Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

Mgr. Dušana Bieleszová

Školská mediátorka, lektorka, konzultantka. Pôsobí v redakcii školstva a vzdeávania Woltrs Kluwer SR, s. r. o., spolupracuje s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, s Asociáciou mediačných centrier a Mediačným centrom v Poprade, s Asociáciou mediátorov Slovenska, Komorou mediátorov a ďalšími inštitúciami.

Publikácie vo WK: Školská a rovesnícka mediácia, Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov.

Počet článkov autora: 18

Kvalita vzťahov v školskom prostredí (2.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Kultúra školy Zo seriálu: Kvalita vzťahov v školskom prostredí Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme problémom, ktoré ohrozujú zdravú klímu v školskom prostredí. Rozoberieme nízku otvorenosť a chýbajúcu dôveru, upozorníme na nebezpečenstvo citového vydierania ako prejavu manipulatívneho správania. Opíšeme obranný mechanizmus projekcie a objasníme nevyhnutné kroky v procese zmeny klímy v škole. 

Príspevky v diskusii: 0

Kvalita vzťahov v školskom prostredí (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Kultúra školy Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme otázkam kvality vzťahov v školskom prostredí, rozoberieme aj etické, resp. neetické správanie členov pedagogického a odborného tímu. Upozorníme na faktory, ktoré ovplyvňujú spolupracujúce správanie, definujeme indikátory nedostatočnej otvorenosti a nízkej dôvery v tíme. Pomenujeme problémy, ktoré ohrozujú zdravú klímu v pracovnom tíme (nízka dôvera, chýbajúca otvorenosť, skupinové myslenie, citové vydieranie, projekcia). Objasníme nevyhnutné kroky v procese zmeny klímy v škole.

Príspevky v diskusii: 0

Dobré vzťahy a skrytý potenciál školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

„Najdôležitejšou rovinou, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu škôl, je úroveň vzťahov. Identifikovanie vnútorných vzťahov medzi jednotlivými aktérmi, príčiny a následná otvorená, konštruktívna komunikácia a diskusia je najväčším skrytým potenciálom školy, je nevyhnutným a kľúčovým predpokladom pre jej rozvoj.“ píše sa v Správe Štátnej školskej inšpekcie o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach SR za školský rok 2016/2017. Je dôležité klásť dôraz na zdravé vzťahy v školskom prostredí. Riaditeľ školy túto možnosť má.

Príspevky v diskusii: 0

Čas dozrieť skúsenosťou

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

Vraví sa, že múdrosť prichádza s vekom. Múdrosť obohatená skúsenosťou, overená v praxi a okorenená spomienkami, ktoré sa ako záchranné koleso vynoria v dobre známych situáciách, aby nám pripomenuli, že za každým úspechom sa skrýva túžba meniť zaužívané a odvaha prekonávať prekážky.

Príspevky v diskusii: 0

Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Škola a rodina Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 2/2016 Ročník: 2016

V príspevku sa venujeme téme rodičovského združenia (ďalej „RZ“). Zadefinujeme ciele, poslanie, kompetencie a úlohy RZ. Uvedieme príklad návrhu na oficiálnu registráciu rodičovského združenia na Ministerstve vnútra, vzor stanov a poukážeme na základné pravidlá fungovania RZ ako občianskeho združenia.

Príspevky v diskusii: 0

Vytváranie systému včasného varovania pred krízou v škole

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Ľudské zdroje Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

V príspevku sa venujeme prijímaniu spätnej väzby, opíšeme si jeden zo spôsobov tvorby akčného plánu školy, vytvárania systémov včasného varovania ako prevencie pred negatívnymi javmi závisti, nepochopenia, ktoré hrozia nielen školám „bojujúcim“ o počet žiakov, ale aj tým úspešným a len zdanlivo „stabilným“. 

Príspevky v diskusii: 0

Pomenovanie školskej reality určuje kvalitu vzťahov

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Ľudské zdroje Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 6/2013 Ročník: 2013

Riešenie konfliktov v školskom prostredí prostredníctvom mediácie predpokladá vytvorenie atmosféry pre jej prijatie. Úprimnosť pomenovania školskej reality aj v otázkach kvality medziľudských vzťahov na pracovisku je základom pre realizáciu opatrení. Proces zmien chápania podmienok danej školy v súvislostiach si žiada okrem sebareflexie aj úprimnú spätnú väzbu. Identifikovať úroveň vývoja školy možno na základe určitých znakov, ktoré v príspevku bližšie opíšeme. V otázkach kvality medziľudských vzťahov na pracovisku a možného naštartovania zmien zohráva dôležitú úlohu dôvera. Zhodnotíme jej význam pre vyvážené fungovanie pedagogického tímu.

Príspevky v diskusii: 0

Učiteľ, rodič, riaditeľ školy a ich vplyv na správanie problémového žiaka

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 5/2014 Ročník: 2014

V príspevku opíšeme javy, ktoré sprevádzajú konfliktné situácie v prostredí školy z pohľadu najviac zainteresovaných osôb na riešení problémov súvisiacich s neželaným správaním žiaka. Vymenujeme možné príčiny týchto javov a navrhneme účinné formy riešenia záťažových situácií, ktoré môžu byť východiskom prevencie v rovine mediácie konfliktov zo strany riaditeľa školy ako dôležitej autority.

Príspevky v diskusii: 0

Dôsledky neriešeného napätia učiteľov pre riadenie školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

Napätie v pedagogickom tíme je odrazom neriešených názorových nezhôd, potláčaných emócií, nevypočutých námietok a z toho plynúcej straty motivácie učiteľov byť súčasťou tímu, kde vízia kvality vzdelávania sa ťažko napĺňa. Zvládnutie nevyhovujúcej situácie je v rukách šikovného riaditeľa. Samozrejme, za predpokladu, že pozná príčiny a vie si pripustiť dôsledky. V príspevku si opíšeme možné príčiny neriešeného napätia v pedagogickom tíme a upozorníme na dôsledky škodlivého vplyvu zhoršujúcej sa pracovnej atmosféry na učiteľov.

Príspevky v diskusii: 0

Riaditeľ školy ako mediátor riešenia konfliktov

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Rubrika: Súčasné trendy Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 11/2013 Ročník: 2013

Riešenie konfliktov, ich mediácia, je ďalšou z oblastí manažovania školy, ktorú súčasný riaditeľ potrebuje zvládnuť ako dôležitú kompetenciu pre zlepšovanie kvality vzťahov. V článku sa budeme venovať potrebe mediácie konfliktov riaditeľom školy ako „mediátorom“ z hľadiska rôznych cieľových skupín. Uvedieme pravidlá navedenia rozumného dialógu s rodičom v konfliktnej situácii a upriamime pozornosť na vhodné riešenie názorových nezhôd v pedagogickom tíme ako základu prevencie pred uzavretou klímou v škole.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk