Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Odborné vzdelávanie

Profesijná príprava žiakov stredných odborných škôl zameraných na elektrotechniku

Autori v príspevku prezentujú niektoré výsledky prieskumu, ktorého cieľom bolo zmapovať aktuálny stav a perspektívy elektrotechnického vzdelávania vo vybraných elektrotechnických študijných odboroch (ISCED 3), a tým prispieť k riešeniu problematik...

Podpora podnikavosti v odbornom stredoškolskom vzdelávaní

Špecifický vzdelávací priestor cvičných firiem sa javí ako ideálny pre objavovanie nových podnikateľských príležitostí, nápadov a spracovanie podnikateľských projektov. Je to výzva aj pre didaktiku cvičnej firmy, ktorá rozširuje oblasť svojho skúm...

Príprava učiteľa odborného predmetu na vyučovanie

Na úspešný priebeh vyučovacieho procesu okrem mnohých iných činiteľov má vplyv aj príprava učiteľa odborného predmetu. Pod pojmom príprava učiteľa na vyučovací proces rozumieme premyslený postup realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu na vyučova...

Tvorivosť v práci učiteľa odborného predmetu

Tvorivosť je najvyššou kognitívnou funkciou a v hierarchickom usporiadaní v sebe zahŕňa všetky nižšie funkcie, ako napríklad dobrú percepciu, pamäť, konvergentné myslenie, analýzu, syntézu, induktívne myslenie, abstrahovanie a podobne. Význam tvor...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk