Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2017

Rady rodičom pred posledným dňom v školskom roku: Ako zvládnuť zlé vysvedčenie?

Kategória: Aktuality

Zrkadlo celoročnej práce. To je vysvedčenie, ktoré si študenti prevezmú už tento piatok. Niektorí školáci si už vyberajú odmenu, iní sa doslova boja prísť domov. Hoci je pravdou, že odráža prácu a úsilie žiakov počas školského roka, pri jeho hodnotení by rodičia nemali byť prísni. Za všetkým treba hľadať príčinu a často pomôže viac motivácia ako nadávky a tresty. A najmä, cez prázdniny majú deti oddychovať a nie sa drilovať na september.

Manažment školy v praxi č. 6/2017

Kategória: Aktuality

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme sťažnostiam v školách a školských zariadeniach po novele zákona o sťažnostiach, záškoláctvu rómskych žiakov. Ponúkame tiež tému prevencie drogových závislostí v školských podmienkach. Nechýba ani prehľad dôležitých termínov pre manažment škôl a školských zariadení. 

Novela zákona o financovaní škôl - spravodlivejší a adresnejší systém financovania školstva

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je podpísaný prezidentom SR.

Ako si vybrať brigádu či prvé zamestnanie po škole?

Kategória: Aktuality

Užívanie zaslúženého oddychu počas leta alebo získavanie potrebných skúsenosti a praxe počas brigády či stáže? Viacerí študenti, vrátane tých v posledných ročníkoch, aktuálne riešia túto dilemu.

Hygiena kontrolovala obedy v materských školách: Alarmujúci obsah dochucovadla

Kategória: Aktuality

Z monitoringu vyplýva, že slovenské predškolské deti konzumujú nadmerné množstvá soli. Podľa správy Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) predstavuje vysoký príjem soli rizikový zdravotný faktor.

Ministerstvo školstva posiela na školy oficiálne usmernenie kvôli účelovým cvičeniam

Kategória: Aktuality

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa dnes stretol s riaditeľmi základných škôl, ktoré v tomto školskom roku preverovala Štátna školská inšpekcia kvôli realizácii účelových cvičení. Pri tejto príležitosti minister predstavil aj Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia upravujúce postup pri realizácii účelových cvičení (ďalej usmernenie). Cieľom tohto usmernenia je vyvarovať sa situáciám, keď účelové cvičenia na školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Nový projekt zlepší riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti

Kategória: Aktuality

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák dňa 20. júna 2017 otvoril na pôde Ministerstva školstva zasadnutie riadiaceho výboru pre realizáciu projektu „Riadenie systému anticipácie európskych zručností na trhu práce – Prehľad Slovenskej republiky“. 

Novela školského zákona - domáce vzdelávanie - neprešla 1. čítaním

Kategória: Aktuality

Domáce vzdelávanie žiakov aj na druhom stupni základných škôl

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Martina POLlAČIKA a Natálie BLAHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neprešla 1. čítaním.

Za novelu zákona o financovaní regionálneho školstva hlasovalo viac ako 100 poslancov

Kategória: Aktuality

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení by mala začať platiť (s výnimkou niektorých ustanovení) už od septembra tohto roka. Na svojom dnešnom zasadnutí ju schválili poslanci Národnej rady SR, a to 101 hlasmi. Jeden poslanec hlasoval proti návrhu, 45 členovia zákonodarného zboru sa zdržali hlasovania. Ministerstvo školstva víta, že novela zákona našla podporu naprieč celým politickým spektrom. V prípade, ak ju prezident SR podpíše, niektoré opatrenia budú môcť byť aplikované do praxe už s príchodom nového školského roka. 

Učiteľ stratil exkluzivitu. No je garantom pravdy

Kategória: Aktuality

Učiteľ už nie je hlavným zdrojom faktov. Stáva sa pomocníkom, sprievodcom žiakov, ktorí svet objavujú sami. Je to kritická úloha v ére technológií, postpravdy, robotov a pracantov, v dobe, keď človek musí nanovo definovať vlastnú dôstojnosť.

Novela zákona o verejnom obstarávaní prešla do 2. čítania

Kategória: Aktuality

Zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek - zjednodušenie nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešiel do 2. čítania

Podpora na dodávanie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov v školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

Nový zoznam výrobkov, na ktoré bude možné poskytnúť finančnú pomoc z prostriedkov Únie a štátneho rozpočtu

Na rokovanie vlády SR bol predložený návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na dodávanie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

Májové e-testovanie: Školy pravidelne využívajú elektronickú databázu úloh a systém e-Test na hodnotenie vedomostí žiakov

Kategória: Aktuality

V období od 10. mája do 2. júna 2017 mali základné a stredné školy opäť možnosť zadávať elektronické testy z databázy systému e-Test na školské overovanie úrovne vedomostí žiakov. Po úspešnej E-Maturite a E-Testovaní 9 v marci a apríli 2017 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil pre školy ďalšie elektronické testy z vybraných predmetov, ktoré mohli školy využiť na ohodnotenie úrovne vedomostí svojich žiakov na konci školského roka.  

Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 4/2016

Mnohé školy popri svojej hlavnej činnosti vykonávajú aj podnikateľskú činnosť, ktorú im umožňuje vykonávať v súčasnosti platná právna úprava. Podnikateľská činnosť však nesmie byť v rozpore s hlavnou činnosťou, ktorú školy a školské zariadenia vykonávajú. 

Takmer 30-tisíc štatutárov je len krok od práce s e-schránkami

Kategória: Aktuality Autor/i: Lucia Maková, hovorkyňa sekcia komunikácie NASES

Občiansky preukaz s čipom a  bezpečnostný osobný kód (BOK) – dve veci, ktoré musí mať každý, kto chce vstúpiť do svojej elektronickej schránky. Až pätina podnikateľov, ktorí už nový občiansky preukaz vlastnia, nemá aktivovaný BOK. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) 1. júla aktivuje na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb. Na prácu so schránkami odporúča vopred sa pripraviť. 

Pripomienky AVP k návrhu nariadenia o rozsahu priamej vyučovacej a výchovnej činnosti pedagógov

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov vyjadrila pripomienky k navrhovanej úprave nariadenia, ktorým ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z.z. 

Deň husieho brka - 15. 6. 2017

Kategória: Aktuality

Deň husieho brka sa bude konať 15. júna 2017 od 10.00 hod na pôde Súkromnej základnej školy Felix, ktorá sídli na Haanovej 22, 851 04 v Bratislave. Súkromná škola Felix svojím zapojením do výzvy Deň husieho brka reaguje na fakt, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu a zavádza predpísaný typ písma, ktoré sa majú deti učiť písať.

Pracovné stretnutie k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality

8. júna 2017 sa predseda zväzu P. Ondek a špecialistka zväzu pre vzdelávanie a projekty E. Klikáčová, zúčastnili konzultačného stretnutia s J. Sitarčíkom, riaditeľom odboru pedagogických a odborných zamestnancov, Sekcie regionálneho školstva, MŠVVŠ SR. Predmetom rokovania bol návrh Vecného zámeru zmien a doplnení zákona č. 317/2009 Z.z. Stretnutia sa zúčastnili aj prezident SKU V. Crmoman a viceprezidentka S. Puterková. Zúčastnené strany sa dohodli na pravidlách pripomienkovania daného materiálu.

Príspevok na lyžiarsky kurz - zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z.

Kategória: Aktuality

Návrh zákona č. 597/2003 Z. z. schválila vláda SR. Niektoré opatrenia návrhu zákona by mali začať platiť už od septembra 2017, ak návrh odsúhlasia poslanci NR SR. Zmena týkajúca sa lyžiarskych kurzov by mala platiť už pre nový školský rok. Pozitívne novinky sa týkajú aj žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií, ktorí po novom už nebudú ukrátení o štátny príspevok na lyžiarske kurzy. 

Novela zákona o financovaní škôl - spravodlivejší a adresnejší systém financovania školstva

Kategória: Aktuality

Spravodlivejší a adresnejší systém financovania školstva

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je na rokovaní vlády SR. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk