Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Rovesnícke vyučovanie žiakov na sekundárnom stupni vzdelávania

Dátum: Autor/i: Mgr. Beáta Pošteková Rubrika: Prípadová štúdia

Školský priestor je miestom nadobúdania nových poznatkov, vytvárania nových vzťahov. Učiteľ žiakov aktivizuje, podnecuje, usmerňuje. V príspevku opisujeme rovesnícke vyučovanie žiakov. Venujeme sa jeho výhodám, pomenujeme princípy rovesníckeho vyučovania. Rozoberieme výklad učiteľa, včelára, prácu v skupinách, rovesnícku prezentáciu prác, zrekapitulujeme časti rovesníckeho učenia sa na konkrétnej ukážke z praxe. Rovesnícke vyučovanie podporuje kritické myslenie, komunikáciu, sebareflexiu.

K metódam kooperatívneho vyučovania patrí i rovesnícke vyučovanie, ide o vzájomné učenia sa (Pávová, Váňová, 2020). Rovesnícke vyučovanie zahŕňa spoluprácu medzi žiakmi pri riešení rozličných problémov. Základom je, aby úloha bola dokončená alebo vytvorená vzájomne medzi vrstovníkmi. Každý žiak preberá zodpovednosť v skupine nielen za to, že sa učí, ale aj za to, že pomáha ostatným spolužiakom pri učení. Je potrebné, aby žiaci pochopili, že len spoločnou prácou všetkých členov skupiny môžu úspešne dokončiť zadaný problém (Johnston, 2009).

Rovesnícke vyučovanie ponúka širokú škálu činností. Starší žiaci doučujú mladších tak, že si žiaci medzi sebou vytvárajú partnerstvá. Pomáhajú sinielen v školskom prostredí, ale aj v tom osobnom. Rovesnícke hodiny v sebe obsahujú napríklad diskusné semináre, súkromné študijné skupiny, poradenstvo, klasické vyučovacie hodiny prostredníctvom schém vzájomného hodnotenia, spoločných projektov alebo laboratórnych prác, projektov v rôznych veľkých skupinách (Boud, 2001).

Rovesnícke vyučovanie môže zahŕňať starších, zručnejších alebo skúsenejších žiakov, ktorí doučujú mladších alebo tých menej skúsených. Žiaci môžu pochádzať z rovnakej alebo odlišnej inštitúcie. Ak by sa do rovesníckeho vyučovania zapojili dve rôzne inštitúcie, môžeme hovoriť o tzv. medzi úrovňovom a medzi inštitucionálnom vyučovaní. Vyučovanie môže prebiehať aj medzi spolužiakmi z iných tried s podobnými skúsenosťami a úrovňami výsledkov.

Organizácia rovesníckeho vyučovania zahŕňa tri kľúčové premenné, a to:

  1. postavenie účastníkov v skupine,
  2. miesto činnosti hodiny,
  3. rozdelenie úloh medzi žiakmi (Falchikov, 2001).

Výhody rovesníckeho vyučovania

Rovesnícke vyučovanie priaznivo ovplyvňuje postupný rozvoj myslenia žiakov. Pri náročnejších, resp. menej obľúbených témach dokáže učiteľ pomocou rovesníckeho vyučovania pomôcť žiakom efektívnejšie pochopiť prebrané učivo. Pri rovesníckom vyučovaní do popredia dostávame vzájomnú kooperáciu v skupine. Rovesnícke vyučovanie podporuje zručnosti v práci s ostatnými, žiak sa v skupine delí o vlastné silné a slabé kompetencie, tie slabšie dopĺňa prostredníctvom silných stránok spolužiakov. K výhodám rovesníckeho vyučovania patrí i odstránenie nedostatkov.

Príklad: Žiaci, ktorým ide problematika lepšie, sa učia tým, že pomáhajú slabším, vysvetľujú, ukazujú a zdôvodňujú. Výsledkom obojstranného interferovania je zlepšenie sa celej triedy; všetci žiaci majú možnosť prispieť k vyriešeniu problému rôznymi metódami; žiaci majú priestor, aby sa vyjadrili v menších skupinkách a mohli tak odstraňovať neistotu vo väčšej spoločnosti a mnoho ďalších (Gajdošová, 2013).

Boud, Cohen a Sampson (1999) uvádzajú, že k základným zručnostiam spojeným s rovesníckym učením patrí: „rozvoj výsledkov vzdelávania súvisiace so spoluprácou, tímovou prácou a členstvom v učiacej sa komunite; kritické skúmanie a reflexia; komunikačné schopnosti; a učiť sa učiť.“

5 princípov rovesníckeho vyučovania

Poukazujeme na päť používaných princípov pre vzájomné učenie sa:

  1. Vzájomné ovplyvňovanie sa -nadosiahnutie cieľov skupiny priaznivo vplýva pozitívna vzájomná závislosť každého žiaka v triede.
  2. Komunikácia z tváre do tváre - žiaci môžu komunikovať a vysvetliť si, ako získať odpovede, vyriešiť otázky prostredníctvom interaktívneho procesu.
  3. Individuálna spoluzodpovednosť - výkon žiaka interferuje výkon triedy alebo skupiny, v ktorej pracuje.
  4. Podpora individuálnej zodpovednosti – možno ňou znížiť vplyv sociálneho oddávania sa nečinnosti a problému využívania spolužiaka, t. j. prospechu bez vynaložen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk