Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2019

Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca, sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovaní. 

Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ).

Učitelia si už budú môcť vybrať aj učebnicu matematiky a geografie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo vo Vestníku verejného obstarávania verejnú súťaž na predmet zákazky Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality

Od 1. januára 2019 vznikla pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinnosť poskytovať zamestnancom, ktorých štátnozamestnanecký alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu na základe predloženej písomnej žiadosti.

Európska únia pre mladých

Kategória: Aktuality

Publikáciu Európska únia pre mladých študentom približuje Európsku úniu, jej históriu, fungovanie a aj to, aké možnosti poskytuje mladým ľuďom. 

Rezort školstva vyčlenil financie na budovanie regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Aktuality

Sumou 30 000 eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku rozvojové projekty podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch. Projekty tohto zamerania sa môžu uchádzať o finančný príspevok z rezortu školstva vôbec po prvýkrát.

Dodatok č. 3 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy  Dodatok  č. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“ s platnosťou od 1. 9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.

Bežný študent, ktorý chce študovať v zahraničí, nemá povinnosti voči SP

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína študentom stredných a vysokých škôl, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, že nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti.

Manažment školy v praxi č. 5

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V piatom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme kompetenčného profilu a hodnoteniu pedagogického zamestnanca, vzdelávaniu cudzincov, aj sociálnemu prostrediu ako predmetu záujmu sociálnej pedagogiky. Porozprávame sme sa s projektovým manažérom Národného projektu Duálne vzdelávanie a poskytneme odporúčania v oblasti prevencie o sexuálne rizikovom správaní žiakov. Informujeme taktiež o význame spoločenských podujatí a eventov na školách a venujeme sa aj gamifikovanému rozvoju strategických zručností. 

Na stredných školách začína ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Ústne maturitné skúšky sa na stredných školách budú konať od 20. mája 2019 do 7. júna 2019. Prevažná väčšina maturantov absolvuje maturitu zo štyroch predmetov.

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. 

Denný tábor na akademickej pôde - Paneurópska detská univerzita

Kategória: Aktuality Autor/i: Tlačová správa

Virtuálna realita, výroba vlastného časopisu, simulovaná súdna sieň, výroba medu... To je len zlomok aktivít, ktoré naše deti môžu na Paneurópskej detskej univerzite zažiť aj toto leto.

VZOR - Povolenie vykonať komisionálnu skúšku - vzdelávanie v školách mimo územia SR

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časti VZORY

Vzorové rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu skúšku žiakovi základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa § 5 ods. 3 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri plnení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky podľa § 57 ods. 1 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vzdelávanie v školách mimo územia SR podľa § 23 písm. b) v súlade s § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). 

Kontrola zamestnanca na PN

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí chcú poslať podnety na prešetrenie dodržiavania liečebného režimu svojich zamestnancov, aby ich zaslali priamo do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, a nie do ústredia SP. Skrátia tým čas na vybavenie svojej žiadosti. 

Nové trendy vo výučbe etickej výchovy – Na ceste k slušnosti a zodpovednosti - seminár

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

18. 6. sa v priestoroch Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, uskutoční seminár spojený s workshopmi „Nové trendy vo výučbe etickej výchov – „Na ceste k slušnosti a zodpovednosti“. Seminár organizuje ŠPÚ. 

Ako funguje EÚ: príručka pre stredné školy

Kategória: Aktuality

Denník N vydal N Magazín o mýtoch o EÚ, ktorý obsahuje aj príručku pre stredné školy. Bezplatne ho dostane 20-tisíc študentov a 400 stredných škôl. 

Prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

13. mája a 16. mája 2019 sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. Stredné školy ponúkajú približne 54 000 voľných miest, v prípade osemročného štúdia na gymnáziách ide o necelých 2 600 miest.

Sedemdňová ochranná lehota platí aj pri skrátenom pracovnom úväzku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pri ochrannej lehote nezáleží na tom, či ide o plný alebo skrátený pracovný úväzok. V oboch prípadoch trvá sedem dní po ukončení nemocenského poistenia (teda po ukončení zamestnania). 

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality

V máji 2019 sa uskutoční zber údajov o asistentoch učiteľa prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“. Údaje budú slúžiť pre pridelenie finančných prostriedkov na asistentov učiteľa od septembra 2019 pre školský rok 2019/2020.

Študenti po maturite nemusia ukončenie štúdia hlásiť

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa v súvislosti s blížiacimi sa maturitami upozorňuje študentov, že bezprostredne po ukončení stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk