Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2021

Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: ivo.sk

Inštitút pre verejné otázky prezentoval dňa 1.7.2021 prostredníctvom online tlačovej konferencie výsledky svojho výskumného projektu Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku, ktorý vznikol s podporou Nadácie ESET. Jeho výsleky ukázali...

Metodické odporúčanie k vykonávaniu komisionálnych skúšok pre žiakov so školskou dochádzkou mimo uzemie SR

Kategória: Aktuality Autor/i: ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k vykonávaniu komisionálnych skúšok pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej Republiky v školskom roku 2020/2021.

Slovenská komora učiteľov hodnotí školský rok

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov bilancuje prvý školský rok nového vedenia ministerstva školstva.

Z histórie vysvedčení

Kategória: Aktuality

Dnes si školáci prevezmú z rúk svojich učiteľov vysvedčenia. Tie im naznačia, kde sú ich silné stránky a kde sú príležitosti na zlepšenie. Vysvedčenia však nie sú ich konečnou zastávkou, ukazujú len cestu, ktorou sa treba vybrať. Prajeme všetkým ž...

OZPŠaV na Slovensku - List poslancom NR SR k novele školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V návrhu novely školského zákona ministerstvo školstva navrhuje zmeniť členenie stupňov základnej školy na vzdelávacie cykly. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa pýta, prečo sa pripravuje kurikulárna reforma v období, keď pe...

Audit digitálnych technológií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do 02.07.2021 prebieha Audit digitálnych technológií v základných a stredných školách. Je realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý bol vytvorený na MŠVVaŠ SR za účelom zmapovania reálnych potrieb digitálnych technológií v školách. 

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová , PaedDr. Martina Magová, PhD.

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy (1.) V príspevku sa zameriavame na povinnosť hodnotenia pedagogického zamestnanca riaditeľom školy. Opisujeme funkcie, metódy, formy hodnotenia, definujeme kritériá. Opisujeme aj tvor...

ŠPÚ - Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu na základných a stredných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl v školskom roku 2020/2021.

ŠŠI - Metodické materiály pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potreby škôl a školských zariadení metodické materiály. Materiály budú priebežne aktualizované a dopĺňané aj na základe podnetov a požiadaviek škôl a školských zariadení.

24. jún - Deň obetí komunizmu na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Päťdesiate roky 20. storočia sú v bývalom Československu známe aj kvôli politickým procesom. Pomocou krutých metód sa vyšetrovatelia snažili vymôcť priznania skutočné i tie dopredu vytvorené komunistickými orgánmi. Na konci procesov boli tresty od...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk