Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Kvalifikovanosť

Kvalifikovanosť ANJ a MAT a plynutie ochrannej lehoty N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Nekvalifikovaná učiteľka, 2. stupeň vysokoškolského vzdelania – ekonomický odbor (Ing.) s oprávnením na vyučovanie anglického jazyka (štátna skúška) bude od 1. septembra 2020 bude vyučovať 13 hod. matematiku a fyziku „neodborne“ a 10 hodín angličt...

Kvalifikácia - FYZIKA - TECHNIKA a triednictvo N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako máme zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, strojársky odbor (Ing.). Bude u nás vykonávať pracovnú pozíciu učiteľa fyziky a techniky na ZŠ (2. stupeň). V minulosti (pred viac ako 4 rokmi) vyk...

Kvalifikácia - STROJÁR N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

MOV na úseku praktického vyučovania má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na TUKE Fakulta výrobných technológií v odbore riadenie výroby a osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačných predpo...

Vychovávateľka liečebno-výchovného sanatória - zaradenie do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vychovávateľka LVS bola prijatá do pracovného pomeru 8.1.2019. V r. 1997 ukončila Dievčenskú odbornú školu, študijný odbor Sociálne služby, v roku 2004 absolvovala v MPC Bratislava špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských za...

Zástupca riaditeľa liečebno-výchovného sanatória a lehota doplnenia kvalifikačného štúdia

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môže byť zástupca riaditeľa LVS učiteľka, ktorá nemá špecializačné kvalifikačné štúdium, ale plynie jej lehota na jej doplnenie. Má 5 rokov pedagogickej praxe a aj prvú atestáciu.

Kvalifikácia - ANGLICKÝ JAZYK

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Hlási sa k nám ukrajinská pedagogička na vyučovanie anglického jazyka. Na Ukrajine pracovala okrem učiteľky aj ako docentka na katedre filológie. V roku 2003 ukončila štúdium na Dnepropetrovskej nacionálnej univerzite, získala úplné vysokoškolské ...

Zmena pracovnej pozície odvolaného riaditeľa

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže zamestnávateľ, obec, preradiť po ukončení PN učiteľa s dvomi atestáciami na pozíciu vychovávateľa v ŠKD? Odvolaný riaditeľ, učiteľ ZŠ bez právnej subjektivity sa vrátil z PN a zriaďovateľ, naša obec, ho navrhuje preradiť do ŠKD na pozíciu vyc...

Kvalifikácia – OBČIANSKA NÁUKA

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môžem uznať kvalifikovanosť učiteľa s ukončeným vzdelaním v  v študijnom odbore: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii: slovenský jazyk a literatúra a pedagogika na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity  - ...

Kvalifikácia – ESTETIKA – SLOVENSKÝ JAZYK

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov na základnej škole výtvarná výchova a hudobná výchova (na I. alebo II. stupni) učiteľka s ukončením vzdelaním v študijnom odbore: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii estet...

Uznanie vzdelania pri zmene vyhlášky - VYCHOVÁVATEĽ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Zamestnanec v pracovnej pozícii VYCHOVÁVATEĽ má ukončené SOU odevné s maturitou (od 1.11.2009), VŠZaSP - 1. stupeň (2011) a 2. stupeň (od 24.5.2013). Pedagogickú spôsobilosť ako vychovávateľ má od 10.9.2015, 1. atestáciu v kategórii vychovávateľ (...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk