Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 6/2021

6/2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení

JUDr. Matej Drotár

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Výsledkom je uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení aj v školskom prostredí. Stále sú však v platnosti určité zákazy a obmedzenia, ktoré treb...

Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (2.)

Mgr. Dušana Bieleszová Mgr. Soňa Koreňová Zo seriálu: Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej

V príspevku s podtitulom „Ambivalentné pocity žiakov po pandémii“ sme voľne nadviazali na článok „Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (1.)“ [Manažment školy v praxi č. 6/2020]. Príchod žia...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 80 EU R vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne
zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 7. 6. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
ISSN 1336-9849

Editoriál

Čas na otázky a odpovede

„Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou“, hovorí Malý princ svojej ruži v známom diele Antoine de Saint Exupéryho. A presne to teraz potrebujeme. Čas. Čas nadýchnuť sa, zamyslieť, pozorovať zmeny, vnímať detaily v kontexte podmienok, ktoré počas pandémie nastali. Je aj čas diskusií, otvárania nových tém a poskytovania odpovedí na otázky, ktoré sa z času na čas vynárajú a odkazujú nás na prijatie nových úloh v našich životoch. V 6. čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odpovede na tie najdôležitejšie otázky.

Zdenka Matulová Juríková sa v príspevku s názvom „Vznik, zmena a zánik pracovného pomeru“ venuje téme pracovného pomeru v oblasti školstva. Informuje o možnostiach vzniku pracovného pomeru, a spôsoboch skončenia pracovného pomeru. Uskutočnenie výberového konania na pozíciu riaditeľa školy po uvoľnení opatrení rozoberá Matej Drotár. V článku „Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení“ sa venuje vyhláseniu výberového konania, rade školy ako výberovej komisii, priebehu výberového konania, opatreniam pri ohrození verejného zdravia, aj návrhu na vymenovanie riaditeľa.

V príspevku Dušany Bieleszovej a Soni Koreňovej voľne nadviazali na článok „Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (1.)“, ktorý bol uverejnený v Manažmente školy v praxi č. 6/2020. Autorky upozorňujú, že v čase pandémie sa menia  postoje, prehodnocujú sa priority a v školskom prostredí vzťahom potrebujeme venovať viac pozornosti. Pandémia COVID-19 priniesla rapídne zmeny na trhu práce. Nasledujúce desaťročie bude osudovo hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní základov vzdelávania, ktoré bude schopné reagovať na tieto zmeny. Téme sa v článku "Revolúcia rekvalifikácie – taxonómia zručností budúcej generácie" venuje Martina Kosturková. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk