Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 3/2022

3/2022

Intelektuálna odvaha, intelektuálna zbabelosť a unáhlenosť

doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Každý deň sa stretávame s rôznymi emóciami, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia. To, či im dokážeme podľahnúť, alebo ich korigujeme, určuje sila našej intelektuálnej odvahy. Intelektuálna odvaha je c...

Motivácia - významná súčasť práce asistenta učiteľa

Ing. Júlia Leštinská

Motivácia je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Uľahčuje pedagógom prácu so žiakmi, ale najmä pomáha žiakom osvojovať si nové vedomosti. Hlavnými prostriedkami motivácie k učebnej...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO : 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CS c.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SO Š polygrafická, Bratislava, polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 59,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 20. 5. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022. EV 5869/19.
ISSN 1338-2845

Editoriál

Priatelia, ktorí nás upozornia na chyby

„Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“  René Descartes

Robiť chyby je prirodzené. Skúšať nové stratégie, techniky, aplikovať nové skúsenosti v praxi a čeliť výzve omylov, je skúškou našej odvahy robiť viac, ako nám prinášajú istoty krokov v zabehnutých koľajach. Skôr, ako sa pred postrehmi priateľov pustíme do vlastnej obrany, skúsme si dopriať čas pohrať sa s myšlienkou, či vyslovená veta, názor, postreh nás predsa len neposunie o kúsok ďalej. O kúsok ďalej nás v časopise posúvajú aj naši skvelí autori.

Edukanta s kritickým myslením spoznáme tak, že prejavuje intelektuálnu odvahu“, píše Martina Kosturková v článku „Intelektuálna odvaha, intelektuálna zbabelosť a unáhlenosť.“ Autorka upozorňuje, že „kritický a morálny mysliteľ musí mať vedomosť a ochotu skúmať presvedčenia, spochybňovať názory prostredníctvom disciplinovaného myslenia, a musí si byť istý, že toto prostredie zabezpečené má aj zo strany učiteľa, aby sa nestalo, že za odvahu dostane trest.“

Michal Pankevič v druhej časti príspevku o didaktickej hre ako súčasti primárnej matematickej edukácie ponúka niekoľko námetov na didaktické hry a aktivity, ktorými môže učiteľ vhodne a efektívne obohatiť edukačný potenciál sprostredkovania primárneho matematického obsahu.

„Pozitívna edukácia a súčasná škola“ je názov článku Jany Hanuliakovej. Príspevok spracováva vybrané odporúčania, ako aplikovať prvky hnutia pozitívnej psychológie do edukačného procesu v škole s cieľom prípravy žiakov na život. Autorka v článku píše, že: „Pozitívna psychológia pristupuje vedecky k skúmaniu ľudského myslenia, prežívania emócií a správania, zdôrazňuje silné stránky, miesto zamerania na tie slabé a budovanie toho dobrého v živote, miesto naprávanie toho zlého.“

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk