Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Aktuality

Klasické a inovatívne v edukácii

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.,

Didaktika ako veda sa neustále rozvíja a využívajúc poznatky iných vied, sa neustále modernizuje a pripomína edukácii skutočne novšie a novšie možnosti. Neraz nejde o niečo celkom nové, skôr by sa dalo povedať inovované. Mnohé z toho čo dnes považujeme za nové, moderné, inovatívne a pod., pedagogika poznala už pred viacerými rokmi. Možno spomenúť, napr. problémové vyučovanie, skupinové vyučovanie, diferencované vyučovanie, projektové vyučovanie a rad ďalších koncepcií vyučovania, ktoré zvykneme označovať ako inovatívne.

Myšlienky našich autorov - Saša Dobrovolná

Kategória: Aktuality Autor/i: Saša Dobrovolná

"Kvalitní mentor pomáhá udržovat a posilovat naši motivaci, plánovat a vyhodnocovat postupné kroky, zdroje, příležitosti, evaluovat proces učení, radovat se z úspěchů a čelit neúspěchům. Mentor zaměřuje naši pozornost na naše silné stránky, na to, co nám jde, co nás baví, co nás posiluje a pomáhá nám vyrovnat se s tím, co nám nejde."

Metodické odporúčanie č. 2/2020 k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania od 1. 6. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Metodické odporúčanie pripravil Štátny pedagogický ústav. Materiál má  charakter návodu a inšpirácií pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako pracovať počas júna 2020 v špecifických podmienkach meniacich sa od školy ku škole.

Povinnosť nosiť rúško a výnimky

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 5m odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

Jsme z toho venku? Sborník technik pro třídnické hodiny v době po karanténě

Kategória: Aktuality Autor/i: magdalena-ops.eu

"Pro běžný preventivní program, který pracuje s třídním kolektivem, nebudou nyní příznivé podmínky, už jen proto, že žáci nebudou moci být s celou svojí třídou. ...Myslíme si však, že věnovat určitý čas po návratu žáků do škol šetrnému ohlédnutí a zjemnění přechodu z domácího vyučování zpět do skupiny vrstevníků, může paradoxně ušetřit čas i psychické vypětí všem zúčastněným."

Rozhodnutie o prijímacích skúškach na osemročné gymnázií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách.

Rozhodnutie o termínoch a organizácii štátnej jazykovej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu štátnej jazykovej skúšky v jazykových školách, ktoré majú oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky.

Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V procese zmeny je dôležité uvedomiť si, že dieťa preberá vzorce správania sa v krízových situáciách práve od dôležitých dospelých. Čas, ktorý deťom venujeme, vytvára spomienky. Je dôležité venovaťim sústredenú pozornosť v akejkoľvek situácii. Aké bariéry a nimi sprevádzajúce pocity možno očakávať aj po návrate žiakov do škôl? 

Ako deťom uľahčiť nástup do škôl?

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil informačný materiál pre školských psychológov. 

Distribúcia pohotovostných zásob zo SŠHR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva priorizuje zabezpečenie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre materské a základné školy vrátane špeciálnych škôl.

Rozhodnutie ministra k otvoreniu škôl

Kategória: Aktuality

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020.

Inšpirácia z ČR - Až se sejdeme ve škole

Kategória: Aktuality

Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19.

Manažment školy v praxi č. 5/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Editoriál 

Úspech prináša optimizmus, dobrú náladu, pocit sebauspokojenia a v mnohých prípadoch aj čas na oddych. Ak však oddych trvá príliš dlho, môže znamenať podcenenie rizík, väčšiu náchylnosť potláčať prejavy nespokojnosti v tíme, nevypočuť si názorové rozdiely a aktívnu pozornosť sústrediť optimistickejším vyjadreniam pozitívnych ľudí.

Povinné predprimárne vzdelávanie - Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková

Kategória: Aktuality

Materská škola ako predškolské zariadenie zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Od 1. januára 2021 dochádza v oblasti predprimárneho vzdelávania k významnej zmene, ktorou je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti. 

Pasce moci - Vladimír Labáth

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

MOC. Fenomén, ktorý v mnohých vyvoláva prevažne negatívne asociácie. Je túžba po moci vlastná len určitej skupine ľudí a naozaj má len negatívnu podobu? Publikácia „Pasce moci" prináša nevšedný pohľad na moc ako prejav prirodzených potrieb človeka a súčasť každej interakcie medzi ľuďmi.

Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia ÚVZ SR

Kategória: Aktuality

ÚVZ vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území SR prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie s účinnosťou od 13. 5. 2020.

Pandemická OČR od 1. júna 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Rozhodnutie ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna 2020 materské a základné školy 1. stupňa (1. - 4. ročník) a 5. ročník neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemickej OČR-ky a poberania tejto dávky.

Usmernenie pre zariadenia školského stravovania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie pre zariadenia školského stravovania k aplikácii nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ, ZŠ do konca školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR zverejnilo dokumenty o otváraní materských a základných škôl od 1. 6. 2020. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov, najmä opatrenia ÚVZ SR Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk