Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2021

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR k návratu žiakov do škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pripravilo pre základné školy metodické usmernenie zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú v...

COVID-19 Rozhodnutia ministra z 8. apríla a 12. apríla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rozhodnutím z 8. apríla s účinnosťou od 12. apríla minister obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách bez ohľadu na prevádzkové podmienky, a súčasne školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni sa obnovuje pre...

Sociálna poisťovňa - Ako eliminovať chyby pri vypĺňaní formulárov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa v záujme zlepšenia komunikácie pripravila pre zamestnávateľov užitočnú pomôcku v podobe pr...

Analýza stavu formálneho environmentálneho vzdelávania na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút environmentálnej politiky - IEP

Slovenskí žiaci nielen že nepovažujú starostlivosť o životné prostredie za osobnú prioritu, sú aj neistí pri vysvetľovaní globálnych problémov a súvislostí. Téma zmeny klímy má vo vzdelávacom systéme nedostatočné zastúpenie, žiaci sa učia prevažne...

Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 12. apríla 2021.

COVID-19 Postup pri vydávaní ochranných pomôcok školám a školským zariadeniam

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra,  okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky.

COVID-19 Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom...

Od 12. apríla sa otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia.

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Usmernenie nadväzuje na materiál Manuál Predprimárne vzdelávanie detí. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. au...

KNIŽNÉ NOVINKY

Kategória: Aktuality

Publikácia Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede, ktorej autorom je Marián Varga, sa venuje vybranému okruhu otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi. Jana Pružinská a Vladimír Labáth v knihe K...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk