Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Publikované: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostatných žiakov v triede, že súťasťou ich kolektívu je dieťa so ŠVVP? Môže sa takéto dieťa zúčastniť školy v prírode? 

Rodičia môžu požadovať od učiteľa, aby neinformoval o stave svojho dieťaťa, ak má ŠVVP. Treba si však položiť ďalšie otázky. Je povinnosťou všetkých zainteresovaných strán konať v prospech dieťaťa. Je takýto prístup v prospech výchovy a vzdelávania takéhoto dieťaťa? Je veľmi dôležité vidieť tento problém v širších súvislostiach. Predpokladáme, že podstatou vzniknutých problémov je pravdepodobne nedostatočná vzájomná komunikácia všetkých zainteresovaných strán integračného procesu, čo malo predchádzať príprave integrácie.

Riaditeľ školy (v spolupráci s  triednym učiteľom, výchovným poradcom) predtým, než rozhodne o integrácii žiaka v bežnej škole, musí náležite poučiť rodičov, čo v sebe proces integrácie zahŕňa po všetkých stránkach. Je povinnosťou riaditeľa školy je oboznámiť zákonného zástupcu so všetkými možnosťami vzdelávania dieťaťa so ŠVVP a vysvetliť aj  možné dôsledky ich rozhodnutia. Všetko treba smerovať k tomu, aby  sme dieťaťu pomohli, a nie aby nám integrácia prinášala problémy. Podľa popisu situácie v otázke je zjavné, že okolie vníma, že ide o žiaka so ŠVVP a bez vysvetlenia dochádza ku konfliktom. Treba zdôrazniť, že informovanie okolia, žiakov a vyučujúcich, by malo byť zo strany triedneho učiteľa citlivé, primerané veku spolužiakov a podané tak, aby to žiaci pochopili a boli mu nápomocní.

Z tejto situácie by sa malo vychádzať aj v prípade, ak rodičia chcú, aby sa ich dieťa zúčastnilo školy v prírode. Pri pervazívnych poruchách sa odporúča, aby každá zmena bola prekonzultovaná aj poradenským zariadením, napr. aj to, či podľa stavu dieťaťa pobyt v škole v prírode odporúča. 

Konečné rozhodnutie o účasti takého to dieťaťa  v ŠvP je na riaditeľovi školy, ktorý v súčinnosti s učiteľom vyslaným do ŠvP  rozhodne, či sa konkrétne dieťa ŠvP zúčastní alebo nie. Opäť poukazujem na vzájomnú komunikáciu rodiny a školy.

Legislatívny rámec problému

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) v § 144 uvádza práva a povinnosti dieťaťa a rodiča, resp. zákonného zástupcu pri výchove a vzdelávaní.

Treba zdôrazniť, že výkonom práv začleneného žiaka so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§29 ods. 11 školského zákona).

Rodičia, resp. zákonní zástupcovia by si mali byť vedomí, že pri výkone rodičovských  práv by sa mal vždy brať do úvahy prospech dieťaťa, rovnako ako to uvádza zákon o rodine. Pri výkone rodičovských práv sú však rodičia podľa § 28 ods. 1 písm. a)  a ods. 2 zákona č. 36/ 2005 Z. z. o rodine  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinní chrániť záujmy dieťaťa tak, aby mu zabezpečili všestranný rozvoj. Nerešpektovaním odborných odporúčaní pre voľbu formy vzdelávania ich dieťaťa sa môžu dostať do rozporu s uvedeným ustanovením zákona o rodine.

Ak riaditeľ základnej školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (§ 29 ods. 10 školského zákona).

§ 144 ods. 7 až 10  školského zákona uvádza aj  povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa. V súvislosti so školskou integráciou je jeho povinnosťou informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti  jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho výchovu a vzdelávanie (§144 ods. 7 písm. d) školského zákona).

Povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov  v súvislosti s integráciou dieťaťa a žiaka sú zahrnuté aj v zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde § 5 ods. 2 zákona ukladá:

  • zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a chrániť informácie o výsledkoch psychologických, špeciálno-pedagogických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,
  • rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie

Iné ustanovenia uvedeného zákona im dávajú túto mlčanlivosť dodržiavať aj po ukončení pracovného pomeru so školou.

Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP má právo zvoliť si, či sa jeho dieťa bude vzdelávať v bežnej triede základnej školy, v triede pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (špeciálnej škole).

V súvislosti s možným pobytom žiaka v škole prírode, ktorý je spomínaný v otázke je možné oprieť sa o ustanovenie v Pedagogicko-organizačných pokynoch  (POP): 

Pedagogické postupy a prístup ku každému žiakovi s pervazívnymi vývinovými poruchami (Aspergerov syndróm, detský autizmus a ďalšie), ktorých stav výrazne ovplyvňujú a zhoršujú rôzne, aj nepredvídateľné vplyvy prostredia a reakcie osôb (pedagogických zamestnancov, spolužiakov), je nevyhnutné konzultovať s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré má žiaka vo svojej evidencii a dôsledne dbať na odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga (2.4. Školská integrácia bod 6 POP 2018/2019).

Dnes máme veľmi kvalitné školy a zariadenia, ktoré sú špecializované na prácu s deťmi s autizmom a jeho odvodenými poruchami, kde týmto žiakom vedia dať adresnú starostlivosť, poskytnúť vzdelávanie s vysoko kvalifikovaným  prístupom vyškolených učiteľov pre prospech vzdelávanie detí a žiakov s poruchami  autistického spektra.

 13. 2. 2019

Diskusia - Počet príspevkov: 1 | Posledný príspevok: 24. 3. 2019 - 12:59

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk