Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Matej Drotár

Počet článkov autora: 9


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Výsledkom je uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení aj v školskom prostredí. Stále sú však v platnosti určité zákazy a obmedzenia, ktoré treba rešpektovať. Výberové konanie na obsadenie miest...

Činnosť rady školy počas krízovej situácie

Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla takmer všetky sféry života spoločnosti, školstvo nevynímajúc. Školy a školské zariadenia sa museli prispôsobiť novým podmienkam ich fungovania. Pandémia koronavírusu však nemá vplyv len na výchovno-vzdelávací p...

Druhy právnych predpisov v školstve a ich záväznosť

Vykonávať funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia je nepochybne náročné. Platí to zvlášť v prípadoch, keď riaditeľ chce vykonávať svoju funkciu riadne a dobre. Riaditeľ je v prvom rade pedagogickým, resp. odborným zamestnancom, no zároveň j...

Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní

V školách a školských zariadeniach trávia deti a žiaci veľa času. Rodičia považujú za samozrejmosť to, že ich deti budú v škole v bezpečí. Aké sú povinnosti školy v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní?...

Pozastavenie výkonu pracovnej činnosti pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi

Prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. došlo k rozšíreniu možnosti použitia pozastavenia pracovnej činnosti aj pri vznesení obvinenia voči pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi, ale aj vo všeobecnosti k podrobnejšej úprave uvedenej problematiky. ...

Legislatívno-právne postavenie vedúcich zamestnancov v školstve

V praxi škôl a školských zariadení sa bežne môžeme stretnúť s rozdielnym pracovnoprávnym postavením vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov. Pracovnoprávnym postavením týchto zamestnancov máme na mysli predovšetkým ic...

Preukazovanie bezúhonnosti u pedagogických a odborných zamestnancov

Predmetom článku je úprava bezúhonnosti, ako aj následky nesplnenia podmienky bezúhonnosti zo strany pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov. Priblížili sme niektoré situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v praxi, ako aj návrhy ich rieš...

Postup pri organizačnej zmene na pracovisku

Plánujeme znížiť úväzok THP pracovníčky zo 100 % na 50 %. Správny postup je - prijať organizačnú zmenu, dať na vyjadrenie odborovej organizácii na škole, písomne oznámiť zamestnankyni organizačnú zmenu a dať jej zmenu pracovnej zmluvy. Existuje le...

Vybavovanie sťažností a petícií v oblasti školstva

V školách a školských zariadeniach trávia deti a žiaci veľa času. Sú stredobodom pozornosti svojich rodičov a preto sa klíma v školách a školských zariadeniach stáva veľmi citlivou oblasťou života. Oblasť školstva je preto veľmi podnetnou pre sťaž...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály