Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Aktuality

Historická škola prof. Jozefa Mistríka v Španej doline

Kategória: Aktuality

Historická škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove postavenej v roku 1650 priamo na námestí v Španej Doline. Špania Dolina má zaujímavú históriu vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. 

Zamestnávateľom sa mení lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia

Kategória: Aktuality Autor/i: socpiost.sk

V súvislosti so zmenami zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. „podnikateľským kilečkom“, sa v zákone o sociálnom poistení upravila povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi.

Štipendiá v školskom roku 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Edukačné audiovizuálne diela spracované v digitálnej podobe

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Výstupom národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove sú IDP – Interaktívne domy poznania. IDP je originálna, praktická, multifunkčná pomôcka na rozvíjanie funkčnej gramotnosti detí a žiakov v štyroch výchovných oblastiach: mediálnej, dopravnej, etickej a zdravotnej.

Rozhodnutie ministra školstva o predĺžení platnosti koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Na základe žiadosti Štátneho pedagogického ústavu vydalo MŠVVaŠ SR Dodatok ku Koncepcii vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským schválenej MŠVVaŠ SR dňa 3. decembra 2018 pod č. 2018/9294:1-12AA na roky 2018 – 2020.

Informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na web stránke MŠVVaŠ SR bola zverejnená databáza poskytnutých finančných prostriedkov formou príspevku na učebnice, v ktorej boli upravené príspevky na učebnice pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (bez mentálneho postihnutia) a pre žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií.

Výška príspevku na osobné náklady na asistenta učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstvaprideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Predloženie dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka.

Zamestnávateľom sa mení lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti so zmenami zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. „podnikateľským kilečkom“, sa v zákone o sociálnom poistení upravila povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi.

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/21.

Polícia varuje pred nástrahami sociálnej siete TikTok

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

S viac ako 800 miliónmi užívateľov je čínska mobilná aplikácia TikTok šiestou najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete. V počte stiahnutí je najsťahovanejšou aplikáciou, dostupnou vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenskej republiky.

Dovolenka zodpovedne

Kategória: Aktuality Autor/i: korona.gov.sk

Svedomitým výberom dovolenkovej destinácie robíme správnu vec. Ak je naozaj nevyhnutné cestovať na dovolenku mimo Slovenska, pred odchodom sa dobre informujte o vývoji situácie v súvislosti s COVID-19 v danej krajine. Zvážte všetky lokálne obmedzenia a pravidlá cestovania.

Metodicko-pedagogické centrum je atestačnou organizáciou

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je atestačná organizácia na základe potvrdenia o oprávnení č. 1/2019 - AT vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 21. 11. 2019.

Elektronická služba k príspevku na udržanie zamestnanosti v materských školách

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

MPSVaR SR informuje, že o príspevok na úhradu časti mzdy zamestnancov môžu cez slovensko.sk elektronicky žiadať už aj zamestnávatelia, ktorými sú materské školy s právnou subjektivitou alebo zriaďovatelia materských škôl bez právnej subjektivity, ak udržia pracovné miesta, sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike a podiel ich financovania z verejných zdrojov je 51 % a viac.

Letná škola 2020 – zoznam podporených škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 11. júna 2020 Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy.

Usmernenia v detských táboroch

Kategória: Aktuality Autor/i: korona.gov.sk

Podľa usmernenia Hlavného hygienika SR sa môžu konať zotavovacie podujatia (tábory pre deti a mládež). 

Môj hrdina si ty – knižka pre deti vytvorená deťmi

Kategória: Aktuality Autor/i: detstvobeznasilia.sk

Projekt, ktorého súčasťou je knižka Môj hrdina, bol vypracovaný pracovnou skupinou Stáleho výboru medzi Agentúrou pre duševné zdravie a psycho-sociálnou podporou v núdzových situáciách. Je podporovaný odborníkmi z celého sveta v spolupráci s rodičmi, opatrovateľmi, učiteľmi a deťmi v 104 krajinách.

DIDAKTIKA - odborný dvojmesačník pre vedúcich MZ, PK

Kategória: Aktuality

Odborný dvojmesačník je určený vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom škôl a školských zariadení a najmä vedúcim metodických orgánov škôl a školských zariadení. Informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. 

Najvyšší kontrolný úrad dostal za prvých šesť mesiacov 240 podnetov

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Preverenie hospodárenia verejno-právnej RTVS, pracovno-právnych vzťahov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, či konanie samospráv počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadali od Najvyššieho kontrolného úradu SR vo svojich podnetoch obyvatelia Slovenska v tomto roku.

Škôlka má pozítívny vplyv na rozvoj detí - sústreďme sa na opatrenia včas

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity je partnerom projektu Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí (PPV). Tento projekt bol realizovaný rómskou vzdelávacou mimovládnou organizáciou eduRoma a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk