Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zákonní zástupcovia

Spolupráca rodiny a školy ako cieľ záujmu N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová , Bc. Kristián Berecz

Rodina a škola sú dva kľúčové svety, v ktorých dochádza k vzdelávaniu a výchove v počiatočných rokoch nášho života. 

Zverenie do starostlivosti matky a citlivé informácie N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otec dieťaťa si od školy vyžiadal preposlať žiadosť formulovanú pracovníčkami ÚPSVaR, v ktorej nás žiadali, aby sme sa vyjadrili ku skutočnostiam ohľadom maloletého dieťaťa - žiaka našej školy (dochádzka, prospech, ako chodí upravený, či neprejavu...

Zánik členstva v rade školy ZŠ s MŠ zástupcovi rodičov MŠ A

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Zaniká v rade školy zriadenej pri základnej škole s materskou školou členstvo zástupcovi rodičov materskej školy vtedy, keď jeho dieťa prejde z materskej školy do prvého ročníka základnej školy?

Rodičovské združenie ako občianske združenie N

Autor/i: redakcia

Bežnou praxou rodičov v snahe pomôcť školám v podpore vzdelávania, ochrane práv rodičov, poskytovania  pomoci, organizovania dobrovoľníckej činnosti a pod. je zakladanie občianskych združení. Sú spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a ži...

Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

V poslednej dobe riešime zápisy, resp. prestupy žiakov rozvedených rodičov. Žiadame súhlas oboch rodičov s prestupom na našu školu, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Rodičia spolu roky nekomunikujú, nevedia kde žije, atď. Bez súhlasu odmietame d...

Škola v procese rozpadu rodiny N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Čo prináša deťom rozvod, resp. rozchod rodičov? Aké sú možnosti úpravy zo zákona? Čo má obsahovať rodičovská dohoda? Čo si treba všímať na deťoch v tomto, pre nich náročnom, období? Ako možno využiť služby mediátora? Aká by mala byť súčinnosť škol...

Zaradenie predmetu na žiadosť rodiča žiaka so ZZ N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Rodič žiaka 3. ročníka ZŠ (začlenený, mentálne postihnutie, variant A) žiada, aby jeho dieťa malo ako povinný vyučovací predmet náboženskú výchovu, anglický jazyk. Môže mu škola vyhovieť? Môže mať tieto predmety v rámci disponibilných hodín uprave...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Sociopatia - asociálna/disociálna porucha osobnosti N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychické problémy a poruchy nie sú u detí vôbec zriedkavé. Ich duševné zdravie je omnoho zraniteľnejšie ako u dospelých. Rodičia mnohé zvláštne spôsoby správania u detí prehliadajú. Učitelia pri organizovaných formách interakcie ich nemusia postr...

VOĽBY - Opakovaná voľba N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ako by mala byť zrealizovaná opakovaná voľba do rady školy v prípade, že sa nezišla väčšina voličov? Môže byť v ten istý deň, napr. za 10 minút? Aké je časové rozpätie, za aké možno opakovanú voľbu zrealizovať?

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Rodičia – svojpomocný model skúmania novej situácie N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otvorený model skúmania novej situácie rodičmi vychádza zo skutočnosti, že mnohí rodičia sú vystavení úlohám, ktoré predtým vykonávali odborníci. Teraz sú odkázaní na seba nielen z hľadiska výchovného, vzdelávacieho, ale istým spôsobom aj psycholo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ