Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

OZPŠaV na Slovensku pripomienkoval novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V rozporovom konaní so zástupcami MŠVVaŠ SR konaného dňa 12. 2. 2021 boli prerokované zásadné pripomienky k danému zákonu. Pripomienka k § 21 odst. 4 – doplnenie, aby informácie o praktickom vyučovania dostával aj triedny učiteľ bola akceptovaná.

Doteraz to bolo tak, že riaditeľ školy podpísal zmluvu o duálnom vzdelávaní žiakov s podnikom a nemal povinnosť informovať triedneho učiteľa žiakov, na ktorých sa prax v podniku vzťahuje. Pripomienky k článku I. § 21 b odst.1 písmeno a); § 22 odst. 1 písmeno a) boli zmenené zo zásadných na obyčajné pripomienky, v ktorých žiadame aby hlavný inštruktor a inštruktor neboli zamestnancami školy. Školy zamestnávajú hlavných majstrov odbornej výchovy, ktorí spĺňajú odborné aj pedagogické predpoklady.  Nevidíme dôvod ani priestor zavádzať ďalšiu kategóriu zamestnancov s podobnou náplňou práce. Dodávame, že v súčasnosti inštruktor a hlavný inštruktor sú zamestnancami podniku a nemajú pedagogické vzdelanie. Pokiaľ by pracovali v škole, podľa súčasnej legislatívy by boli zaradení ako nepedagogickí zamestnanci. V rozporovom konaní bolo dohodnuté, že spôsob finančného zabezpečenia hlavného inštruktora a inštruktora bude obsahom zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi riaditeľom školy a podnikom, ktorý prax zabezpečuje.  Daný zámer má byť súčasťou zákona.

Zdroj: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zakon-o-odbornom-vzdelavani-a-priprave-c-61-2015.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov