Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Matej Drotár

Počet článkov autora: 11


Legislatívne možnosti riaditeľa pri výbere svojho zástupcu

V príspevku sa pozrieme na zákonné možnosti riaditeľa školy, resp. školského zariadenia pri výbere svojho zástupcu. Vzhľadom k absencii špeciálnej legislatívnej úpravy je potrebné v tomto smere sa riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťa...

Zásady interného riadenia a vedenia tímu v školách a školských zariadeniach

Zasadnutia pedagogickej rady a pracovné porady Riadenie a vedenie školy často zahŕňa činnosti, ktoré nie sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi a nezaoberajú sa nimi ani usmernenia príslušných orgánov. Takéto situácie sú pritom pravide...

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Výsledkom je uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení aj v školskom prostredí. Stále sú však v platnosti určité zákazy a obmedzenia, ktoré treba rešpektovať. Výberové konanie na obsadenie miest...

Činnosť rady školy počas krízovej situácie

Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla takmer všetky sféry života spoločnosti, školstvo nevynímajúc. Školy a školské zariadenia sa museli prispôsobiť novým podmienkam ich fungovania. Pandémia koronavírusu však nemá vplyv len na výchovno-vzdelávací p...

Druhy právnych predpisov v školstve a ich záväznosť

Vykonávať funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia je nepochybne náročné. Platí to zvlášť v prípadoch, keď riaditeľ chce vykonávať svoju funkciu riadne a dobre. Riaditeľ je v prvom rade pedagogickým, resp. odborným zamestnancom, no zároveň j...

Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní

V školách a školských zariadeniach trávia deti a žiaci veľa času. Rodičia považujú za samozrejmosť to, že ich deti budú v škole v bezpečí. Aké sú povinnosti školy v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní?...

Pozastavenie výkonu pracovnej činnosti pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi

Prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. došlo k rozšíreniu možnosti použitia pozastavenia pracovnej činnosti aj pri vznesení obvinenia voči pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi, ale aj vo všeobecnosti k podrobnejšej úprave uvedenej problematiky. ...

Legislatívno-právne postavenie vedúcich zamestnancov v školstve

V praxi škôl a školských zariadení sa bežne môžeme stretnúť s rozdielnym pracovnoprávnym postavením vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov. Pracovnoprávnym postavením týchto zamestnancov máme na mysli predovšetkým ic...

Preukazovanie bezúhonnosti u pedagogických a odborných zamestnancov

Predmetom článku je úprava bezúhonnosti, ako aj následky nesplnenia podmienky bezúhonnosti zo strany pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov. Priblížili sme niektoré situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v praxi, ako aj návrhy ich rieš...

Postup pri organizačnej zmene na pracovisku

Plánujeme znížiť úväzok THP pracovníčky zo 100 % na 50 %. Správny postup je - prijať organizačnú zmenu, dať na vyjadrenie odborovej organizácii na škole, písomne oznámiť zamestnankyni organizačnú zmenu a dať jej zmenu pracovnej zmluvy. Existuje le...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály