Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2021

OZPŠaV na Slovensku pripomienkoval novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V rozporovom konaní so zástupcami MŠVVaŠ SR konaného dňa 12. 2. 2021 boli prerokované zásadné pripomienky k danému zákonu. Pripomienka k § 21 odst. 4 – doplnenie, aby informácie o praktickom vyučovania dostával aj triedny učiteľ bola akceptovaná.

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 3. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2. 2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou Slovenske...

Odborné vzdelávania a príprava – informácia pre zamestnávateľov a školy - aktualizácia s účinnosťou od 3. 3. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk, dualnysystem.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so zamestnáva...

Vláda zverejnila návrh nového uznesenia

Kategória: Aktuality Autor/i: vlaga.gov.sk

Vláda Slovenskej republiky zverejnila návrh Uznesenia k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších pre...

COVID-19 Usmernenie k organizácii distribúcie pohotovostných zásob pre MŠ, ZŠ, SŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra, okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky. Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom škôl pre ním zriadené škol...

Kedy potvrdenie školy o dištančnom vzdelávaní na nárok na pandemickú OČR stačí

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Sociálna poisťovňa pripomína, že z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká nárok na dávku pandemické ošetrovné iba vtedy, ak je škola uzatvorená alebo má obmedzenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu a iba počas obdobia uvedenom v roz...

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, 4. vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Štvrté aktualizované vydanie úspešnej publikácie Márie Stanislavovej prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách, zohľadňujúc najnovšie úpravy príslušne...

Usmernenie pre výchovných poradcov, riaditeľov a zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020 a 2020/2021 bolo základným školám odporúčané  slovné hodnotenie, ktoré základné školy môžu používať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

COVID-19 Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu, resp. k zatváraniu škôl. 

Úroveň žiackych kompetencií ako predpoklad dištančnej výučby

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú úspešnosť dištančnej výučby žiakov základných a stredných škôl, sú práve kľúčové kompetencie. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov