Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Kandidovanie do rady školy za pedagogických zamestnancov N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže kandidovať do rady školy za pedagogických zamestnancov zamestnanec (rodič), (ktorému chodí do školy dieťa) a môže kandidovať zamestnanec, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú (napr. do 31. 8. 2020)?

Zaradenie začínajúcej vychovávateľky a príplatok N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka:  Vychovávateľka v školskom klube detí bola prijatá od 1. 9. 2018 ako nekvalifikovaná (ukončené úplné odborné vzdelanie v nepedagogickom odbore). V tom čase zároveň nastúpila na VŠ odbor vychovávateľstvo. Prvý stupeň (Bc.) ukončí pravdepodo...

Stravovanie zamestnancov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Mal by som záujem o zodpovedanie otázky ohľadom stravovania zamestnancov. "Zástupca zamestnancov rokuje so zamestnávateľom o zabezpečení stravovania zamestnancov vo forme stravných lístkov (jedálnych kupónov), nakoľko pominuli podmienky p...

Vychovávateľ ako inštruktor lyžovania N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: So záujmom som si prečítal informáciu, že učiteľ prvého stupňa môže byť inštruktorom lyžovania bez toho, aby absolvoval ďalšie certifikované vzdelávanie. Hľadal som možnosť pre naše učiteľky absolvovať takýto kurz, no nepodarilo sa mi to. ...

Zaradenie ekonómky do platovej triedy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Do akej platovej triedy podľa katalógu pracovných činností má byť zaradená ekonómka základnej školy, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - Vzdelávanie dospelých, špecializácia Personálny manažment.

Platová trieda - učiteľka hudobného odboru N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Do akej platovej triedy máme zaradiť učiteľov v ZUŠ podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. učiteľka hudobného odboru - hra na flaute: ukončené vzdelanie II. stupňa - št. odbor pedagogika v špecializácii pedagogika voľnéh...

Kvalifikácia - MOV – GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ N

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Aký je nevyhnutný kvalifikačný predpoklad pedagogického zamestnanca pre kategóriu  majster odborného výcviku – odbor 3447K  grafik digitálnych médií.

Pracovná zmluva na projekte so štatutárom školy N

Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Otázka:  Naša škola je zapojená do projektu Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v gymnáziu. Ako mám postupovať pri pracovnej zmluve, ako manažér monitoringu budem v projekte pracovať na pracovnú zmluvu. Kto uzatvára so mno...

Prípustný počet vymeškaných hodín a preskúšanie žiaka N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Aký je prípustný počet vymeškaných hodín (ospravedlnených alebo neospravedlnených) na základnej škole, pri ktorom ešte žiakovi nehrozí skúšanie v náhradnom termíne? Je niekde stanovený presný počet vymeškaných hodín, pri ktorom už je nutné...

Prestup z bilingválneho štúdia do kvarty osemročného štúdia N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: Môže žiak 1. ročníka bilingválneho štúdia prestúpiť do kvarty 8- ročného gymnázia?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk