Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Matej Drotár

https://www.facebook.com/profiskola Spoločnosť Profiškola, s. r. o., ponúka odborné, poradenské a konzultačné činnosti pre školy, školské zariadenia a zriaďovateľov škôl a školských zariadení v oblasti: riadenia školy, personálneho manažmentu a výchovy a vzdelávania.

Počet článkov autora: 16


Vnútorné predpisy v prostredí škôl a školských zariadení

V prostredí škôl a školských zariadení sa vyskytujú viaceré vnútorné predpisy. Každá škola alebo školské zariadenie má určité vnútorné predpisy. Názvy niektorých vnútorných predpisov sú rovnaké vo všetkých školách. Sú však aj vnútorné predpisy, kt...

Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia

Právomoc vymenúvať riaditeľov škôl a školských zariadení patrí zriaďovateľovi. Vymenovanie riaditeľa možno z pohľadu zriaďovateľa vnímať ako oprávnenie, ale aj ako povinnosť. Samotnému vymenovaniu predchádza určitý zákonom upravený proces. Z uvede...

Zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov

V príspevku upozorňujeme na zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Legislatívne zmeny sa týkajú predpokladu bezúhonnosti ako takého, spôsobu preukazovania bezúhonnosti, stanovenia lehôt pre vykonanie...

Skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

Pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov majú svoje osobitosti vyplývajúce z charakteru ich pracovnej činnosti. Tieto osobitosti sú premietnuté aj do špeciálnej právnej regulácie uvedených právnych vzťahov. Špecifi...

Skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom (1.)

Pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov majú svoje osobitosti vyplývajúce z charakteru ich pracovnej činnosti. Tieto osobitosti sú premietnuté aj do špeciálnej právnej regulácie uvedených právnych vzťahov. Špecifi...

Legislatívne možnosti riaditeľa pri výbere svojho zástupcu

V príspevku sa pozrieme na zákonné možnosti riaditeľa školy, resp. školského zariadenia pri výbere svojho zástupcu. Vzhľadom k absencii špeciálnej legislatívnej úpravy je potrebné v tomto smere sa riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťa...

Zásady interného riadenia a vedenia tímu v školách a školských zariadeniach

Zasadnutia pedagogickej rady a pracovné porady Riadenie a vedenie školy často zahŕňa činnosti, ktoré nie sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi a nezaoberajú sa nimi ani usmernenia príslušných orgánov. Takéto situácie sú pritom pravide...

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Výsledkom je uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení aj v školskom prostredí. Stále sú však v platnosti určité zákazy a obmedzenia, ktoré treba rešpektovať. Výberové konanie na obsadenie miest...

Činnosť rady školy počas krízovej situácie

Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla takmer všetky sféry života spoločnosti, školstvo nevynímajúc. Školy a školské zariadenia sa museli prispôsobiť novým podmienkam ich fungovania. Pandémia koronavírusu však nemá vplyv len na výchovno-vzdelávací p...

Druhy právnych predpisov v školstve a ich záväznosť

Vykonávať funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia je nepochybne náročné. Platí to zvlášť v prípadoch, keď riaditeľ chce vykonávať svoju funkciu riadne a dobre. Riaditeľ je v prvom rade pedagogickým, resp. odborným zamestnancom, no zároveň j...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály