Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kvalifikovanosť

Kvalifikovanosť na hodinách telesnej výchovy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Plánujeme prijať učiteľku, ktorá má vyštudovanú geografiu a od septembra tohto roka je študentkou na rozširujúcom štúdiu telesnej výchovy. V škole nemáme kvalifikovaného učiteľa telesnej výchovy. Vyučovacích hodín geografie je na II. stupni našej ...

KVALIFIKÁCIA – Predmety - zdravá kuchyňa, potraviny a výživa N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Majster odbornej výchovy má ukončený aj magisterský študijný program učiteľstvo ekonomických predmetov, zároveň získal výučný list v učebnom odbore 6445 H kuchár. Bude sa považovať za pedagogického zamestnanca s potrebnou kvalifikáciou, ak bude vy...

KVALIFIKÁCIA – Školský digitálny koordinátor N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch § 10 ods. 4 sa od školského digitálneho koordinátora, vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostat...

KVALIFIKÁCIA - Doplnenie úväzku majstra vyučovaním odborných predmetov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Máme v škole majstra odbornej výchovy, ktorý má maturitnú skúšku a príslušné DPŠ. Môže si takýto majster dopĺňať úväzok vyučovaním odborných predmetov? Spĺňa kvalifikačné predpoklady? Bolo by to správne?

KVALIFIKÁCIA a PLATOVÁ TRIEDA - vychovávateľ ŠKD N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na voľné miesto vychovávateľky v ŠKD chceme prijať učiteľku, ktorá má ukončené  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 25. 05. 2012 v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelanie v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika. Spĺ...

KVALIFIKÁCIA – Vychovávateľka - škola pri zdravotníckom zariadení N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vysvetľujem si správne § 83 zákona č. 138/2019 Z. z.? Môžem do školy pri zdravotníckom zariadení prijať na miesto vychovávateľky absolventku SPgŠ (1985 - 1989) - učiteľstvo pre materské školy s vyšším odborným vzdelaním špeciálna pedagogika (1996 ...

KVALIFIKÁCIA - MOV - grafik digitálnych médií N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môže robiť majstra odborného výcviku aj stredoškolák, ktorý vyštudoval odbor 3447 K grafik digitálnych médií (má maturitné vysvedčenie aj výučný list) a ako majster odbornej výchovy by vykonával túto činnosť presne v tomto odbore.

KVALIFIKÁCIA a PLATOVÁ TRIEDA - Odbornosť pre vyučovacie predmety ZŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Potrebovala by som poradiť  ohľadom zaradenia nového učiteľa do platovej triedy. Pán učiteľ má skončenú STU v Trnave v odbore  - technológia strojárskej výroby. Štátnu skúšku má z  - Náuka o materiáloch, Teória obrábania a Metrológia. Tiež má vysv...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľ 2. stupňa LVS – špeciálna pedagogika a aprobácie predmetov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Potrebovali by sme vysvetlenie k učiteľom druhého stupňa základnej školy v Liečebno-výchovného sanatória. Takýto učiteľ musí mať aj špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Musí učiteľ druhého stupňa ZŠ pri LVS vyučovať aj svoje aprobačné predmety, aby ...

KVALIFIKÁCIA - Úsek praktického vyučovania - odborný výcvik N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Rád by som sa informoval o kvalifikačných predpokladoch na úseku praktického vyučovania - odborný výcvik. Ide o zástupcu riaditeľa školy pre odborný výcvik, ktorý má ako učiteľ 1. a 2. atestáciu získanú praxou po doktorandskom štúdiu 3. stupňa vys...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ