Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2023

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Krízová intervencia v školách Psychologickým imperatívom súčasnej doby sa stáva skutočnosť, pri ktorej agresivita začína byť vnímaná ako niečo bežné, ako fakt stávajúci sa. Pozitívne hodnoty sa vytrácajú, deti si osvojujú negatívne vzory. Deti sú ...

Školské prázdniny

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Pre každého žiaka, ale aj učiteľa sú prázdniny (dovolenky) vari najočakávanejším obdobím roka. Aj prázdniny majú svoju históriu.

Usmernenie pre ZŠ a SŠ k tretej hodine telesnej výchovy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa § 15a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), základná škola splní najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje 3 a viac vyučovacích hodín TaŠV týždenne. Č...

Tlačené publikácie na vzdelávanie detí cudzincov

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Do konca júna 2023, resp. do minutia zásob vytlačených publikácií si môžu školy integrujúce deti a žiakov z Ukrajiny BEZPLATNE objednať tlačené publikácie na vzdelávanie detí cudzincov, ktoré sú výsledkom viacročného projektu Erasmus+ Slovenčina p...

Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne zo štátneho rozpočtu v roku 2023 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám a špeciálnym stredným školám príspevok na edukačné publikácie, ktorými sú učebnice, pracovné ...

Zber údajov o voľných kapacitách na základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Regionálnymi úradmi školskej správy (RÚŠS) spúšťa dňa 23. 6. 2023 dotazníkový zber, ktorý sa týka voľných kapacít základných škôl.

Telesná a športová výchova - poslanci prelomili veto prezidentky

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Poslanci NR SR prelomili veto prezidentky SR. Tretia hodina telesnej výchovy na základných školách sa zavedie od 1. septembra 2023. 

Hodnotenie vedúcich zamestnancov v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s § 70 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. v školách a školských zariadeniach okrem hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov priamymi nadriadenými sa realizuje aj hodnotenie vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov pedagogick...

Opravný a náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturity

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Septembrový (opravný a náhradný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v súlade so školským zákonom uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023. Na túto skúšku sa žiaci môžu prihlásiť riaditeľovi školy do 30. jú...

MPSVaR - Predĺžený rodičovský príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.employment.gov.sk/

Rodičia detí vo veku od 3 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku ho môžu poberať rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvod...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov