Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kvalifikovanosť

KVALIFIKÁCIA a PLATOVÁ TRIEDA - vychovávateľ ŠKD a zaradenie do platovej triedy N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na voľné miesto vychovávateľky v ŠKD chceme prijať učiteľku, ktorá má ukončené  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 25. 05. 2012 v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelanie v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika. Spĺ...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľa cudzieho jazyka po zmene vyhlášky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

V roku 2015 sme prijali do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ ANJ na 1 stupni ZŠ pani učiteľku, ktorá má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a absolvovala štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole. Postupovali sme podľa vtedy platnej vyhláš...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľ 2. stupňa LVS – špeciálna pedagogika a aprobácie predmetov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Potrebovali by sme vysvetlenie k učiteľom druhého stupňa základnej školy v Liečebno-výchovného sanatória. Takýto učiteľ musí mať aj špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Musí učiteľ druhého stupňa ZŠ pri LVS vyučovať aj svoje aprobačné predmety, aby ...

KVALIFIKÁCIA a PLATOVÁ TRIEDA - Odbornosť pre vyučovacie predmety ZŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Potrebovala by som poradiť  ohľadom zaradenia nového učiteľa do platovej triedy. Pán učiteľ má skončenú STU v Trnave v odbore  - technológia strojárskej výroby. Štátnu skúšku má z  - Náuka o materiáloch, Teória obrábania a Metrológia. Tiež má vysv...

KVALIFIKÁCIA - Úsek praktického vyučovania - odborný výcvik N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Rád by som sa informoval o kvalifikačných predpokladoch na úseku praktického vyučovania - odborný výcvik. Ide o zástupcu riaditeľa školy pre odborný výcvik, ktorý má ako učiteľ 1. a 2. atestáciu získanú praxou po doktorandskom štúdiu 3. stupňa vys...

KVALIFIKÁCIA - ANJ a MAT a plynutie ochrannej lehoty N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Nekvalifikovaná učiteľka, 2. stupeň vysokoškolského vzdelania – ekonomický odbor (Ing.) s oprávnením na vyučovanie anglického jazyka (štátna skúška) bude od 1. septembra 2020 bude vyučovať 13 hod. matematiku a fyziku „neodborne“ a 10 hodín angličt...

KVALIFIKÁCIA - fyzika, technika a triednictvo N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako máme zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, strojársky odbor (Ing.). Bude u nás vykonávať pracovnú pozíciu učiteľa fyziky a techniky na ZŠ (2. stupeň). V minulosti (pred viac ako 4 rokmi) vyk...

KVALIFIKÁCIA - strojár N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako máme zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, strojársky odbor (Ing.). Bude u nás vykonávať pracovnú pozíciu učiteľa fyziky a techniky na ZŠ (2. stupeň). V minulosti (pred viac ako 4 rokmi) vyk...

KVALIFIKÁCIA - anglický jazyk N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Hlási sa k nám ukrajinská pedagogička na vyučovanie anglického jazyka. Na Ukrajine pracovala okrem učiteľky aj ako docentka na katedre filológie. V roku 2003 ukončila štúdium na Dnepropetrovskej nacionálnej univerzite, získala úplné vysokoškolské ...

KVALIFIKÁCIA – občianska náuka N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môžem uznať kvalifikovanosť učiteľa s ukončeným vzdelaním v  v študijnom odbore: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii: slovenský jazyk a literatúra a pedagogika na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity  - ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ