Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (8. 8.)

Kategória: Výzvy

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E). Termín na podanie žiadostí je do 8. 8. 2022 (envirofond.sk/).

Výzva - Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole (10. 7.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na zdravotníckeho pracovníka v materskej, v základnej a v strednej škole.

Výzva - Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí na „Kompenzáciu poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“. Prihlasovanie je ot...

Zelená škola - registrácia do 30. 6. 2022.

Kategória: Výzvy

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe (ze...

Nadácie Volkswagen Slovakia - Naša inkluzívna škola (30. 6.)

Kategória: Výzvy

Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy. Uzávierka: do 30. 6. (nadacia-volkswagen.sk).

Výzva - Podpora medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (30. 6.)

Kategória: Výzvy

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlasuje Výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a s...

Nadácia ZSE - Rozprúdime regióny 2022 (15. 6.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE vyhlasuje 6. ročník grantového programu Rozprúdime regióny 2022. Projekty do programu je možné predkladať do 15. 6.2022 (nadaciazse.sk).

MŠVVaŠ SR - Výzva Predškoláci II

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vyhlasuje pokračovanie rozvojového projektu pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl „Predškoláci II“. Žiadosť predkladá zriaďovateľ prostredníctvom...

Výzva na predkladanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacieho programu (15. 7.)

Kategória: Výzvy

Otvorenie predkladacieho kola žiadostí o akreditáciu – Predkladacie kolo začína 15.5.2022 a žiadosti je možné podávať do 15.7.2022 do 15:00 hod. (www.iuventa.sk).

Výzva na pozíciu mentor v regionálnom centre podpory učiteľov

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v uplynulých mesiacoch zrealizovalo 1. kolo Výzvy na predloženi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk