Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kvalifikovanosť

Ovládanie štátneho jazyka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej len „ZŠ s VJM“) vypísal výberové konanie na miesto pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ. Je ovládanie štátneho jazyka (slovenského) nevyhnutným predpokladom na výkon pracovnej ...

Učiteľ 2. stupňa LVS – špeciálna pedagogika a aprobácie predmetov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Potrebovali by sme vysvetlenie k učiteľom druhého stupňa základnej školy v Liečebno-výchovného sanatória. Takýto učiteľ musí mať aj špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Musí učiteľ druhého stupňa ZŠ pri LVS vyučovať aj svoje aprobačné predmety, aby ...

Zaradenie do platovej triedy a práca vedúceho pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Prosím o posúdenie učiteľky MŠ s nasledovným vzdelaním a zaradením do PT - VOV - konzervatórium hra na nástroji, diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, 2. stupeň VŠ učiteľstvo akademických predmetov (SJ) ...

Odbornosť pre vyučovacie predmety ZŠ a platová trieda N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Potrebovala by som poradiť  ohľadom zaradenia nového učiteľa do platovej triedy. Pán učiteľ má skončenú STU v Trnave v odbore  - technológia strojárskej výroby. Štátnu skúšku má z  - Náuka o materiáloch, Teória obrábania a Metrológia. Tiež má vysv...

Kvalifikačné predpoklady na úseku praktického vyučovania - odborný výcvik N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Rád by som sa informoval o kvalifikačných predpokladoch na úseku praktického vyučovania - odborný výcvik. Ide o zástupcu riaditeľa školy pre odborný výcvik, ktorý má ako učiteľ 1. a 2. atestáciu získanú praxou po doktorandskom štúdiu 3. stupňa vys...

Kvalifikovanosť ANJ a MAT a plynutie ochrannej lehoty N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Nekvalifikovaná učiteľka, 2. stupeň vysokoškolského vzdelania – ekonomický odbor (Ing.) s oprávnením na vyučovanie anglického jazyka (štátna skúška) bude od 1. septembra 2020 bude vyučovať 13 hod. matematiku a fyziku „neodborne“ a 10 hodín angličt...

Kvalifikácia - FYZIKA - TECHNIKA A TRIEDNICTVO N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako máme zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, strojársky odbor (Ing.). Bude u nás vykonávať pracovnú pozíciu učiteľa fyziky a techniky na ZŠ (2. stupeň). V minulosti (pred viac ako 4 rokmi) vyk...

Kvalifikácia - STROJÁR N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako máme zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, strojársky odbor (Ing.). Bude u nás vykonávať pracovnú pozíciu učiteľa fyziky a techniky na ZŠ (2. stupeň). V minulosti (pred viac ako 4 rokmi) vyk...

Vychovávateľka liečebno-výchovného sanatória - zaradenie do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vychovávateľka LVS bola prijatá do pracovného pomeru 8.1.2019. V r. 1997 ukončila Dievčenskú odbornú školu, študijný odbor Sociálne služby, v roku 2004 absolvovala v MPC Bratislava špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských za...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ