Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov  

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2019

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a špeciálny pedagóg

Kategória: Aktuality

Výber z časti Riadenie školy - 2019

V akej miere môže triedny učiteľ informovať žiakov, že súťasťou ich kolektívu je dieťa so ŠVVP? Na aký počet dní dovolenky má nárok školský špeciálny pedagóg? Aké sú kvalifikačné predpoklady na prijatie asistenta učiteľa? Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi v predmete komunikačné zručnosti a individuálna logopedická intervencia?

Rozhovory v Manažmente školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Výber z časti Manažment školy v praxi - Rozhovory 2019

"Sme svedkami odporúčaní, ako skvalitniť edukáciu, jej výsledky. Lenže odporúčania sú jedna vec a ich realizácia v praxi druhá. Zastávam stanovisko, že najhlavnejším nositeľom a vykonávateľom zmien je škola a samotní učitelia. Výstižne to povedal kanadský pedagóg M. Fullan. Zdôraznil, že možno zmeniť čokoľvek - systém, obsah vzdelania, ale výsledok zmien vždy závisí od učiteľov. Úspech žiakov závisí od angažovania sa každého učiteľa, jeho záujmu, potreby zmien v súlade s požiadavkami doby na moderné a tvorivé vyučovanie, od toho, ako učiteľ vníma potrebu tvorivej realizácie." Erich Petlák

Kliešte na pečenie oplátok

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Archív Manažment školy v praxi

Súčasťou každodenného života škôl v minulosti boli aj rôzne zvyky a rituály, ktorých pôvod siahal do náboženských či pohanských predstáv. Jedným z nich bolo v našich podmienkach aj pečenie vianočných oplátok.

Pokojné Vianoce

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Je čas stíšiť sa, venovať sa blízkym, dopriať si vianočnú pohodu, dodržiavať tradície, pozrieť si rozprávky so šťastným koncom a v spomienkach vyloviť tie nakrajšie zážitky, vďaka ktorým sú Vianoce vždy tak čarovné.  

Na Vianoce si želajme Vianoce...

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Bratislava

Ako slávili a prežívali Vianoce v dávnejšej či nedávnej minulosti žiaci našich škôl? Tradičnou pripomienkou Vianoc v školskom prostredí bolo v stredoveku inscenovanie vianočného príbehu inšpirované bibliou. 

Referenčná suma platná na rok 2020 je 464,60 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2020, ktorá je 464,60 eur. 

Politika zamestnanosti - legislatívne zmeny

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

1. január 2020 prinesie legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú rôznych opatrení v politike zamestnanosti, napr. vyššiu minimálnu mzdu, vyššie mzdové zvýhodnenie za prácu v neštandardnom čase, zmeny v dovolenkách pre mladších rodičov. 

Drotárstvo zapísané do zoznamu UNESCO

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Drotárstvo – remeslo a umenie bolo zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. 12. 12. o tom rozhodli členovia Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Bogote, hlavnom meste Kolumbie na svojom 14. zasadnutí.

Dodatky k ŠVP - RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 30. 11. 2019 dva dodatky k ŠVP pre ZŠ, v ktorých sa vyučuje (aj) v jazyku národnostných menšín. 

Zdanenie občerstvenia zo sociálneho fondu

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme z časti riadenie školy

Zo sociálneho fondu hradíme občerstvenie pre zamestnancov na vianočné posedenie. Je jedlo predmetom zdanenia?

Zmeny v dlhodobom ošetrovaní začnú v praxi platiť od r. 2021

Kategória: Materské školy

NR SR schválila zákon, ktorý s účinnosťou od 1. januára 2021 prinesie zmeny v sociálnom poistení spočívajúce v zavedení inštitútu dlhodobého ošetrovného.

Dohodovacie konanie - november 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dohodovacie konanie upravuje § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Ak zamestnávateľ nepošle mesačný výkaz, Sociálna poisťovňa ho eviduje ako neplatiča

Kategória: Aktuality

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne. Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poistnom.

Dovolenka za rok 2019 a za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Zákon č. 380/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok. 

Kvalita pochúťok do mikulášskeho balíčka

Kategória: Aktuality

V mikulášskom balíčku by malo byť viac ovocia a tzv. zdravých sladkostí, menej tradičných mliečnych čokolád a cukríkov. Sladkosti netreba zakazovať, vyhnúť sa treba čokoládovým napodobeninám, v ktorých je namiesto kakaového masla lacný palmový tuk.

Inovačné vzdelávacie programy - Národný projekt IT Akadémia

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Školské výpočtové strediská realizujú bezplatné vzdelávanie určené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školstva. Vzdelávacie programy sú zamerané na rozšírenie znalostí obsluhy počítača a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií.

Výsledky slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii PISA 2018

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR a NÚCEM zverejnili výsledky medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Sledovala sa úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola čitateľská gramotnosť.

Ekonomická olympiáda

Kategória: Aktuality

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEVa Českej národnej banky.

Od 1. decembra môžu učitelia poskytnúť údaje na preukázanie bezúhonnosti elektronicky

Kategória: Aktuality

V súlade s § 90a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019. Od 1. decembra 2019 tak môžu urobiť aj elektronicky.

Ministerstvo školstva neodporúča účasť žiakov na premietaní filmu „Kto je ďalší?“

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súvislosti s premietaním filmu Kto je ďalší? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odoslalo riaditeľom základných a stredných škôl usmernenie.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk