Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodické odporúčanie k vykonávaniu komisionálnych skúšok pre žiakov so školskou dochádzkou mimo uzemie SR

Kategória: Aktuality Autor/i: ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k vykonávaniu komisionálnych skúšok pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej Republiky v školskom roku 2020/2021.

Žiak, ktorý podľa § 23 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky, môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

Riaditeľ kmeňovej školy, na základe predloženého vysvedčenia porovná vyučovacie predmety školy v zahraničí s učebným plánom kmeňovej školy a na základe tohto porovnania v rozhodnutí podľa § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o povolení komisionálnej skúšky určí termín konania komisionálnej skúšky a jej obsah na základe vzdelávacích štandardov z vyučovacích predmetov alebo časti predmetov, ktoré neboli súčasťou vzdelávacieho programu školy v zahraničí. Ďalej určí rozsah a formu komisionálnej skúšky. V rámci určenia formy môže ísť o dištančnú formu alebo prezenčnú formu. 

Na komisionálnej skúške môže byť prítomný zákonný zástupca žiaka, ktorý ale nesmie zasahovať do priebehu komisionálnej skúšky. V jeden deň môže žiak vykonať komisionálne skúšky najviac z dvoch predmetov. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá kmeňová škola vysvedčenie s uvedením hodnotenia len vo vyučovacích predmetoch, z ktorých žiak vykonal komisionálne skúšky.

Zdroj a ďalšie informácie: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie/SPU-Metodicke%20odporucanie-v01.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov