Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Motivácia - významná súčasť práce asistenta učiteľa

Dátum: Autor/i: Ing. Júlia Leštinská Rubrika: Teória vyučovania

Motivácia je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Uľahčuje pedagógom prácu so žiakmi, ale najmä pomáha žiakom osvojovať si nové vedomosti. Hlavnými prostriedkami motivácie k učebnej činnosti žiakov sú úlohy a pedagóg, ktorý žiakov neustále motivuje k samostatnej, aktívnej a tvorivej činnosti. Poskytnúť pomoc učiteľovi motivovať žiakov môže aj asistent učiteľa. Zastávame stanovisko, že motivovanie žiakov do učebnej činnosti patrí medzi kľúčové predpoklady na výkon tejto profesie asistenta učiteľa. 

Strata motivácie žiakov do učenia často prináša školský neúspech. Pomôcť ho prekonať môže aj asistent učiteľa. Je to významná súčasť jeho práce. Asistent učiteľa musí hľadať spôsoby, ako preniknúť do psychiky žiakov tak, aby spoznal ich skutočné príčiny neprospievania, pohnútky správania a postojov. Preto je veľmi prínosné, ak je asistent empatický.

Dobrý asistent učiteľa musí poznať veľa spôsobov motivácie. Vhodná motivácia môže vyvolávať a udržiavať záujem žiakov o učenie, predmet, či o určitú učebnú činnosť.

Používanie nevhodných motivačných činiteľov môže u žiakov inhibovať rozvíjanie vzťahu k učeniu, dokonca priamo vyvolávať nezáujem, odpor o vzdelávanie. Asistent učiteľa si musí uvedomiť, že rozvoj motivácie sa vždy viaže s konkrétnou učebnou činnosťou. Pre neho je dôležité vedieť diagnostikovať, kedy žiak, resp. žiaci strácajú motiváciu k vzdelávaniu, a vtedy zvýšiť ich motivačné úsilie. Skúsenosti aj výskumy ukazujú, že motivácia k učeniu zohráva kľúčovú úlohu k dosiahnutiu školského úspechu.

Motivovanie žiakov do učebnej činnosti asistentom učiteľa

E. Petlák (2019) pripomína, že motiváciu potrebujú najmä tí žiaci, ktorí v edukačnej činnosti nedosahujú žiadúce výsledky. Vo vzťahu asistenta učiteľa a žiaka je dôležité vedieť žiakovi porozumieť, teda vedieť ho pochopiť, vcítiť sa do jeho myslenia. Ak je človek prirodzene citlivý a vnímavý, nemal by mať problém zistiť, prečo sa žiak správa tak, ako sa správa, prečo reaguje tak, ako reaguje, prečo má problém v učení. Mal by vedieť zistiť príčinu problému v dosahovaní dobrých učebných výsledkov.

Najprirodzenejším a zároveň najzákladnejším spôsobom motivovania žiakov do učebnej činnosti je pochvala. Pochvala je relatívne jednoduchá metóda slovnej odmeny. Na jej vyjadrenie používame slová: „dobre“, „krásne“, „veľmi pekne“, „dobre si to zvládol“, „skvelá práca“ a podobne. Je dôležité uznať výsledky práce žiakov v triede a sprostredkovať pozitívne správy rodičom. Ak sú pochvaly používané primerane podanému výkonu, bývajú účinnou motivačnou pomôckou. Pochvala je slovnou odmenou za to, čo žiak dosiahol, je to hodnotenie a povzbudenie k lepším učebným výkonom. Pochvala však nesmie byť príliš frekventovaná, pretože môže viesť u žiakov k presýteniu a jej časté používanie môže znižovať jej motivačný účinok. Dbať treba tiež na to, aby sa na žiakov nekládli privysoké nároky a stanovili sa dosiahnuteľné ciele. Taktiež je dôležité podporovať žiakov v tom, aby sa nebáli experimentovať, aby skúšali nové možnosti.

Ďalším spôsobom motivovania do učebnej činnosti je zadanie skupinovej úlohy – motivačná kooperácia v kolektíve. Počas kooperatívneho vyučovania si žiaci rozvíjajú schopnosti ako pracovať v tíme, komunikáciu, kritické a samostatné myslenie, riešenie problémov, rozhodovanie a rozvíjajú seba aj iných. Kooperatívne vyučovanie je efektívnejšie v porovnaní s ostatnými spôsobmi vyučovania najmä v oblasti vytvárania pozitívnych vzťahov medzi žiakmi, zvýšenia sebadôvery a motivácie k učeniu. Vzájomná práca a diskusia žiakov vnútorne motivuje.

Žiakov možno k učeniu motivovať zapájaním do rozmanitých domácich projektov a školských súťaží. Môže to byť príležitosť na experimentovanie, inovovanie, v ktorom sa žiaci naučia spolupráci, empatii, zodpovednosti, uvedomia si dôsledkov svojho konania. K tomu, aby v súťažiach mohol vyniknúť každý, treba zadávať úlohy tak, aby s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk