Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2020

Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška.

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz...

Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poi...

Výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta hlavný školský inšpektor

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný školský inšpektor.

Európsky deň jazykov online

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku a vybranými školami pripravujú Európsky deň jazykov online.

Nárok rodičov na OČR po 1. septembri

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti so začiatkom školského roka a s aktuálnou pandemickou situáciou najmä rodičov zaujíma, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR).

Pasce moci - Vladimír Labáth

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

MOC. Fenomén, ktorý v mnohých vyvoláva prevažne negatívne asociácie. Je túžba po moci vlastná len určitej skupine ľudí a naozaj má len negatívnu podobu?  Publikácia „Pasce moci" prináša nevšedný pohľad na moc ako prejav prirodzených potrieb človek...

Zverejnenie osobných údajov v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie škôl Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len "Správa") obsahuje mená, priezviská žiakov a triedy, ktoré aktuálne navštevujú. V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 9/2006 Z. z. zverejní ...

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2020 do 31. októbra 2020 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Usmernenie k preukazovaniu bezúhonnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci boli povinní poskytnúť svoje osobné údaje na účely preukázania bezúhonnosti do 31. 12. 2019. Tí, ktorí tak neurobili, stratili bezúhonnosť podľa § 90a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnan...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk