Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Zníženie úväzku učiteľa, riaditeľa a pozícia ekonóma N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chceli by sme zamestnať učiteľa, ktorý ovláda problematiku miezd, personalistiky a účtovníctva. Môžeme takémuto učiteľovi znížiť úväzok napr. na 15 hodín a ostatný čas by sa venoval ekonomike? V minulosti existovala možnosť poveriť správou školské...

Aktívne riešenie šikanovania - právna zodpovednosť organizácie a zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Aktívne riešenie šikany by malo byť nielen samozrejmosťou, ale zákonnou povinnosťou. Štatutár každej vzdelávacej inštitúcie zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok pre žiakov, zamestnancov, bez prejavov akejkoľvek šikany.

Kvalifikácia -PRÍRODOPIS, PRÍRODOVEDA, CHÉMIA, PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ucim na ZŠ, kde som nastupila v roku 2000. Ukoncila som inzinierske studium na SPU v Nitre, odbor fytotechnika, štátnice - vseobecna rastlinna vyroba, specialna rastlinna vyroba, ochrana a tvorba zivotneho prostredia, ochrana ovzdusia. Po absolvov...

Učiteľka v MŠ - zaradenie do platovej triedy N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Učiteľka v MŠ je absolventkou PaSA (odbor učiteľstvo v MŠ). Po skončení SŠ absolvovala bakalárske štúdium na TU v študijnom odbore Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie. Na základe najvyššieho dosiahnutého vzdelania bola zaradená do platovej tri...

História - Umiestnenie budovy školy N

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Škola bola od stredoveku úzko spätá s cirkvou, čo nepriamo dokladá skutočnosť, že do novoveku sa budova školy nachádzala v blízkosti kostola a fary. Takto boli situované školy v 18. a 19. storočí v Báhoni, v Galante, v Plaveckom Petri na Záhorí či...

COVID-19 Metodické odporúčanie č. 2/2020 k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania N

Autor/i: -

Metodické odporúčanie pripravil Štátny pedagogický ústav. Materiál má charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna 2020 v špecifických podmienkach meniacich sa od školy ku škole. Treba rešpekto...

Príčiny zotrvania v tradičnom prístupe k vzdelávaniu N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová, prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Zotrvávanie na klasických prístupoch nesúvisí len s nezáujmom, nevedomosťami, neochotou meniť zaužívané. Na základe štúdia literatúry, skúmania edukácie, ale aj na základe rozhovorov s učiteľmi sme toho názoru, že príčiny spočívajú aj v ich obavác...

Školský klub detí a otázky s ním súvisiace N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Máme dve oddelenia v školskom klube detí (ďalej len „ŠKD“) a dve vychovávateľky. Počet zapísaných detí je v tomto školskom roku 45. Náklady na dve vychovávateľky enormne narástli. Od septembra 2020 poslanci schválili financie len na jedno oddeleni...

Postup pri prvom odchode do dôchodku N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Aký je postup pri prvom odchode do dôchodku. Ide o zamestnanca, ktorý v júli 2020 dovŕši vek 65 rokov. Musí tento zamestnanec odísť do starobného dôchodku, napriek tomu, že sa vyjadril, že odísť do dôchodku nechce? Je zamestnávateľ povinný oznámiť...

COVID-19 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zriaďovateľ prijal zmenu VZN, kde sa uvádza: „..ak došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na či...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk