Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Matej Drotár

Počet článkov autora: 5


Pozastavenie výkonu pracovnej činnosti pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi

Prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. došlo k rozšíreniu možnosti použitia pozastavenia pracovnej činnosti aj pri vznesení obvinenia voči pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi, ale aj vo všeobecnosti k podrobnejšej úprave uvedenej problematiky. ...

Legislatívno-právne postavenie vedúcich zamestnancov v školstve

V praxi škôl a školských zariadení sa bežne môžeme stretnúť s rozdielnym pracovnoprávnym postavením vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov. Pracovnoprávnym postavením týchto zamestnancov máme na mysli predovšetkým ic...

Preukazovanie bezúhonnosti u pedagogických a odborných zamestnancov

Predmetom článku je úprava bezúhonnosti, ako aj následky nesplnenia podmienky bezúhonnosti zo strany pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov. Priblížili sme niektoré situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v praxi, ako aj návrhy ich rieš...

Postup pri organizačnej zmene na pracovisku

Plánujeme znížiť úväzok THP pracovníčky zo 100 % na 50 %. Správny postup je - prijať organizačnú zmenu, dať na vyjadrenie odborovej organizácii na škole, písomne oznámiť zamestnankyni organizačnú zmenu a dať jej zmenu pracovnej zmluvy. Existuje le...

Vybavovanie sťažností a petícií v oblasti školstva

V školách a školských zariadeniach trávia deti a žiaci veľa času. Sú stredobodom pozornosti svojich rodičov a preto sa klíma v školách a školských zariadeniach stáva veľmi citlivou oblasťou života. Oblasť školstva je preto veľmi podnetnou pre sťaž...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály