 70 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogickýc...

VZOR - Špecifické pracovné činnosti uvádzajúceho učiteľa N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor špecifických pracovných činností uvádzajúceho učiteľa. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Dohoda o pracovnej činnosti - adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor  dohody o pracovnej činnosti. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Hodnotenie pedagogického zamestnanca N

Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová , PaedDr. Martina Magová, PhD.

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor hodnotiacich hárkov k hodnoteniu pedagogických zamestnancov.

VZOR – Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca z pohľadu predsedu predmetovej komisie N

Autor/i: Mgr. Henrieta Gromanová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor hodnotiaceho hárku pedagogického zamestnanca z pohľadu predsedu predmetovej komisie.

VZOR – Inovovaný formulár hodnotiaceho rozhovoru so sebahodnotením zamestnanca N

Autor/i: Mgr. Henrieta Gromanová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor inovovaného formulára hodnotiaceho rozhovoru so sebahodnotením zamestnanca.

VZOR – Sebahodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca – pred inovovaním N

Autor/i: Mgr. Henrieta Gromanová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor sebahodnotiaceho hárku pedagogického zamestnanca – pred inovovaním.

VZOR - Záznam o priebehu adaptačného vzdelávania N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor  záznamu o priebehu adaptačného vzdelávania. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ