Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2016  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2016

Konkrétne úlohy rezortu školstva na tento rok

Kategória: Aktuality

Definitívny zoznam úloh rezort uzavrel na základe minulotýždňových okrúhlych stolov i v spolupráci s poradným tímom ministra. Ten je zložený zo siedmich dlhoročne uznávaných odborníkov z oblasti regionálneho a vysokého školstva. Zoznam obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných menšín.

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v oblasti mládeže

Kategória: Aktuality

Slovensko bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok ich bude Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako Európska komisia či Európsky parlament.

Príručka “Bez bariér, bez hraníc”

Kategória: Aktuality

Praktická príručka na vytvorenie medzinárodného projektu pre mladých ľudí so zmiešanými schopnosťami (vrátane osôb s a bez postihnutia). Príručka vychádza z programu dvoch tréningov TC Enable (Umožni), ako aj z príspevkov odborníkov žijúcich alebo pracujúcich s postihnutiami. Cieľom bolo nezamerať sa iba na „projekty len pre ľudí s postihnutím“, kde sú mladí ľudia opäť izolovaní, ale  naopak,  podporiť„projekty ľudí so zmiešanými schopnosťami“, v ktorých rovesníci s postihnutím a bez neho zažijú spoločné zmysluplné a pozitívne zážitky a naučia sa akceptovať navzájom – bez ohľadu na svoje schopnosti alebo znevýhodnenia.

Petíciu za zjednotenie školstva podpísalo vyše 78 tisíc ľudí

Kategória: Aktuality

Zjednotenie regionálneho školstva v oblasti financií je cieľom petície, ktorú zorganizoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV). Školskí odborári spustili zber podpisov ešte v marci minulého roka. Podarilo sa im vyzbierať 78.030 podpisov. Petíciu dnes odovzdali vláde SR.

Mediácia - praktický právny sprievodca

Kategória: Aktuality

Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o., redakcia Dane a účtovníctvo ponúka aj do školských knižníc publikáciu „Mediácia – Praktický právny sprievodca“, ktorá približuje čitateľom metódu alternatívneho riešenia právnych sporov. Mnohé z pracovnoprávnych sporov, ktoré zamestnávajú riaditeľov škôl, zriaďovateľov, zamestnancov škôl, bývvalých zamestnancov, rodičov detí, sú riešené súdnou cestou.  Efektívnejším riešením sa však ukazuje metóda mediácie. 

Publikácia autoriek B. Swanovej,  D. Baliovej a R. Dolanskej sa zameriava najmä na praktickú stránku mediácie. 

Bádateľské aktivity v prírodovednom zameraní

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s UPJŠ v Košiciach vydal publikáciu Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, ktorú následne bezplatne doručí na všetky základné školy a gymnáziá v Slovenskej republike. V samostatných častiach B sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmety fyzika, chémia a biológia.

Minister školstva Peter Plavčan u prezidenta SR Andreja Kisku

Kategória: Aktuality

Na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku sa v utorok 24. mája 2016 uskutočnilo stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom. Témou rokovania, na ktorom sa zúčastnili aj poradcovia prezidenta, bola pripravovaná reforma školstva, ako aj konkrétne opatrenia, ktoré budú realizované do konca tohto roku. 

Pripomienky k materiálom zo stretnutia školských organizácií s MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality

Sekcia materských škôl Slovenskej komory učiteľov zaslala MŠVVaŠ SR pripomienky k úlohe vyhodnotenia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Navrhuje vypustiť túto úlohu z dokumentu ako neopodstatnenú. Pripomienka sa týka aj úlohy v rámci prípravy NPRVV v problematike inkluzívneho vzdelávania, kde sa požaduje aj v MŠ zabezpečiť podmienky na integráciu detí so ŠVVP, poskytnúť pedagogických asistentov a garanciu odbornej podpory pre pedagógov a rodiny. 

Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu

Kategória: Aktuality

Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2016. Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku po ukončení tohto termínu zastaví bez ohľadu na to, či od septembra 2016 budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, alebo nie. Sociálna poisťovňa študenta informuje o zastavení výplaty dôchodku písomným rozhodnutím.

25. máj - medzinárodný deň nezvestných detí

Kategória: Aktuality

Čo robiť v prípade obáv,  že sa dieťa stratilo

V prvom rade je potrebné preveriť všetkých rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov a prehľadať všetky miesta, kde by sa dieťa mohlo nachádzať. Ak je toto pátranie neúspešné, treba zistiť, čo všetko si dieťa mohlo zobrať so sebou, spomenúť si, čo presne malo na sebe oblečené a nájsť jeho najaktuálnejšiu fotografiu. Nezvestnosť oznámte na najbližšom útvare Policajného zboru. 

V prvej triede je už neskoro! Naučiť dieťa správne držať pero treba skôr

Kategória: Aktuality

Bolesť zápästia, veľká chybovosť pri písaní, únava či dokonca rečové vady - aj tieto problémy môže u detí spôsobiť zdanlivo malý problém - zlé držanie pera. Rodičia by sa nemali spoliehať na to, že správne držanie pera sa ich ratolesť naučí v prvej triede. 

Rozporové konanie s ministerstvom školstva

Kategória: Aktuality

Dňa 20. 5. 2016 sa uskutočnilo rozporové konanie k návrhu novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní. SKU predložila MŠVVaŠ v rámci rozporového konania k tomuto bodu zásadnú pripomienku s požiadavkou zvýšenia tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 o 140 eur.

Okrúhle stoly ozrejmia konkrétne úlohy v reforme školstva na tento rok

Kategória: Aktuality

19. mája 2016 sa na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, Petra Plavčana, konali okrúhle stoly z oblasti regionálneho a vysokého školstva. Diskutovali zástupcovia školskej a akademickej obce, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe programového vyhlásenia vlády. Z diskusie vzíde dokument definujúci konkrétne úlohy rezortu, ktoré budú realizované do konca roka 2016. 

Inovované vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na inovované štátne vzdelávacie programy pre jednotlivé stupne vzdelávania v školách regionálneho školstva zverejňuje inovované vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s účinnosťou od 1. septembra 2016.

Stanovisko k návrhu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu pre rok 2017

Kategória: Aktuality

Dňa 18. 05. 2016 zasadne Rada predsedov KOZ SR. Na tomto zasadnutí bude rokovať o návrhu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu pre rok 2017. 

Žiaci bilingválnych škôl absolvovali testovanie z druhého cudzieho jazyka - od budúceho roka budú maturovať po novom

Kategória: Aktuality

Vybraní žiaci gymnázií a stredných škôl, ktorí absolvovali generálnu skúšku testovania z druhého cudzieho vyučovacieho jazyka úrovne C1 už poznajú svoje výsledky. O dobrovoľný test prejavili záujem najmä dievčatá. V testoch uspeli angličtinári, nízku úspešnosť dosiahli nemčinári. 

Školy majú záujem o májové testovanie

Kategória: Aktuality

V týchto májových dňoch majú základné a stredné školy možnosť využívať elektronické testy z databázy systému e-Test na školské overovanie úrovne vedomostí žiakov. Do dnešného dňa sa na testovanie prostredníctvom počítačov prihlásilo takmer 14 000 žiakov z 229 základných a stredných škôl.  Školy sa môžu prihlásiť na e-testovanie až do 25. mája 2016.

Témy 5. čísla časopisu Manažment školy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V 5. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme asistentom učiteľa. Pozreli sme sa na psychologické aspekty vplyvu inteligencie a testovania žiakov na školský výkon, ako aj na pokračovanie článku k sociálnej interakcii učiteĺov so žiakmi a rodičmi. Ponúkame odporúčanie, ako by mala vyzerať správa z diagnostického vyšetrenia. Oboznamujeme čitateĺov s osobitným spôsobom plnenia povinnej školskej dochádzky. Z hĺadiska financií riešime otázky finančného výkazníctva škôl a školských zariadení. Nezabudli sme ani na dôležité termíny pre manažment škôl a školských zariadení. 

Uznanie doktorátu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:

Pedagogička má vyštudované učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. stupeň ZŠ v kombinácii predmetov slovenský jazyk a literatúra – etická výchova. Zvýšila si vzdelanie doktorátom (PhD.) internou formou štúdia. Dizertačná práca bola zameraná na elementárnu výchovu so zameraním na jazykové vzdelávanie. Na diplome má uvedené: predškolská a elementárna pedagogika. V súčasnosti si dokončuje vysokoškolské vzdelanie pre svoju aprobáciu so zameraním na stredné školy. Môže byť uznaný doktorát, keď vyučuje na strednej škole? A ak môže, v akej forme môže byť uznaný spomínaný doktorát. 

Škôlok je stále málo, zmeniť sa to má o rok

Kategória: Aktuality

Dlhé rady od skorého rána a množstvo sklamaných rodičov. Obecné škôlky už dlhšie bojujú s nedostatkom miest. Ministerstvo školstva vyčlenilo milióny eur na rozširovanie kapacít škôlok, ale len za minulý rok zostalo vyše 13-tisíc žiadostí nevybavených.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk