Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Kvalifikácia - ASISTENT UČITEĽA

Publikované: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka:

Žiadateľ o prijatie do zamestnania na pozíciu asistenta učiteľa má ukončené úplné stredné vzdelanie (nepedagogické) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v metodicko – pedagogickom centre v roku 2015. Považuje sa toto vzdelávanie za doplnenie pedagogickej spôsobilosti. Môže byť prijatý do pracovného pomeru na pozíciu asistenta učiteľa?

Odpoveď:

Podľa § 7 ods.2  zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa materskej školy, vychovávateľa a pedagogického asistenta je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Podĺa § 8 pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) alebo pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len „špeciálnopedagogická spôsobilosť“), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením. Dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti je vysvedčenie.

Podľa § 61a ods. 8 programy kontinuálneho vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov, ktorými sú programy na doplnenie si pedagogickej spôsobilosti, na doplnenie si špeciálnopedagogickej spôsobilosti a programy na doplnenie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu akreditované pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a vykonávané organizáciami zriadenými ministerstvom na zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov s úplným stredným vzdelaním alebo vyšším odborným vzdelaním, sa uskutočňujú a ukončujú až do doby ukončenia platnosti rozhodnutia o akreditácii, najdlhšie však do 31. decembra 2016, podľa doterajších predpisov.

Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ o prijatie do zamestnania v tomto prípade  môže byť prijatý do pracovného pomeru na pozíciu asistenta učiteľa. Pre úplnosť dodám, že od 01. 09. 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 87 ods.2 uvádza, že splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.

2. 9. 2019

Diskusia - Počet príspevkov: 1 | Posledný príspevok: 29. 12. 2019 - 06:52

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk