Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Kompetencie kontrolóra obce N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné školy N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre základné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre stredné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Úväzok zástupkyne pre 1. stupeň ZŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Chcem sa opýtať na úväzok zástupkyne pre I. stupeň ZŠ. Na I. stupni máme 9 tried + 4 oddelenia ŠKD s počtom žiakov 100. V škole nemáme vedúcu vychovávateľku, za činnosť ŠKD je zodpovedná zástupkyňa pre I. stupeň, aký bude v tomto prípade j...

Úväzok zástupcu riaditeľa v špeciálnej škole N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Sme spojená škola internátna s organizačnými zložkami – špeciálna materská škola internátna, špeciálna základná škola internátna a praktická škola internátna. Aký úväzok by mal mať zástupca riaditeľa pre špeciálnu materskú školu, ak maters...

Prehľad dôležitých termínov v septembri N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci s...

Delenie žiakov na skupiny N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Trieda má 18 žiakov. Z tohto počtu sa jeden žiak vzdeláva individuálne v zahraničí. Treba triedu deliť na skupiny pri vyučovaní cudzieho jazyka, informatiky, ak maximálny povolený počet žiakov v skupine je 17?

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Autor/i: -

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra prísluš...

Majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej - nevyhnutný kvalifikačný predpoklad N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aký je nevyhnutný kvalifikačný predpoklad pedagogického zamestnanca pre kategóriu  majster odbornej výchovy – maliar na odbornom učilišti spojenej školy internátnej?

Vzor - Odovzdávajúci a preberajúci protokol N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu. Vzor je uvedený ako príklad, nie je záväzný.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk