Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a špeciálny pedagóg

Kategória: Aktuality

Výber z časti Riadenie školy - 2019

V akej miere môže triedny učiteľ informovať žiakov, že súťasťou ich kolektívu je dieťa so ŠVVP? Na aký počet dní dovolenky má nárok školský špeciálny pedagóg? Aké sú kvalifikačné predpoklady na prijatie asistenta učiteľa? Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi v predmete komunikačné zručnosti a individuálna logopedická intervencia?

Otázka: Počet dní dovolenky špeciálneho pedagóga

Od 1. 9. 2019 školský špeciálny pedagóg v základnej škole už nie je odborným, ale pedagogickým zamestnancom. Na aký počet dní dovolenky má školský špeciálny pedagóg v základnej škole nárok?

Odpoveď: Počet dní dovolenky špeciálneho pedagóga

Otázka: Informovanie žiakov v triede o spolužiakovi so ŠVVP

Rodičia individuálne začleneného žiaka si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže triedny učiteľ informovať žiakov, že súťasťou ich kolektívu je dieťa so ŠVVP? Môže sa takéto dieťa zúčastniť školy v prírode?

Odpoveď: Informovanie žiakov v triede o spolužiakovi so ŠVVP 

 Otázka: Kvalifikácia - asistent učiteľa

Žiadateľ o prijatie do zamestnania na pozíciu asistenta učiteľa má ukončené úplné stredné vzdelanie (nepedagogické). Absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v MPC v roku 2015. Môže byť prijatý na pozíciu asistenta učiteľa?

Odpoveď: Kvalifikácia - asistent učiteľa

 Otázka: Zaradenie predmetu na žiadosť rodiča - začlenený žiak

Rodič žiaka 3. ročníka ZŠ (začlenený, mentálne postihnutie, variant A) žiada, aby jeho dieťa malo ako povinný vyučovací predmet náboženskú výchovu, anglický jazyk. Môže mu škola vyhovieť? Môže mať tieto predmety v rámci disponibilných hodín upravených v školskom vzdelávacom programe? Ako by to bolo v prípade hodnotenia?

Odpoveď: Zaradenie predmetu na žiadosť rodiča - začlenený žiak

Otázka: Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím

Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím v ZŠ v predmete Komunikačné zručnosti a Individuálna logopedická intervencia, ak škola nemá logopéda? Môže škola vychádzať z dodatku č. 2 - Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním, kde sa uvádza, že pri tvorbe IVP sa prihliada na aktuálne podmienky školy? Môže predmety učiť špeciálny pedagóg?

 Odpoveď: Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím

Riadenie školy - Špeciálna pedagogika


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov