Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktická hra ako súčasť primárnej matematickej edukácie (2.)

Dátum: Autor/i: PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., BBA Rubrika: Metodika, obsah vzdelávania Zo seriálu: Didaktická hra ako súčasť primárnej matematickej edukácie

Dôležitosť primárnej matematickej edukácie úmerne stúpa najmä príťažlivosťou foriem, ktorými sa realizuje. Práve didaktická hra ako komplementárna súčasť tohto procesu je výrazne aktivizujúcim elementom, rozširujúcim tak kognitívne, ako i nonkognitívne kompetencie žiakov, pričom ich zároveň výchovne obohacuje. Znamená to predovšetkým rozvíjať divergentné myslenie žiakov, ktorí pristúpia k učeniu tvorivo, kooperatívnym učením rozšíria okruh príležitostí, ako sa niečo naučiť od druhých, ako niečo naučiť druhých, ako sa naučiť spolupracovať a riešiť problémy. Dáva priestor pre sebapoznanie a sebahodnotenie, učí vhodne, primerane a pohotovo reagovať. Príspevok ponúka niekoľko námetov na didaktické hry a aktivity, ktorými môže učiteľ vhodne a efektívne obohatiť edukačný potenciál sprostredkovania primárneho matematického obsahu.

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla.)

Chirurgické metódy

Ročník: tretí
Tematický celok: Opakovanie učiva tretieho ročníka
Učivo: Opakovanie učiva tretieho ročníka
Základná charakteristika: S realitou prepojená problémová úloha zameraná na upevnenie a aplikáciu osvojených algoritmov v konkrétnej situácii.
Cieľ: Hrovou činnosťou precvičiť základné matematické operácie v ročníku zodpovedajúcich číselných oboroch.
Typ inteligencie: logicko-matematický
Celoživotné pravidlá: aktívne počúvanie, pravdivosť, dôveryhodnosť, najlepší osobný výkon
Životné zručnosti: priateľstvo, trpezlivosť, sebadôvera, snaha, riešenie problémov, komunikácia, iniciatíva
Kľúčové učivo: Ľudia sa radi skrášľujú a často i dosť bolestivým spôsobom. Podstupujú rôzne operácie. Tá si dá zväčšiť pery, iný zasa zmenšiť nos. Aká úžasná matematika! Nájdete ju? Ak áno, zistíte, že to vôbec nebolí.
Kľúčové pojmy: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie
Integrované predmety: Vlastiveda, Prírodoveda, Slovenský jazyk, Telesná výchova
Pomôcky: lekárske rúška, kartičky s číslami, biely plášť, kancelárske papiere, maska príp. škraboška

Aktivita 1: Učiteľ môže začať aktivitu úvahou: Každému človeku dobre padne, keď ho niekto pochváli, keď ocenia jeho prácu, správanie. Často sa však stáva, že si človek sám hovorí veľa negatívnych vecí. Keď si často pripomíname vlastné neúspechy, necítime sa dobre a darí sa nám oveľa menej. Každý by si mal vážiť sám seba a vedieť sa pochváliť. Úlohou žiakov je na pripravené papiere nakresliť slnko. Na čo najviac lúčov napísať pozitívne tvrdenia o sebe samom, napr. darí sa mi v matematike, som dobrý vo futbale a pod. Po skončení činnosti nasleduje prezentácia.

Reflexia:Ako poznáte sami seba? Ktorá vlastnosť vás vystihuje najviac? Aký mala pre vás význam táto aktivita?

Aktivita 2: Učiteľ, v rámci kontinuity aktivít, môže pokračovať rozhovorom: „Čo je pre vás najväčšou odmenou? Čo myslíte, čo je najväčšou odmenou pre lekára, samozrejme okrem peňazí?

Ďalej už žiakov uvedieme do konkrétnej hrovej situácie: Trieda predstavuje nemocnicu, učiteľ je primár. Zvolíme štyroch lekárov – chirurgov, ostatní žiaci sú čísla – dokonca choré čísla – a teda pacienti. Úlohou všetkých je, aby sa uzdravili. Každý chirurg je špecialistom na jeden druh operácie. Trom chirurgom pridelíme ich operáciu pred všetkými žiakmi, napr. chirurgovi „zväčšenia“ určíme, že bude svojich pacientov zväčšovať napr. o dva, chirurgovi „zmenšenia“ určíme, že bude svojich pacientov zmenšovať napr. o desať, chirurgovi „násobenia“, že bude svojich pacientov zväčšovať napr. trojnásobne. Jeden chirurg ostane utajený, teda žiaci nevedia, akú operáciu prevádza (učiteľ mu môže prideliť napr. deliť desiatimi).

Žiakom (pacientom) rozdáme ich „zdravotné karty“. Na nich majú uvedený svoj chorobopis – číslo v súčasnom stave ochorenia. Na konci karty majú napísaný svoj želaný stav – keď sú zdraví. Každý žiak má teda dve rozličné čísla (pozri obr. 1).

Obr. 1: Chorobopis

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk