Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Matej Drotár

Publikácie vo WK: Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - komentár, Pracovné právo pre školy a školské zariadenia  

Počet článkov autora: 28


Kompetencie obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení (1.)

ZRIADENIE FUNKCIE A KOMPETENCIE Obce ako jednotky územnej samosprávy majú pôsobnosť v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení. Tento príspevok sa zaoberá pôsobnosťou obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl, procesom zriaďo...

Zástupca riaditeľa školy alebo školského zariadenia

Zástupca riaditeľa – funkcia, ktorú v škole pozná každý zamestnanec. Na prvý pohľad je zrejmé, že uvedená pozícia zahŕňa zastupovanie riaditeľa. Otázky v súvislosti so zástupcom riaditeľa vzniknú, ak nastane pracovná situácia, ktorú treba riešiť. ...

Aplikácia GDPR pri činnosti rady školy

V príspevku sa zaoberáme otázkou, ako sa uplatňuje GDPR v prostredí rady školy ako orgánu školskej samosprávy. Rada školy nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť prevádzkovateľom v zmysle GDPR. V príspevku sa venujeme aj aplikácii GDPR pri výberovo...

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) umožňuje zamestnávateľom popri pracovnom pomere uzatvárať s fyzickými osobami aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tento príspevok...

Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

V súvislosti s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky došlo k legislatívnemu zakotveniu práva na predprimárne vzdelávanie. V tomto príspevku venujeme pozornosť legislatívnemu vyjadreniu práva na predprimárne vzdelávanie, podm...

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

V príspevku sa venujeme novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem zmien súvisiacich s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR bo...

Pracovný čas pedagogických zamestnancov

V príspevku sa venujeme téme pracovného času pedagogických zamestnancov. Pracovný čas pedagogických zamestnancov má svoje osobitosti v porovnaní s pracovným časom odborných zamestnancov, príp. ostatných zamestnancov v školstve. Rozoberieme týždenn...

Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení

Pracovný poriadok je jedným zo základných dokumentov školy alebo školského zariadenia. V príspevku sa zameriame na charakteristiku pracovného poriadku z hľadiska jeho obsahu a bližšie sa pozrieme aj na vzorový pracovný poriadok pre pedagogických z...

Vznik pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) s účinnosťou od 1. novembra 2022 priniesla viaceré zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch. Tieto zmeny sa výrazne dotkli aj ustanovení Zákonníka pr...

TÉMA: Uvoľnenie riaditeľa na výkon verejnej funkcie

Dňa 29. októbra 2022 sa na Slovensku konali voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. V tejto súvislosti nie sú ojedinelé prípady, keď riaditeľ školy sa stal starostom obce, v niektorých prípadoch aj primátorom mesta.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály