Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Kariérové sprevádzanie a poradenstvo

Vybrané faktory kariérového vývinu žiakov

Téma kariérového vývinu človeka je jednou z tých, ktoré si vzhľadom na svoju závažnosť zasluhujú podrobné preskúmanie a dôslednú implementáciu poznatkov skúmania nielen v školskej praxi. Kariérové rozhodnutie, ktoré by malo byť výsledkom kariérové...

Matematika a kariérové sprevádzanie

Diskusia patrí medzi dialogické metódy, ktoré aktivizujú žiaka a rozvíjajú jeho myslenie. Správne vedenou diskusiou aktivizujeme kognitívne procesy, žiak je v centre riešenia problémovej úlohy, hľadá súvislosti, vzťahy a nachádza nové fakty. Princ...

Charakteristika práce kariérového poradcu v podmienkach strednej školy

Kariérové sprevádzanie v súčasnej strednej odbornej škole predstavuje súhrn aktivít, ktoré vedú k rozvoju kompetencií žiaka. Základným cieľom kariérového poradenstva na strednej škole je pomôcť žiakom pri ich rozhodovaní o budúcej kariére. Kariéro...

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce - práca s novou metodikou

Metodika spolupráce ako metodická pomôcka určená pre všetkých aktérov vzdelávania a prípravy, v rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“vychádza z reálnych skúseností s dlhoročným uplatnením duálneho vzdelávania vo Švajčiarsku...

Plán osobného rozvoja - Kariérové sprevádzanie v strednej škole

Vytvorenie plánu osobnostného rozvoja znamená prínos pre študenta. Môžeme ho stručne zhrnúť ako definovanie súčasného stavu (východzia pozícia klienta) a nastavenie cieľa, hľadanie a nachádzanie spôsobov ako dosiahnúť cieľ, pravidelná, systematick...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk