Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2019

Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca, sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovaní. 

Učitelia si už budú môcť vybrať aj učebnicu matematiky a geografie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo vo Vestníku verejného obstarávania verejnú súťaž na predmet zákazky Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. roční...

Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ).

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality

Od 1. januára 2019 vznikla pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinnosť poskytovať zamestnancom, ktorých štátnozamestnanecký alebo pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekr...

Európska únia pre mladých

Kategória: Aktuality

Publikáciu Európska únia pre mladých študentom približuje Európsku úniu, jej históriu, fungovanie a aj to, aké možnosti poskytuje mladým ľuďom. 

Rezort školstva vyčlenil financie na budovanie regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Aktuality

Sumou 30 000 eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku rozvojové projekty podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch. Projekty tohto zamerania sa môžu uchádzať o finančný prís...

Dodatok č. 3 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy  Dodatok  č. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“ s platnosťou od 1. 9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.

Bežný študent, ktorý chce študovať v zahraničí, nemá povinnosti voči SP

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína študentom stredných a vysokých škôl, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, že nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti.

Manažment školy v praxi č. 5

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi V piatom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme kompetenčného profilu a hodnoteniu pedagogického zamestnanca, vzdelávaniu cudzincov, aj sociálnemu prostrediu ako predmetu záujmu sociálnej ped...

Na stredných školách začína ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Ústne maturitné skúšky sa na stredných školách budú konať od 20. mája 2019 do 7. júna 2019. Prevažná väčšina maturantov absolvuje maturitu zo štyroch predmetov.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk