Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 7-8/2021

7-8/2021

Regionálne úrady v školstve

JUDr. Tomáš Buzinger

V príspevku sa venujeme regionálnym úradom v školstve. Opierame sa o parlamentom prijatý zákon č. 271/2021 Z. z. zo dňa 17. júna 2021, ktorý upravuje koncepčnú zmenu v systéme miestnej štátnej sprá...

Návyky mysle budúcnosti - integrita zručností, hodnôt, postojov a vedomostí

doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Rýchlo meniace sa podmienky spoločnosti určujú aj trendy vo vzdelávaní. Budúca generácia detí potrebuje iné návyky mysle než tie, ktoré im zabezpečí súčasná škola. Vedomostný základ je dôležitý na ...

Obsah vydania

Divergencia

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08

Ročné predplatné 80 EU R vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 12. 8. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

DIVERGENCIA

Nejde o to, ničoho sa nebáť. To nie je možné. Ide o to, naučiť sa svoj strach ovládať a nenechať ho za seba rozhodovať.“ Veronica Roth (Divergencia)

V americkom sci-fi filme z roku 2014 s názvom Divergencia, ktorý bol nakrútený podľa románu Veroniky Rothovej, zakladatelia sveta vytvorili systém, ktorý mal zaručiť mier. Ľudia v ňom boli rozdelení do piatich frakcií (päť rôznych spôsobov života). Mladý človek po dovŕšení 16. roku prešiel testom, ktorý mu frakciu určil. Jedno rozhodnutie mu zmenilo život. Hlavná predstaviteľka Tris zistila, že je divergentná, nezapadá do žiadnej frakcie, dokáže ovládať strach a vysporiadať sa s ním, a preto bola pre systém nebezpečná. Divergencia však prináša jedinečnosť, a to aj v reálnom svete. Ponúka pestrú škálu príbehov, spomienok a názorov aj v školskom prostredí. Naša rozdielnosť môže byť v tíme výhodou za predpokladu, že sa vzájomne poznáme a v rozdielnosti rešpektujeme. Divergenciu ponúkame aj v príspevkoch letného čísla Manažmentu školy v praxi.

Tomáš Buzinger sa v článku Regionálne úrady v školstve venuje najdôležitejším zmenám v zákone č. 271/2021 Z. z., ktorým sa zavádza model miestnej štátnej správy v školstve v pôsobnosti MŠVVaŠ SR.

Matej Drotár v príspevku Zásady interného riadenia a vedenia tímu v školách a školských zariadeniach prináša informácie o kompetenciách pedagogickej rady z pohľadu školskej legislatívy.

Cieľom príspevku Kataríny Kohútovej je zistiť, aký vplyv má pracovná spokojnosť na syndróm vyhorenia u akademických pracovníkov. Napriek tomu, že príspevok čerpá z prostredia vysokoškolských učiteľov, podnetný môže byť aj pre pedagógov regionálneho školstva.

V pokračovaní príspevku Organizácia vlastnej práce a času (2.) sa Elena Skalská venuje návrhom riešení z praxe vedúcich zamestnancov.

Poznať súvislosti ovplyvňujúce naše rozhodovanie môže byť predmetom nášho sebapoznania, sebaocenenia, sebariadenia lídrov, manažérov škôl a školských zariadení. Stratégie zvládania záťaže manažmentom školy opisuje autorka Dušana Bieleszová. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk