Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Príplatok poľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka Patrí učiteľke s pracovnou triedou 2 príplatok podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z., ak učí v špeciálnej triede základnej školy bez asistenta a s asistentom? Patrí učiteľke s pracovnou triedou 2 príplatok podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. ...

Zrušenie rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Chcel by som sa spýtať či je dôvod na zrušenie rady školy, ak bola legálne zvolená a zápisnica bola odovzdaná zriaďovateľovi, ale nie je podpísaná primátorom (štatutárom), ale len povereným zamestnancom. Voľby sa konali pred 2 rokmi a nová...

Zaradenie majstra OV do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Do ktorej platovej triedy má byť zaradený majster odbornej výchovy? Výučný list (sústružník kovov) získal 30. 06. 1977. Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti (pre praktické vyučovanie odborných predmetov na stredných a odborných učilišti...

Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím v základnej škole vo vzdelávacej oblasti Špeciálno- pedagogická podpora v predmete Komunikačné zručnosti a Individuálna logopedická intervencia, ak škola ne...

Podanie injekcie v MŠ N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Aký zákon rieši povinnosť učiteľky materskej školy, príp. základnej školy podať dieťaťu v prípade alergickej reakcie lieky injekčne? Dieťatko má vyjadrenie lekára pre deti a dorast, že u neho môže dôjsť k alergickej reakcii po náhodnom po...

Prehľad dôležitých termínov v decembri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci december. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  ...

Smernica o cestovných náhradách N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Pracujem na novej smernici ohľadom cestovných náhrad. V smernici budem mať uvedené, že použitie súkromného motorového vozidla pre účel pracovnej cesty je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa – riaditeľa školy. Cesto...

Výpočet úväzku pre dvoch zástupcov N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: V škole je riaditeľ a dvaja zástupcovia riaditeľa (ako riadiaci pracovníci). Ako sa postupuje pri výpočte úväzku zástupcov (jeden ma riadiacu pôsobnosť pre teoretické vyučovanie a druhý zástupca školy pre technicko-ekonomické činnosti), ak...

Dôvody podania sťažnosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Zákonný zástupca žiaka školy podal písomnú sťažnosť na zamestnanca školy na nerovnocenné hodnotenie známkou v porovnaní s ostatnými spolužiakmi a na nevhodné vyjadrovanie pedagóga voči žiakovi. Sú tieto dôvody podania zákonného zástupcu dô...

Zverejnenie mien pedagógov, ktorí si nesplnili pracovné povinnosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk