Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Uznanie náhradného voľna za čas strávený u lekára N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Učiteľka išla k lekárovi po 2. hodine. Má o tom potvrdenie lekára. Na pracovisko sa už v ten deň nevrátila, 3. hodinu mala podľa rozvrhu voľnú, 4. a 5. hodina bola suplovaná. Tej istej učiteľke o týždeň neskôr vznikli 2 hodiny nadčas zo su...

Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v trvaní sedem dní v kalendárnom roku na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ak však priepustky využíval vždy iba na pol dňa, možno zamestnancovi uznať aj ďalších sedem priepustiek na po...

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac...

Novela smernice o lyžiarskom a snoubordingovom výcviku N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

1. septembra 2019 nadobudla účinnosť smernica č. 35/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. 

Úväzok zástupcu riaditeľa N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Chcela by som vás poprosiť o upresnenie úväzku zástupcu riaditeľa základnej školy podľa nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Škola má 41 tried a 11 oddelení ŠKD. Má vedúcu ŠKD a 3 zástupcov riaditeľa...

Určenie nadčasových hodín N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Pedagóg 2. stupňa má podľa aktuálneho rozvrhu hodín týždenne 25 hodín, jeho pracovný úväzok je 23 hodín, čiže má dve hodiny nadčas. Na základe dohody so zamestnancami každý pedagóg má právo určiť, ktorá hodina alebo hodiny budú považované...

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho špeciálneho pedagóga N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Od 1. 9. sme prijali školského špeciálneho pedagóga, ktorý je začínajúci. Pracuje u nás na polovičný úväzok , druhý polovičný úväzok má v CPPPaP, kde je zaradený ako odborný zamestnanec a poskytujú mu adaptačné vzdelávanie. Máme mu aj my ...

Určenie platu vychovávateľke ŠKD N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Ako mám zaradiť vychovávateľku v ŠKD 1.- 4. ročník, ktorá v 12/2018 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom, študijný odbor "Učiteľstvo ekonomických predmetov” a bakalárske štúdium "Učiteľstvo praktickej prípr...

Úväzok vychovávateľa a jeho financovanie N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Chcem Vás požiadať o  odborné posúdenie ako počítať úväzok vychovávateľa v školskom klube detí. Vychovávateľka má svoj úväzok 21,5 hodín/týždenne. Je možné jej doplniť úväzok ďalšími 6 hodinami vyučovaním výchovných predmetov? Môže to byť ...

Zamestnanie pedagóga nad 67 rokov N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka:  Môžem zamestnať učiteľa na dohodu o pracovnej činnosti, resp. na dohodu o vykonaní práce, ktorý má viac ako 67 rokov? Potrebujem zabezpečiť kvalifikovanosť výučby a momentálne je toto pre nás jediné (okamžité) riešenie. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk