Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Kvalifikovanosť

Zmena pracovnej pozície odvolaného riaditeľa N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže zamestnávateľ, obec, preradiť po ukončení PN učiteľa s dvomi atestáciami na pozíciu vychovávateľa v ŠKD? Odvolaný riaditeľ, učiteľ ZŠ bez právnej subjektivity sa vrátil z PN a zriaďovateľ, naša obec, ho navrhuje preradiť do ŠKD na pozíciu vyc...

Kvalifikácia – OBČIANSKA NÁUKA N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môžem uznať kvalifikovanosť učiteľa s ukončeným vzdelaním v  v študijnom odbore: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii: slovenský jazyk a literatúra a pedagogika na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity  - ...

Kvalifikácia – ESTETIKA – SLOVENSKÝ JAZYK N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov na základnej škole výtvarná výchova a hudobná výchova (na I. alebo II. stupni) učiteľka s ukončením vzdelaním v študijnom odbore: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii estet...

Uznanie vzdelania pri zmene vyhlášky - VYCHOVÁVATEĽ N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Zamestnanec v pracovnej pozícii VYCHOVÁVATEĽ má ukončené SOU odevné s maturitou (od 1.11.2009), VŠZaSP - 1. stupeň (2011) a 2. stupeň (od 24.5.2013). Pedagogickú spôsobilosť ako vychovávateľ má od 10.9.2015, 1. atestáciu v kategórii vychovávateľ (...

Odborná kvalifikovanosť učiteľa 2. stupňa na 1. stupni N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Potrebujeme učiteľovi 2. stupňa dať vyučovať na 1. stupni SJL (8. hod./týždeň). Učiteľ má vyštudovaný študijný odbor všeobecnovzdelávacích predmetov SJL, OBN. Prax má 36 rokov. Učiteľ by učil zároveň aj na 2. stupni, kde by si dopĺňal úväzok predm...

Kvalifikačné predpoklady – učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Spĺňa nový zamestnanec kvalifikačné predpoklady podľa súčasnej legislatívy? Ide o pozíciu učiteľa odborných elektrotechnických predmetov. Uchádzač má vysokú školu II. stupňa Materiálovo-technologickú fakultu STU v študijnom programe Integr...

Kvalifikačné vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Učiteľka MŠ s ÚSO učiteľstvo pre materské školy potrebuje z dôvodu nástupu do špeciálnej MŠ ďalšie vzdelávanie 7518Q špeciálna pedagogika. V roku 2013 absolvovala v MPC Bratislava kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie pe...

Aktualizačné vzdelávanie - rozsah

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je povinnosťou všetkých pedagogických zamestnancov absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Chcem sa opýtať, či rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ a v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah...

Kvalifikácia - MOV –grafik digitálnych médií

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Aký je nevyhnutný kvalifikačný predpoklad pedagogického zamestnanca pre kategóriu  majster odborného výcviku – odbor 3447K  grafik digitálnych médií.

Vykonávanie špecializovanej činnosti triedneho učiteľa

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže byť učiteľ, ktorý učí 2. rok triednym učiteľom? Musí absolvovať nejaké vzdelávanie?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk