Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2019

Dátum, miesto a čas zápisu budúcich prvákov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Podľa § 20 ods. 2 školského zákona sa zápis koná od 1. apríla do 30. apríla daného roku, v ktorom má žiak začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miesto a čas zápisu je zverejnený na viditeľnom mieste v priestoroch školy, na webovom sídle školy, v miestnych novinách.

Manažment školy v praxi č. 3/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V treťom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame ďalšie zaujímavé témy. Autori sa vanujú novelám školského zákona, analyzujú podmienky integrácie žiakov v základnej škole. Odporúčajú využívať skupinové vyučovanie a efektívnu komunikáciu v multikultúrnom prostredí. Rozoberajú aj obsahovú stránku správ o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach škôl a školských zariadení. Nechýba rubrika Z histórie školstva, ani odpovede na otázky týkajúce sa manažovania práce vedúcich pedagogických zamestnancov. 

Jarná únava

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Súvisí s biorytmami, ktoré ľudský organizmus výrazne ovplyvňujú. Počas zimného obdobia neprijímame dostatok slnečného svetla, čo sa prejaví úbytkom energie, malátnosťou a negatívnym psychickým naladením. 

Deň učiteľov a Jan Amos Komenský

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Adam Bielesz, historik

Korene oslavovania Dňa učiteľov siahajú hlboko do 19. storočia. Veda začala výrazne dominovať a učiteľstvo posilnilo na význame. Jednotlivé štáty v snahe uctiť si vlastných kvalitných pedagógov si určili Dni učiteľov. Rôzne krajiny si pre tento deň zvolili aj rôzne pamätné dátumy. U nás v roku 1955 bol ustanovený za Deň učiteľov 28. marec. 

Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

 Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva. V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na okresné úrady v sídle kraja. OÚ oznámia zmeny rozpočtu zriaďovateľom.

Kľúč správnych odpovedí k testu zo slovenského jazyka a literatúry

Kategória: Aktuality

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil kľúč správnych odpovedí k testu externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na svojom webovom sídle.

Rezort školstva plánuje vyhlásiť vyzvanie pre národný projekt systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje, plánuje vyhlásiť vyzvanie pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike. Jeho cieľom je zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Príspevok na školu v prírode

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2019  príspevok 100 € resp. 150 € na žiaka pre nahlásený  počet žiakov v RISe a rozpis zverejní na svojom webovom sídle. 

Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom

Kategória: Aktuality

V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ). 

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Kategória: Aktuality

Od 1. do 30. apríla 2019 sa v základných školách uskutočnia zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov pred začiatkom školského roka 2019/20. 

Ochrana zdravia detí v materských školách

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Do predškolského zariadenia budú môcť byť v budúcnosti prijaté len deti zaočkované povinným očkovaním. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva po odborných diskusiách, s cieľom prevencie a ochrany zdravia detskej populácie, navrhujú, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované dieťa. Navrhuje sa aj zrušenie sankcií za odmietnutie povinného očkovania.

Karneval v materskej škole a spolupráca inštitúcií SOŠPg Bullova a MŠ Bullova v Bratislave

Kategória: Aktuality

Dňa 07. 03. 2019 študentky Strednej odbornej školy pedagogickej (SOŠPg) na Bullovej ulici v Bratislave usporiadali karneval pre deti z materskej školy sídliacej v priestoroch uvedenej školy. Študentky tretieho ročníka každý týždeň vykonávajú v materskej škole odbornú prax, a tak vznikol nápad spoločnej akcie.

Systém karierového poradenstva v pripravovanom zákone

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovania poslancov NR SR, sa zaoberá aj novým systémom kariérového poradenstva.

Ochrana zdravia detí

Kategória: Aktuality

Do predškolského zariadenia budú môcť byť v budúcnosti prijaté len deti zaočkované povinným očkovaním. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva po odborných diskusiách, s cieľom prevencie a ochrany zdravia detskej populácie, navrhujú, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované dieťa. Navrhuje sa aj zrušenie sankcií za odmietnutie povinného očkovania.

Svetový deň vody

Kategória: Aktuality

ÚVZ SR oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude dňa 21. marca 2019 bezplatne poskytovať aj odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Druhá výročná konferencia ZPS o podnikateľskom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Združenie podnikateľov Slovenska pripravuje v marci druhý ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní na tému Zručnosti do neznámej budúcnosti. Konferencia sa uskutoční 21. marca 2019.

Pearson EduTour 2019

Kategória: Aktuality

Ventures Books a Pearson v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na 4. ročník obľúbeného Pearson EduTour.

Finančná podpora zamestnávateľov v duálnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. marca 2019  na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možno predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania (ako vykonávateľovi) žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. 

Testovanie 9-2019

Kategória: Aktuality

V školskom roku 2018/2019 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 3. a 4. apríla 2019 (streda, štvrtok), pričom 4. apríla sa Testovanie 9-2019 uskutoční iba na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským.

Týždeň mozgu 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Medzinárodná aktivita „Týždeň mozgu" je vo viac ako 60 krajinách sveta známa ako „Brain Awarenees Week" už od roku 1996.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk