Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Úrad vlády SR - Dotácie na podporu rómskej komunity (30. 5.)

Kategória: Výzvy

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024. Uzávierka: 30. 5. 2024 (https://www.romovia.vlada.gov.sk/).

Podporované oblasti:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, SamosprávaOprávnení žiadatelia:

 • a) obec, (mesto)
 • b) vyšší územný celok,
 • c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec (mesto); takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa
 • d) občianske združenie,
 • e) nadácia,
 • f) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
 • g) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • h) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • i) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • j) právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,
 • k) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
 • l) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • m) verejná výskumná inštitúcia,
 • n) registrovaný sociálny podnik

Minimálna výška dotácie je 5 000 €.

Maximálna výška dotácie je 20 000 €.

Kontaktná osoba pre bežnú komunikáciu v procese predkladania žiadosti a vybavovania žiadosti: Mgr. Lucia Kováčová, manažér pre dotačnú schému

E-mail: dotacia.usvrk@vlada.gov.sk , telefón +421 2 209 25 428

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.romovia.vlada.gov.sk/dotacna-schema/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-rok-2024/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev