Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Matej Drotár

Publikácie vo WK: Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - komentár, Pracovné právo pre školy a školské zariadenia  

Počet článkov autora: 24


Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

V súvislosti s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky došlo k legislatívnemu zakotveniu práva na predprimárne vzdelávanie. V tomto príspevku venujeme pozornosť legislatívnemu vyjadreniu práva na predprimárne vzdelávanie, podm...

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

V príspevku sa venujeme novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem zmien súvisiacich s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR bo...

Pracovný čas pedagogických zamestnancov

V príspevku sa venujeme téme pracovného času pedagogických zamestnancov. Pracovný čas pedagogických zamestnancov má svoje osobitosti v porovnaní s pracovným časom odborných zamestnancov, príp. ostatných zamestnancov v školstve. Rozoberieme týždenn...

Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení

Pracovný poriadok je jedným zo základných dokumentov školy alebo školského zariadenia. V príspevku sa zameriame na charakteristiku pracovného poriadku z hľadiska jeho obsahu a bližšie sa pozrieme aj na vzorový pracovný poriadok pre pedagogických z...

Vznik pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) s účinnosťou od 1. novembra 2022 priniesla viaceré zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch. Tieto zmeny sa výrazne dotkli aj ustanovení Zákonníka pr...

TÉMA: Uvoľnenie riaditeľa na výkon verejnej funkcie

Dňa 29. októbra 2022 sa na Slovensku konali voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. V tejto súvislosti nie sú ojedinelé prípady, keď riaditeľ školy sa stal starostom obce, v niektorých prípadoch aj primátorom mesta.

Kontrolná činnosť v školách a školských zariadeniach

Školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky majú právo uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona a právo na zabezpečenie financovania podľa zákona o financovaní základných škôl, stre...

Vnútorné predpisy v prostredí škôl a školských zariadení

V prostredí škôl a školských zariadení sa vyskytujú viaceré vnútorné predpisy. Každá škola alebo školské zariadenie má určité vnútorné predpisy. Názvy niektorých vnútorných predpisov sú rovnaké vo všetkých školách. Sú však aj vnútorné predpisy, kt...

Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia

Právomoc vymenúvať riaditeľov škôl a školských zariadení patrí zriaďovateľovi. Vymenovanie riaditeľa možno z pohľadu zriaďovateľa vnímať ako oprávnenie, ale aj ako povinnosť. Samotnému vymenovaniu predchádza určitý zákonom upravený proces. Z uvede...

Zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov

V príspevku upozorňujeme na zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Legislatívne zmeny sa týkajú predpokladu bezúhonnosti ako takého, spôsobu preukazovania bezúhonnosti, stanovenia lehôt pre vykonanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály