Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Aktuality

Ak zamestnávateľ nepošle mesačný výkaz, Sociálna poisťovňa ho eviduje ako neplatiča

Kategória: Aktuality

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne. Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poistnom.

Dohodovacie konanie - november 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dohodovacie konanie upravuje § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Dovolenka za rok 2019 a za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Zákon č. 380/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok. 

Kvalita pochúťok do mikulášskeho balíčka

Kategória: Aktuality

V mikulášskom balíčku by malo byť viac ovocia a tzv. zdravých sladkostí, menej tradičných mliečnych čokolád a cukríkov. Sladkosti netreba zakazovať, vyhnúť sa treba čokoládovým napodobeninám, v ktorých je namiesto kakaového masla lacný palmový tuk.

Inovačné vzdelávacie programy - Národný projekt IT Akadémia

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Školské výpočtové strediská realizujú bezplatné vzdelávanie určené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školstva. Vzdelávacie programy sú zamerané na rozšírenie znalostí obsluhy počítača a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií.

Výsledky slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii PISA 2018

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR a NÚCEM zverejnili výsledky medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Sledovala sa úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola čitateľská gramotnosť.

Ekonomická olympiáda

Kategória: Aktuality

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEVa Českej národnej banky.

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva a zverejňuje Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“).

Od 1. decembra môžu učitelia poskytnúť údaje na preukázanie bezúhonnosti elektronicky

Kategória: Aktuality

V súlade s § 90a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019. Od 1. decembra 2019 tak môžu urobiť aj elektronicky.

Ministerstvo školstva neodporúča účasť žiakov na premietaní filmu „Kto je ďalší?“

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súvislosti s premietaním filmu Kto je ďalší? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odoslalo riaditeľom základných a stredných škôl usmernenie.

Stáž pre učiteľov ruského jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR a MPC vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2020/2021.

Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória: Aktuality

Zákon č. 395/2019 Z. z.  o občianských preukazoch vyšiel v Zbierke zákonov a nadobudne účinnosť 1. decembra 2019. Zákon sa týka vydania občianskeho preukazu bez podoby tváre pre občanov mladších ako 15 rokov (aj pre občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti).

Výchova detí znižuje dôchodkový vek prednostne ženám

Kategória: Aktuality

Od začiatku januára budúceho roka bude dôchodkový vek známy pre všetkých poistencov Sociálnej poisťovne. Zmena doteraz platnej právnej úpravy veku odchodu do dôchodku súvisí s prijatím ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope.

Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. I. a II. zväzok

Kategória: Aktuality

Autori: Marek ŠvecJozef Toman a kol.

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k predmetným právnym predpisom.

Manažment školy v praxi č. 11

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Komunikácia a spolupráca – dve kľúčové slová, ktoré pomáhajú ľuďom nachádzať cestu k sebe, otvárajú dvere aj ku komplikovaným vzťahom. Vedieť sprostredkovať informácie kolegom tak, aby rezonovali v hlavách a stali sa zdrojom motivácie a inšpirácie, si žiada okrem pedagogickej múdrosti aj spoľahlivé informácie a odporúčania.

Zverejnenie mien pedagógov, ktorí si nesplnili pracovné povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie školy

Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Dům zahraniční spolupráce vyhlasujú Výzvu pre zapojenie samospráv do EGL 2020.

MATURITA 2020 - nahlasovanie zmien v databáze prihlásených žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zmenu/aktualizáciu údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2020 bude možné vykonať prostredníctvom IS EČ a PFIČ MS. Modul aktualizácie údajov je prístupný od 18. 11. 2019.

Novela školského zákona - systém podpory žiakov zo SZP

Kategória: Aktuality

Zákon č. 381/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov.  Upravuje a dopĺňa systém podpory výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len "SZP").

Zárobok v roku, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek sa nehodnotí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Zárobok v roku, v ktorom poistenec dovŕšil dôchodkový vek sa nehodnotí pre výpočet dôchodku, a to ani v takom prípade, že poistenec zotrvá v zamestnaní až do konca roka a o dôchodok požiada až od 1. januára nasledujúceho roka.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk