Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2023

2/2023

Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení

JUDr. Matej Drotár

Pracovný poriadok je jedným zo základných dokumentov školy alebo školského zariadenia. V príspevku sa zameriame na charakteristiku pracovného poriadku z hľadiska jeho obsahu a bližšie sa pozrieme a...

Využitie a význam sociálnej skupiny v prevencii

prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Škola plní významnú výchovno-vzdelávaciu a socializačnú funkciu, zároveň je aj najlepším miestom pre prevenciu. V príspevku sa venujeme využitiu a významu sociálnej skupiny v prevencii. Zdôrazníme ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava. Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08. Ročné predplatné 89 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 7,42 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 9. 2. 2023.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1336-9849

Editoriál

Známka dobrej predvídavosti

Klásť dôraz na psychohygienu v pozícii vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca zohráva v dnešnej dobe kľúčovú úlohu. Duševné zdravie nielen žiakov, ale aj pedagogických a odborných zamestnancov netreba podceňovať. Využívať pomoc odborníkov, z ktorých každý v svojej oblasti záujmu má na to oprávnenie, môže byť známkou dobrej predvídavosti. Odborné rady a usmernenia ponúkame aj v časopise Manažment školy v praxi č. 2.

Matej Drotár sa v príspevku s názvom „Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení“ venuje tejto aktuálnej téme. V príspevku sa zameriava na charakteristiku pracovného poriadku z hľadiska jeho obsahu a bližšie sa pozrel aj na vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Ingrid Konečná Veverková sa vo svojom článku venuje finančnému riadeniu škôl a školských zariadení, pričom vychádza z ich právneho postavenia a formy hospodárenia. Upozorňuje na základné práva a povinnosti školy a školského zariadenia ako samostatného právneho subjektu v systéme finančného riadenia.

„Povinná školská dochádzka podľa školského zákona“ je názov druhej časti príspevku Ivany Gerdovej. Ponúka v ňom prehľad foriem plnenia povinnej školskej dochádzky. Zameriava sa na individuálne vzdelávanie a ďalšie formy osobitného spôsobu školskej dochádzky vyplývajúcej z novely školského zákona prijatej 1. januára 2022.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk