Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2017

Eurofondy: Platia ďalšie opatrenia k zvýšeniu transparentnosti

Kategória: Aktuality

Od utorka 31. októbra vstupujú do platnosti ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hlavnou zmenou sú nové pravidlá pri hodnotiteľoch projektov. Odteraz sa budú musieť elektronicky žrebovať. Hodnotiteľov začlenia do skupín podľa odbornosti, aby sa už nestalo, že lekár ohodnotí projekt z oblasti strojárstva či hutníctva. Zásadnou zmenou je aj to, že odteraz budú môcť projekty hodnotiť aj odborníci zo zahraničia.

Mimoriadne výsledky žiakov

Kategória: Aktuality

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov sa uskutočňuje na základe § 4b, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo pridelí v rámci možností kapitoly ministerstva zriaďovateľovi štátnej školy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť žiakov školy v medzinárodných projektoch alebo programoch. Tieto finančné prostriedky sú určené na skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov školy.

Z návrhu ustanovení KZVS vynechaní zamestnanci regionálneho školstva a učitelia vysokých škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: OZPŠaV SR

Vynechanie pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školsva a učiteľov vysokých škôl z návrhu ustanovení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 týkajúcich sa valorizácie platov považuje Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku za hrubé porušenie princípu solidarrity v rámci KOZ SR a tých ustanovení jej stanov, ktoré jej predstaviteľom ukladjú presadzovať záujmy všetkých jej členov.

Meniaci sa digitálny svet nebude čakať na našu reformu školstva, hovorí odborníčka

Kategória: Aktuality

„Našou misiou je, aby sme dnešných mladých ľudí pripravili na svet zajtrajška,“ hovorí Marcela Havrilová, ktorá sa v školstve pohybuje už vyše dvadsať rokov. Podľa jej slov sa dnešné deti už narodili do digitálnej doby a úlohou je, naučiť ich s technológiami pracovať. Ako riaditeľka pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Slovakia spolu s tímom pracuje na tom, ako prinášať a najmä efektívne využívať nové technológie vo vzdelávaní. Špeciálne sa venujú učiteľom, ktorých považujú za nositeľov každej zmeny.

Sekciu štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR posilní Rastislav Igliar

Kategória: Aktuality

Sekcia štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola v týchto dňoch personálne posilnená o experta Mgr. Rastislava Igliara. 

Zástupcovia ŠŠI a ŠPÚ sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov

Kategória: Aktuality

Na pracovnom rokovaní výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie sa obe strany dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov týkajúcich sa zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do školskej praxe. 

O dĺžke jesenných prázdnin rozhodnú riaditelia škôl, tvrdí ZMOS

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že riaditelia môžu prázdniny predĺžiť výlučne len zo závažných najmä organizačných a prevádzkových dôvodov. Pri takomto rozhodnutí vzniká oznamovacia povinnosť zriaďovateľovi školy, ako aj odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. 

ŠPÚ a školskí odborári sa dohodli na spolupráci

Kategória: Aktuality

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek sa dohodli na spolupráci pri riešení problematiky materských, základných, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl. Návrhy na odborníkov z profesijných sekcií OZ PŠaV pre odborných komisie ŠPÚ doručia v písomnej podobe v najbližšom čase.

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ spúšťa kontinuálne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Ako účinne pomôcť deťom a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a ako by mala vyzerať tímová spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov v inkluzívnej škole. Aj toto sú témy nového programu kontinuálneho vzdelávania, ktorý ponúka Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým (ŠOV)“. 

Duálne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. 

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR.

Zmena nariadenia o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve je v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality

Navrhovaná úprava by sa mala týkať rozdelenia podielových daní pre obce na činnosť školského klubu detí a základe počtu prijatých detí  (kritérium - žiaci nultého až piateho ročníka základnej školy), zmeny hodnoty koeeficientu na dieťa školského klubu detí - finančné prostriedky rozdelené z pôvodnej hodnoty 1,6 na 6, aj spresnenia hodnoty koeficientov na dieťa materskej školy s počtom nepresahujúcim 25 detí.

Vysokoškolská učebnica - recenzia

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.

Publikácia: NOVOTNÁ, Erika. 2017. Pedagogika voľného času. Teória výchovy mimo vyučovania a vo voľnom čase.Prešov : Rukus, s.r.o., 2017, 154 s. ISBN 978-80-89510-58-0.

Autorka recenzie: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. 

Na školské telocvične dá rezort školstva o päť miliónov eur viac

Kategória: Aktuality

Sumou 9,9 milióna eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční. Pre enormný záujem zo strany základných a stredných škôl rezort školstva zvýšil pôvodnú dotáciu na tento rok vo výške 4,9 milióna eur o ďalších päť miliónov eur. 

Za okrúhlym stolom v ŠPÚ rokovali odborníci o duševnom vlastníctve v školskom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Odborníci z viacerých relevantných rezortov, organizácií a inštitúcií v rámci Okrúhleho stola „Duševné vlastníctvo a školské vzdelávanie“ navrhli nominantov do odbornej skupiny ako konzultačného a poradného subjektu ŠPÚ v oblasti tematiky duševného vlastníctva v školskom vzdelávaní.

Duálne vzdelávanie neoslovilo žiakov ani v treťom roku

Kategória: Aktuality

V tomto roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 1 370 prvákov. Vlani to bolo 1 122, pričom pripravených miest bolo až pre 2 700 žiakov. V prvom roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo z plánovaných 1 488 len 450 žiakov.

Hodina šťastia v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Kategória: Aktuality

Hlavným poslaním vyučovacích Hodín šťastia je poskytovanie nápadov a metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie. Organizácia IWEN (International Well-being Education Network) začala realizovať vyučovacie hodiny šťastia v maďarských vzdelávacích inštitúciách v roku 2014 a v súčasnosti tieto hodiny vyučuje 3700 pedagógov a psychológov. 

Rokovanie odborov s ministerkou školstva

Kategória: Aktuality

9. októbra 2017 sa vedenie OZPŠaV stretlo na pracovnom rokovaní s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou a generálnou riaditeľkou rozpočtu ministerstva Luciou Zemanovou. Témou rokovania bol najmä návrh štátneho rozpočtu na rok 2018 a v rámci neho finančné prostriedky určené pre kapitolu ministerstva školstva.

Zjednodušenie nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania

Kategória: Aktuality

Novela zákona o verejnom obstarávaní vyšla v Zbierke zákonov pod č. 248/2017 Z.z. Novela mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a týka sa zjednodušenia postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek. 

Syndrom vyhoření u pedagogů

Kategória: Aktuality

Učitelské povolání je přímo spojeno se vznikem konfliktních a stresových situací. Učitel je při výkonu svého povolání ve styku s mnoha lidmi a jeho povinností je neustále sledovat, kontrolovat a odpovídat na jejich dotazy, reakce a požadavky. Musí průběžně řešit nesčetné množství dílčích úkolů a problémů a přitom nesmí ztratit ze zřetele hlavní cíl. Zároveň je ve škole neustále sledován a kontrolován žáky, vedením školy a mimo školu se přidává rodičovská veřejnost a široká veřejnost. Tato přemíra podnětů může vést k podrážděnosti a narušení neuropsychické rovnováhy.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk