Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2021

Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: ivo.sk

Inštitút pre verejné otázky prezentoval dňa 1.7.2021 prostredníctvom online tlačovej konferencie výsledky svojho výskumného projektu Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku, ktorý vznikol s podporou Nadácie ESET. Jeho výsleky ukázali...

Metodické odporúčanie k vykonávaniu komisionálnych skúšok pre žiakov so školskou dochádzkou mimo uzemie SR

Kategória: Aktuality Autor/i: ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k vykonávaniu komisionálnych skúšok pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej Republiky v školskom roku 2020/2021.

Slovenská komora učiteľov hodnotí školský rok

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov bilancuje prvý školský rok nového vedenia ministerstva školstva.

OZPŠaV na Slovensku - List poslancom NR SR k novele školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V návrhu novely školského zákona ministerstvo školstva navrhuje zmeniť členenie stupňov základnej školy na vzdelávacie cykly. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa pýta, prečo sa pripravuje kurikulárna reforma v období, keď pe...

Audit digitálnych technológií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do 02.07.2021 prebieha Audit digitálnych technológií v základných a stredných školách. Je realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý bol vytvorený na MŠVVaŠ SR za účelom zmapovania reálnych potrieb digitálnych technológií v školách. 

ŠPÚ - Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu na základných a stredných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl v školskom roku 2020/2021.

ŠŠI - Metodické materiály pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potreby škôl a školských zariadení metodické materiály. Materiály budú priebežne aktualizované a dopĺňané aj na základe podnetov a požiadaviek škôl a školských zariadení.

24. jún - Deň obetí komunizmu na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Päťdesiate roky 20. storočia sú v bývalom Československu známe aj kvôli politickým procesom. Pomocou krutých metód sa vyšetrovatelia snažili vymôcť priznania skutočné i tie dopredu vytvorené komunistickými orgánmi. Na konci procesov boli tresty od...

Školenie hodnotiteľov metódy vzájomného hodnotenia (peer review)

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

ŠIOV školí hodnotiteľov metódy Peer review Trenčianskeho samosprávneho kraja. Školenie hodnotiteľov metódy vzájomného hodnotenia (peer review) sa konalo 17. júna 2021. Účastníci školenia budú následne hodnotiť sebahodnotiace správy stredných škôl ...

NR SR schválila novelu zákona č. 596/2003 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk