Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

Dátum: Rubrika: Právo

V súvislosti s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky došlo k legislatívnemu zakotveniu práva na predprimárne vzdelávanie. V tomto príspevku venujeme pozornosť legislatívnemu vyjadreniu práva na predprimárne vzdelávanie, podmienkam jeho realizácie a ďalším súvisiacim otázkam.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. mája 2023 schválila zákon č. 182/2003 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), ako aj niektoré ďalšie zákony z oblasti školstva, napr. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“), zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Niektoré ustanovenia novely už nadobudli účinnosť 30. mája 2023, ale väčšina novelizačných článkov nadobudla účinnosť od začiatku školského roka 2023/2024, t. j. 1. septembra 2023.

Podľa dôvodovej správy novelou sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6. Hlavným cieľom komponentu 6 (Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania vo všetkých stupňoch) Plánu obnovy a odolnosti SR je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní. Medzi ďalšie ciele patrí zvýšenie podielu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám každého dieťaťa a zníženie miery preraďovania znevýhodnených detí z hlavného vzdelávacieho prúdu do špeciálneho školstva.

V rámci reformy 1 komponentu 6 ide o ciele, ktorými sú:

  • zavedenie právneho nároku od 3 rokov tak, aby do materskej školy alebo iného zariadenia poskytujúceho predprimárne vzdelávanie, mohlo byť prijaté každé dieťa od 3 rokov veku, ktorého rodičia o to prejavia záujem,
  • zmena financovania predprimárneho vzdelávania s účelovým viazaním finančných prostriedkov, ktorá by mala kopírovať súčasný systém normatívneho financovania základných škôl prostredníctvom prenesených kompetencií štátu na obce a financovania materských škôl zo štátneho rozpočtu.

Cieľ definovaný plánom obnovy ako „zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov“ zákonodarca premietol do „práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši tretí rok veku“, pričom toto právo je školským zákonom považované za jeden z princípov, na ktorom sú založené výchova a vzdelávanie.

Školský zákon upravuje poradie prijímania detí do materskej školy nasledovne:

  1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  2. deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie,
  3. ostatné deti od dovŕšenia dvoch rokov.

Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie má dieťa od začiatku školského roku nasledujúceho po školskom roku, v ktorom bola žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaná riaditeľovi spádovej materskej školy v termíne podľa § 59 ods. 4 školského zákona. Ak zákonný zástupca dieťaťa nepodá včas žiadosť o prijatie, dieťa nemá nárok na prijatie na predprimárne vzdelávanie, aj keď dovŕši tretí rok veku. To v praxi znamená, že v prípade takejto oneskorenej žiadosti nevznikajú príslušným orgánom povinnosti ustanovené zákonom na zabezpečenie práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie (týmito sa zaoberáme v ďalšom texte, pozn. autora).

Realizácia práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie

Postup uplatnenia práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie upravuje

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály