Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Matej Drotár

https://www.facebook.com/profiskola   Spoločnosť Profiškola, s. r. o., ponúka odborné, poradenské a konzultačné činnosti pre školy, školské zariadenia a zriaďovateľov škôl a školských zariadení v oblasti: riadenia školy, personálneho manažmentu a výchovy a vzdelávania.

Počet článkov autora: 20


Vznik pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) s účinnosťou od 1. novembra 2022 priniesla viaceré zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch. Tieto zmeny sa výrazne dotkli aj ustanovení Zákonníka pr...

TÉMA: Uvoľnenie riaditeľa na výkon verejnej funkcie

Dňa 29. októbra 2022 sa na Slovensku konali voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. V tejto súvislosti nie sú ojedinelé prípady, keď riaditeľ školy sa stal starostom obce, v niektorých prípadoch aj primátorom mesta.

Kontrolná činnosť v školách a školských zariadeniach

Školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky majú právo uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona a právo na zabezpečenie financovania podľa zákona o financovaní základných škôl, stre...

Vnútorné predpisy v prostredí škôl a školských zariadení

V prostredí škôl a školských zariadení sa vyskytujú viaceré vnútorné predpisy. Každá škola alebo školské zariadenie má určité vnútorné predpisy. Názvy niektorých vnútorných predpisov sú rovnaké vo všetkých školách. Sú však aj vnútorné predpisy, kt...

Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia

Právomoc vymenúvať riaditeľov škôl a školských zariadení patrí zriaďovateľovi. Vymenovanie riaditeľa možno z pohľadu zriaďovateľa vnímať ako oprávnenie, ale aj ako povinnosť. Samotnému vymenovaniu predchádza určitý zákonom upravený proces. Z uvede...

Zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov

V príspevku upozorňujeme na zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Legislatívne zmeny sa týkajú predpokladu bezúhonnosti ako takého, spôsobu preukazovania bezúhonnosti, stanovenia lehôt pre vykonanie...

Skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

Pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov majú svoje osobitosti vyplývajúce z charakteru ich pracovnej činnosti. Tieto osobitosti sú premietnuté aj do špeciálnej právnej regulácie uvedených právnych vzťahov. Špecifi...

Skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom (1.)

Pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov majú svoje osobitosti vyplývajúce z charakteru ich pracovnej činnosti. Tieto osobitosti sú premietnuté aj do špeciálnej právnej regulácie uvedených právnych vzťahov. Špecifi...

Legislatívne možnosti riaditeľa pri výbere svojho zástupcu

V príspevku sa pozrieme na zákonné možnosti riaditeľa školy, resp. školského zariadenia pri výbere svojho zástupcu. Vzhľadom k absencii špeciálnej legislatívnej úpravy je potrebné v tomto smere sa riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťa...

Zásady interného riadenia a vedenia tímu v školách a školských zariadeniach

Zasadnutia pedagogickej rady a pracovné porady Riadenie a vedenie školy často zahŕňa činnosti, ktoré nie sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi a nezaoberajú sa nimi ani usmernenia príslušných orgánov. Takéto situácie sú pritom pravide...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály